Download Print this page

Čeština - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szcze-
góły dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154441
E-mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
Utylizacja odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy doprowadzić
do powtórnego przetworzenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami ochrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi razem z
odpadami z gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz jej transpozycją do prawa krajowego,
niezdatne do użytku elektronarzędzia należy zbierać osobno
i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami ochrony środowiska.
Čeština
Bezpečnostní upozornění
Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické
nářadí
Prostudujte si všechny
VÝSTRAHA
bezpečnostní výstrahy, pokyny,
ilustrace a specifikace k tomuto elektrickému nářadí.
Nedodržování všech níže uvedených pokynů může mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžké
poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
V upozorněních použitý pojem „elektrické nářadí" se
vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým
kabelem) a na elektrické nářadí napájené akumulátorem
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené.
u
Nepořádek nebo neosvětlené pracoviště mohou vést
k úrazům.
S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí
u
ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny,
plyny nebo prach. Elektrické nářadí vytváří jiskry, které
mohou prach nebo páry zapálit.
Bosch Power Tools
Děti a jiné osoby udržujte při použití elektrického
u
nářadí v bezpečné vzdálenosti od pracoviště. Při
rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčky elektrického nářadí musí lícovat se
u
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. S elektrickým nářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
u
jsou např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je‑li
vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu
elektrickým proudem.
Chraňte elektrické nářadí před deštěm a vlhkem.
u
Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje nebezpečí
zásahu elektrickým proudem.
Dbejte na účel kabelu. Nepoužívejte jej k nošení
u
elektrického nářadí nebo k vytažení zástrčky ze
zásuvky. Udržujte kabel v bezpečné vzdálenosti od
tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů.
Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu
elektrickým proudem.
Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku,
u
použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou
způsobilé i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektrického nářadí
u
ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.
Použití proudového chrániče snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem.
Osobní bezpečnost
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte
u
a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně.
Nepoužívejte žádné elektrické nářadí, pokud jste
unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.
Moment nepozornosti při použití elektrického nářadí
může vést k vážným poraněním.
Používejte ochranné osobní pomůcky. Noste
u
ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek,
jako je maska proti prachu, bezpečnostní obuv
s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo
sluchátka, podle aktuálních podmínek, snižuje riziko
poranění.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
u
Přesvědčte se, že je elektrické nářadí vypnuté, dříve
než jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj
napájení a/nebo akumulátor. Máte‑li při nošení
elektrického nářadí prst na spínači, nebo pokud nářadí
připojíte ke zdroji napájení zapnuté, může dojít k úrazu.
Než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací
u
nástroje nebo klíče. Nachází-li se v otáčivém dílu
elektrického nářadí nějaký nástroj nebo klíč, může dojít
k poranění.
Čeština | 81
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Bosch GHO 16-82 Professional

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional