Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 94

Hide thumbs

Advertisement

94 | Magyar
Az a
rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és a
h
K szórás a EN 62841-2-14 szabványnak megfelelően meg-
határozott értékei:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Az ezen utasításokban megadott rezgésszint és zajkibocsátá-
si érték egy szabványban rögzített mérési módszerrel került
meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok egymással
való összehasonlítására alkalmazható. Ez az érték a rezgés-
és zajkibocsátás ideiglenes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint és zajkibocsátási érték az elektro-
mos kéziszerszám fő alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elekt-
romos kéziszerszámot más alkalmazásokra, eltérő betétszer-
számokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használ-
ják, a rezgésszint és a zajkibocsátási érték a fenti értékektől
eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajki-
bocsátást lényegesen megnövelheti.
A rezgés- és zajkibocsátás pontos megbecsüléséhez figye-
lembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a készülék
kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kap-
csolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész
munkaidőre vonatkozó rezgés- és zajkibocsátást lényegesen
csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a
rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos ké-
ziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek me-
legen tartása, a munkamenetek megszervezése.
Összeszerelés
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
u
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
Szerszámcsere
A gyalukés kicserélésekor legyen óvatos. Ne érjen
u
hozzá a gyalukés vágóéleihez. Az éles vágóélek sérülé-
seket okozhatnak.
Csak eredeti Bosch HM/TC-gyalukéseket használjon.
A keményfém (HM/TC) gyalukéseknek két élük van, az ilyen
gyalukéseket meg lehet fordítani. Ha mindkét vágóél eltom-
pult, a (13) gyalukést ki kell cserélni. A HM/TC gyalukéseket
nem szabad utánélesíteni.
A gyalukés leszerelése (lásd a A ábrát)
A (13) gyalukés megfordításához vagy kicseréléséhez for-
gassa el úgy a (10) késfejet, hogy az párhuzamos helyzetbe
kerüljön a (7) gyalutalppal.
➊ A (14) belső hatlapos kulccsal csavarja ki kb. 1 – 2 for-
dulatnyira a 2 (12) rögzítőcsavart.
➋ Szükség esetén a (11) befogóelemet egy könnyebb
ütéssel vagy egy megfelelő szerszámmal, pl. egy faékkel
lazítsa ki.
➌ Tolja ki egy fadarabbal a (13) gyalukést oldalra a (10)
késfejből.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
A gyalukés felszerelése (lásd a B ábrát)
A gyalukés vezetőhornya révén mind a gyalukés megfordítá-
sakor, mind a kicserélésekor garantálható az egyenletes ma-
gassági beállítás.
Szükség esetén tisztítsa meg a (11) befogóelemben a kés
ülését és a (13) gyalukést.
A gyalukés beépítésekor ügyeljen arra, hogy a gyalukés pon-
tosan beilleszkedjen a (11) befogóelem megvezetésébe. A
gyalukést a (7) gyalutalphoz viszonyítva központosan kell
beépíteni és beállítani. Ezután húzza meg szorosra a 2 (12)
rögzítőcsavart, ehhez használja a készülékkel szállított (14)
belső hatlapfejű kulcsot.
Megjegyzés: Az üzembevétel előtt ellenőrizze, hogy a (12)
rögzítőcsavarok szorosan meg vannak-e húzva. Kézzel for-
gassa át a (10) késfejet és gondoskodjon arról, hogy a gyalu-
kések sehol se súrlódjanak valamihez.
Por- és forgácselszívás
Az ólomtartalmú festékrétegek, egyes fafajták, ásványok és
fémek pora egészségkárosító hatású lehet. A poroknak a ke-
zelő vagy a közelben tartózkodó személyek által történő
megérintése vagy belégzése allergikus reakciókat és/vagy a
légutak megbetegedését vonhatja maga után.
Egyes faporok, például tölgy- és bükkfaporok rákkeltő hatá-
súak, főleg ha a faanyag kezeléséhez más anyagokat is fel-
használtak (kromát, favédő vegyszerek). A készülékkel az-
besztet tartalmazó anyagokat csak szakembereknek szabad
megmunkálniuk.
– A lehetőségek szerint használjon az anyagnak megfelelő
porelszívást.
– Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
– Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú porvé-
dő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyagokkal kapcsolatban tartsa be az
adott országban érvényes előírásokat.
Gondoskodjon arról, hogy a munkahelyén ne gyűlhes-
u
sen össze por. A porok könnyen meggyulladhatnak.
Rendszeresen tisztítsa meg a (3) forgácskivetőt. Egy eldu-
gult forgácskivető tisztításához használjon egy alkalmas szer-
számot, pl. egy fadarabot, sűrített levegőt stb.
Ne nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe. Ellenkező
u
esetben a forgó alkatrészektől sérüléseket szenvedhet.
Az optimális elszívás biztosítására mindig használjon egy kül-
ső elszívó berendezést vagy egy por-/ forgácszacskót.
Külső porelszívás (lásd a C ábrát)
Csatlakoztasson egy (15) elszívó tömlőt (tartozék) a (3) for-
gácskivetőhöz.
Kapcsolja össze a (15) elszívó tömlőt egy porszívóval (tarto-
zék). A különböző porszívókhoz való csatlakoztatás áttekin-
tése ezen útmutató végén található. A porszívónak alkalmas-
nak kell lennie a megmunkálásra kerülő anyagból keletkező
por elszívására.
Az egészségre különösen ártalmas, rákkeltő hatású vagy szá-
raz porok elszívásához egy speciálisan erre a célra gyártott
porszívót kell használni.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional