Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 177

Hide thumbs

Advertisement

‫به قوانین و مقررات معتبر در کشور خود در رابطه با‬
.‫استفاده از مواد و قطعات کاری توجه کنید‬
.‫از تجمع گرد و غبار در محل کار جلوگیری کنید‬
.‫گرد و غبار می توانند به آسانی مشتعل شوند‬
‫را مرتب تمیز کنید. برای تمیز‬
‫کردن محفظه ی تراشه ی پر شده از یک ابزار مناسب‬
.‫مانند یک تکه چوب، فشار هوا و غیره استفاده کنید‬
‫دستهای خود را به محل خروج تراشه نزدیک‬
‫ممکن است، خود را با قسمتهای در حال‬
‫جهت تضمین مکش ایده آل همیشه از یک تجهیزات‬
‫مکش مجزا یا یک کیسه تراشه/گرد و غبار استفاده‬
C (
‫مکش خارجی )رجوع کنید به تصویر‬
(
) 3
‫)متعلقات( را روی خروجی تراشه‬
‫را به یک مکنده )متعلقات( وصل‬
‫کنید. تشریح نحوه اتصال مکنده های مختلف را در‬
‫انتهای این دفترچه راهنما می یابید. دستگاه مکنده‬
.‫باید برای قطعه کار مورد نظر مناسب باشد‬
‫برای مکش گرد و غباری که برای سالمتی مضرند و‬
‫سرطان زا هستند و یا برای مکش تراشه های خشک‬
.‫باید از یک دستگاه مکنده مخصوص استفاده کنید‬
C (
‫مکش خود )رجوع کنید به تصویر‬
‫برای انجام کارهای کوچک می توانید از کیسه جمع‬
‫استفاده‬
(
16
)
(‫آوری گرد و غبار و تراشه )متعلقات‬
.‫فرو کنید‬
(
) 3
‫کنید. آداپتور مکش را در خروجی تراشه‬
‫را به موقع‬
(
16
)
‫کیسه جمع آوری گرد و غبار و تراشه‬
.‫تخلیه کنید تا مکش بهینه انجام گیرد‬
(
GHO 26-82 D
) ‫خروجی تراشه قابل انتخاب‬
‫را به‬
(
) 3
‫می توان خروجی تراشه‬
‫را همواره تا‬
(
) 6
‫راست یا چپ عوض کرد. اهرم تغییر‬
‫جا افتادن به انتها فشار دهید. جهت خروج تراشه با‬
.‫نشان داده می شود‬
(
) 6
‫یک فلش روی اهرم تغییر‬
‫طرز کار با دستگاه‬
‫می توان عمق تراش را بدون‬
0
‫( یا‬
GHO 16-82
) ‫میلیمتر‬
‫( به کمک درجه بندی عمق‬
GHO 26-82 D
.‫میلیمتر( تنظیم کرد‬
0,1
 =‫)تقسیم درجه‬
D (
‫کفش پارک )رجوع کنید به تصویر‬
‫قرار دادن ابزار برقی را بالفاصله‬
‫پس از فرآیند کار بدون بروز خطر آسیب دیدگی‬
،‫قطعه کار یا تیغه رنده ممکن می کند. هنگام کار‬
(
) 7
‫به باال رانده و انتهای کف اره‬
.‫را نباید جدا کرد‬
‫راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه‬
‫به ولتاژ شبکه برق توجه کنید! ولتاژ منبع جریان‬
‫برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار‬
Bosch Power Tools
‫تیغه رنده‬
t
‫لبه های تیز تيغه رنده‬
(
) 3
‫محفظه ی تراشه‬
‫استفاده‬
t
.‫نکنید‬
.‫چرخش مجروح کنید‬
(
13
.‫کنید‬
(
15
)
‫شلنگ مکش‬
.‫قرار دهید‬
(
15
)
‫شلنگ مکنده‬
‫شیار هادی تيغه رنده باعث میشود که موقع تعویض‬
‫و‬
‫هنگام نصب دقت کنید تا تیغه ی رنده بدون عیب در‬
.‫سفت کنید‬
(
) 6
‫با اهرم تغییر‬
‫را با دست بچرخانید و مطمئن شوید که تیغه رنده به‬
‫انواع عملکرد‬
‫تنظیم عمق تراش‬
(
) 2
‫با دکمه چرخان‬
1,6
 – 
0
‫درجه به مقدار‬
) ‫میلیمتر‬
2,6
(
) 1
‫تراش‬
(
25
)
‫کفش پارک‬
(
25
)
‫کفش پارک‬
‫حتی االمکان از یک دستگاه مکش مناسب و درخور‬
.‫آزاد می شود‬
(
25
)
‫: کفش پارک‬
‫نکته‬
‫توصیه میشود از ماسک تنفسی ایمنی با درجه فیلتر‬
t
.‫هنگام تعویض تیغه رنده احتیاط کنید‬
.‫را از لبه های ب ُرنده نگیرید‬
.‫ممکن است شما را زخمی کند‬
HM/TC Bosch
‫تنها از تیغه های رنده اصل‬
‫لبه‬
2
‫( است و‬
HM/TC
) ‫تیغه رنده از جنس فلز سخت‬
‫برنده دارد و می توان آنرا بر عکس کرد. در صورتی‬
(
13
)
‫که هر دو لبه کند باشند، بایستی تیغه رنده ها‬
.‫را نباید تیز کرد‬
HM/TC
‫را عوض نمود. تیغه های‬
A (
‫برداشتن تیغه رنده )رجوع کنید به تصویر‬
)
‫جهت بر عکس کردن یا جایگزین کردن تیغه رنده‬
‫موازی‬
(
) 7
‫را بچرخانید تا با کف رنده‬
2
1 -
‫حدود‬
(
14
)
‫آلن‬
‫آچار‬
‫با‬
‫را‬
‫توسط‬
‫نرم‬
‫ضربه‬
‫یک‬
‫با‬
‫را‬
(
11
)
‫تیغه‬
.
‫کنید‬
‫باز‬
‫گوه‬
‫تیغه‬
‫سر‬
‫کنار‬
‫از‬
‫را‬
(
13
)
‫رنده‬
‫تیغه‬
B (
‫نصب تیغه رنده )رجوع کنید به تصویر‬
‫و یا برگرداندن تيغه رنده همیشه تنظیم ارتفاع‬
.‫یکنواخت وجود داشته باشد‬
(
11
)
‫در صورت لزوم جای نشستن تیغه در جای تیغه‬
.‫را تمیز کنید‬
‫قرار گیرد. باید تیغه ی‬
(
11
)
‫قسمت گیرنده سر تیغه‬
.‫قرار گیرد و تراز شود‬
(
) 7
‫در وسط کف رنده‬
(
14
)
‫را با آچار آلن‬
(
‫قبل از راه اندازی از اتصال محکم پیچهای‬
(
10
)
‫اطمینان حاصل کنید. سر تیغه رنده‬
.‫هیچ جا مالیده نمیشود‬
‫مکش گرد و غبار و تراشه‬
،‫گرد و غبار موادی مانند رنگ های دارای سرب‬
‫بعضی از چوب ها، مواد معدنی و فلزات میتوانند‬
‫برای سالمتی مضر باشند. دست زدن و یا تنفس‬
‫کردن گرد و غبار ممکن است باعث بروز آلرژی و یا‬
‫بیماری مجاری تنفسی شخص استفاده کننده و یا‬
.‫افرادی که در آن نزدیکی میباشند، بشود‬
‫گرد و غبارهای مخصوصی مانند گرد و غبار درخت‬
‫بلوط و یا درخت راش سرطان زا هستند، بخصوص‬
‫ترکیب آنها با سایر موادی که برای کار بر روی چوب‬
‫)کرومات، مواد برای محافظت از چوب( بکار برده‬
‫میشوند. فقط افراد متخصص مجازند با موادی که‬
.‫دارای آزبست میباشند کار کنند‬
.‫ماده )قطعه کار( استفاده کنید‬
‫توجه داشته باشید که محل کار شما از تهویه‬
.‫هوای کافی برخوردار باشد‬
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
‫771 | آفارسی‬
‫تعویض ابزار‬
t
.‫کنید‬
(
10
)
‫سر تیغه‬
.‫باشد‬
(
12
)
‫اتصال‬
‫پیچ‬
2
‫هر‬
.
‫کنید‬
‫باز‬
‫چرخش‬
‫جای‬
،‫لزوم‬
‫صورت‬
‫در‬
‫یک‬
‫مانند‬
،‫مناسب‬
‫ابزار‬
،‫چوب‬
‫تکه‬
‫یک‬
‫بوسیله‬
.
(
10
)
‫بکشید‬
‫بیرون‬
(
13
)
‫نیز تیغه رنده‬
‫رنده‬
12
)
‫پیچ اتصال‬
2
‫سپس‬
:‫نکته‬
(
12
)
‫اتصال‬
.‫استفاده کنید‬
P2

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional