Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

redusere vibrasjonsnivået og støyutslippet for hele
arbeidstidsrommet betraktelig.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren
mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold
av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme,
organisere arbeidsforløpene.
Montering
Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må
u
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Verktøyskifte
Vær forsiktig ved bytte av høvelkniver. Ikke hold på
u
skjærekantene på høvelknivene. Du kan skade deg på
de skarpe skjærekantene.
Bruk bare originale Bosch HM/TC høvelkniver.
Høvelkniven av hardmetall (HM/TC) har to egger og kan
snus. Hvis begge skjærekantene er sløve, må høvelkniven
(13) skiftes ut. HM/TC-høvelkniven kan ikke etterslipes.
Ta av høvelkniven (se bilde A)
For å snu eller skifte ut høvelkniven (13) dreier du knivhodet
(10) til det står parallelt med den bevegelige høvelsålen (7).
➊ Løsne de to festeskruene (12) ca. 1–2 omdreininger
med unbrakonøkkelen (14).
➋ Løsne om nødvendig spennelementet (11) ved å slå lett
én gang med et egnet verktøy, for eksempel en trekile.
➌ Skyv høvelkniven (13) ut på siden på knivhodet (10)
med en trebit.
Sette på høvelkniven (se bilde B)
Styrerillen til høvelkniven sikrer alltid konstant
høydeinnstilling når høvelkniven skiftes eller snus.
Ved behov rengjøres knivfestet i spennelementet (11) og
høvelkniven (13).
Ved montering av høvelkniven må du passe på at den sitter
helt riktig i monteringsfestet i knivhodet (11). Høvelkniven
må monteres og justeres sitt den sitter midt på høvelsålen
(7). Stram deretter de to festeskruene (12) med
unbrakonøkkelen (14).
Merknad: Kontroller før bruk at festeskruene (12) sitter
fast. Drei knivhodet (10) for hånd, og kontroller at
høvelkniven ikke tar borti noe sted.
Støv-/sponavsug
Støv fra materialer som blyholdig maling, noen tresorter,
mineraler og metall kan være helsefarlige. Berøring eller
innånding av støv kan utløse allergiske reaksjoner og/eller
åndedrettssykdommer hos brukeren eller personer som
befinner seg i nærheten.
Visse typer støv som eike- eller bøkestøv gjelder som
kreftfremkallende, spesielt i kombinasjon med
tilsetningsstoffer til trebearbeidelse (kromat,
trebeskyttelsesmidler). Asbestholdig materiale må kun
bearbeides av fagfolk.
– Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materialet.
Bosch Power Tools
– Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.
– Det anbefales å bruke en støvmaske med filterklasse P2.
Følg ditt lands gyldige forskrifter for de materialene som skal
bearbeides.
Unngå støv på arbeidsplassen. Støv kan lett antennes.
u
Rengjør sponutkastet (3) regelmessig. Bruk egnet verktøy til
rensing av et tilstoppet sponutkast, for eksempel et
trestykke, trykkluft eller lignende.
Ikke stikk hendene inn i sponutkastet. Du kan bli
u
skadet av roterende deler.
For å sikre optimalt avsug må du alltid bruke et eksternt
avsug eller støv-/sponpose.
Eksternt avsug (se bilde C)
Sett en støvsugerslange (15) (tilbehør) på sponutkastet (3).
Koble støvsugerslangen (15) til en støvsuger (tilbehør). Du
finner en oversikt over tilkobling til forskjellige støvsugere
sist i denne veiledningen. Støvsugeren må være egnet til
materialet som skal bearbeides.
Ved oppsuging av spesielt helsefarlig, kreftfremkallende
eller tørt støv må du bruke en spesialstøvsuger.
Eget avsug (se bilde C)
Til mindre arbeider kan du koble til en støv-/sponpose
(tilbehør) (16). Fest stussen til støvposen i sponutkastet
(3). Tøm støv/sponposen (16) i tide, slik at
støvoppsamlingskapasiteten opprettholdes.
Sponutkast med valgfri plassering (GHO 26-82 D)
Med håndtaket (6) kan sponutkastet (3) flyttes fra høyre til
venstre og omvendt. Trykk alltid håndtaket (6) helt til det
stopper i endestillingen. Den valgte sponutkastretningen
vises av en pil på håndtaket (6).
Bruk
Driftsmoduser
Stille inn spondybde
Med skruknappen (2) kan spondybden justeres trinnløst
fra 0 til 1,6 mm (GHO 16-82) eller 0 til 2,6 mm (GHO 26-82
D) ved hjelp av spondybdeskalaen (1) (skalainndeling = 0,1
mm).
Parkeringssko (se bilde D)
Med parkeringsskoen (25) er det mulig å sette fra seg
elektroverktøyet like etter arbeidet, uten fare for skade på
emnet eller høvelkniven . Under arbeidet vippes
parkeringsskoen (25) opp, og den bakre delen av høvelsålen
(7) frigjøres.
Merknad: Det er ikke tillatt å demontere parkeringsskoen
(25).
Igangsetting
Ta hensyn til strømspenningen! Spenningen til
u
strømkilden må stemme overens med angivelsene på
elektroverktøyets typeskilt. Elektroverktøy som er
merket med 230 V kan også brukes med 220 V.
Norsk | 57
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional