Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 89

Hide thumbs

Advertisement

Výmena nástroja
Pozor pri výmene hobľovacích nožov. Hobľovacie
u
nože nechytajte za rezné hrany. Ostré rezné hrany by
vám mohli spôsobiť poranenie.
Používajte len originálne hobľovacie nože HM/TC Bosch.
Hobľovací nôž zo spekaného karbidu (HM/TC) má dve rezné
hrany a je možné ho otočiť. Keď sú obidve rezné hrany tupé,
musia sa hobľovacie nože (13) vymeniť. HM/TC hobľovací
nôž sa nesmie ostriť.
Demontáž hobľovacieho noža (pozri obrázok A)
Na obrátenie hobľovacieho noža (13) otáčajte nožovú hlavu
(10), kým nebude paralelne s klznou pätkou (7).
➊ Povoľte 2 upevňovacie skrutky (12) inbusovým kľúčom
(14) o cca 1 – 2 otočenia.
➋ V prípade potreby uvoľnite upínací prvok (11) ľahkým
úderom pomocou vhodného nástroja, napr. dreveným
klinom.
➌ Kúskom dreva vysuňte hobľovací nôž (13) nabok von
z nožovej hlavy (10).
Montáž hobľovacieho noža (pozri obrázok B)
Vďaka vodiacej drážke hobľovacieho noža sa pri výmene,
príp. pri zmene strany zabezpečí vždy rovnomerné výškové
nastavenie hobľovacieho noža.
V prípade potreby vyčistite uloženie noža v upínacom
elemente (11) a hobľovací nôž (13).
Pri montáži hobľovacieho noža dávajte pozor, aby bezchyb-
ne sedel v uchycovacom vedení upínacieho prvku (11). Hob-
ľovací nôž musí byť zabudovaný a vyrovnaný do stredu klz-
nej pätky (7). Následne pevne utiahnite 2 upevňovacie
skrutky (12) pomocou inbusového kľúča (14).
Upozornenie: Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či
sú upevňovacie skrutky pevne utiahnuté (12). Pretočte ru-
kou nožovú hlavu (10) a zabezpečte, aby sa hobľovací nôž
nikde nezachytával.
Odsávanie prachu a triesok
Prach z niektorých materiálov, napr. z náterov obsahujúcich
olovo, z niektorých druhov dreva, minerálov a kovu môže byť
zdraviu škodlivý. Kontakt s takýmto prachom alebo jeho vdy-
chovanie môže vyvolávať alergické reakcie a/alebo ochore-
nia dýchacích ciest používateľa alebo osôb, ktoré sa nachá-
dzajú v blízkosti.
Určité druhy prachu, ako napríklad prach z dubového alebo
z bukového dreva, sa považujú za rakovinotvorné, predov-
šetkým v spojení s prídavnými látkami, ktoré sa používajú na
ošetrenie dreva (chróman, prostriedky na ochranu dreva).
Materiál, ktorý obsahuje azbest, smú opracovávať len odbor-
níci.
– Používajte podľa možnosti také odsávanie prachu, ktoré
je pre daný materiál vhodné.
– Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
– Odporúčame používať masku na ochranu dýchacích ciest
s filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vašej krajiny týkajúce sa obrába-
ných materiálov.
Bosch Power Tools
Zabráňte usadzovaniu a hromadeniu prachu na praco-
u
visku. Prach sa môže ľahko zapáliť.
Pravidelne čistite vyhadzovanie triesok (3). Na vyčistenie
upchatého vyhadzovania triesok použite vhodný nástroj, na-
pr. kúsok dreva, stlačený vzduch.
Nesiahajte rukami do oblasti vyhadzovania pilín. Mô-
u
žete sa poraniť o rotujúce časti.
Na zabezpečenie optimálneho odsávania vždy používajte
nejaké externé odsávacie zariadenie alebo vrecko na prach/
triesky.
Externé odsávanie (pozri obrázok C)
Zasuňte odsávaciu hadicu (15) (príslušenstvo) do otvoru na
vyhadzovanie triesok (3).
Odsávaciu hadicu (15) spojte s vysávačom (príslušenstvo).
Prehľad vzťahujúci sa na pripojenie k rôznym vysávačom náj-
dete na konci tohto návodu. Vysávač musí byť vhodný pre
daný druh opracovávaného materiálu.
Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich zdravie,
rakovinotvorných alebo suchých druhov prachu používajte
špeciálny vysávač.
Vlastné odsávanie (pozri obrázok C)
Pri menších prácach môžete pripojiť vrecko na prach/triesky
(príslušenstvo) (16). Odsávací nátrubok vrecka na prach
pevne nasuňte na vyhadzovanie triesok (3). Vrecko na
prach/triesky (16) včas vyprázdnite, aby zostal optimálne
zachovaný príjem prachu.
Voliteľné vyhadzovanie triesok (GHO 26-82 D)
Pomocou prestavovacej páčky (6) je možné vyhadzovanie
triesok (3) prestaviť doprava alebo doľava. Prestavovaciu
páčku (6) zatlačte vždy až po zaistenie do koncovej pozície.
Zvolený smer vyhadzovania triesok sa znázorňuje symbolom
šípky na prestavovacej páčke (6).
Prevádzka
Druhy prevádzky
Nastavenie hĺbky záberu
Pomocou otočného gombíka (2) je možné plynulo nastavo-
vať hĺbku záberu medzi 0 – 1,6 (GHO 16-82) alebo 0 – 2,6
(GHO 26-82 D) na základe stupnice hĺbky záberu (1)
(delenie stupnice = 0,1 mm).
Odkladacia opierka (pozri obrázok D)
Odkladacia opierka (25) umožňuje odstavenie elektrického
náradia priamo po práci bez nebezpečenstva poškodenia ob-
robku alebo hobľovacieho noža. Pri práci sa odkladacia
opierka (25) presunie nahor a uvoľní sa zadná časť klznej
pätky (7).
Upozornenie: odkladacia opierka (25) sa nesmie demonto-
vať.
Uvedenie do prevádzky
Dodržte napätie siete! Napätie zdroja elektrického
u
prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku
elektrického náradia. Elektrické náradie označené pre
Slovenčina | 89
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional