Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 129

Hide thumbs

Advertisement

Ренде
Број на вртежи во празен од
Длабочина на струготината
Длабочина на засекот
макс. ширина на рендето
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014
Класа на заштита
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во
зависност од изведбата во односната земја.
Информации за бучава/вибрации
Вредностите за емисија на бучава се одредуваат
согласно EN 62841-2-14.
Нивото на звук на електричниот алат оценето со A
типично изнесува: ниво на звучен притисок 84 dB(A);
ниво на звучна јачина 95 dB(A). Несигурност K = 3 dB.
Носете заштита за слухот!
Вкупните вредности на вибрации a
три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со
EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Нивото на вибрации наведено во овие упатства и
вредноста на емисијата на бучава се измерени според
мерни постапки и можат да се користат за споредба меѓу
електрични алати. Исто така може да се прилагоди за
предвремена процена на нивото на вибрации и емисијата
на бучава.
Наведеното ниво на вибрации и вредноста на емисијата
на бучава ги претставуваат главните примени на
електричниот алат. Доколку електричниот алат се
користи за други примени, алатот што се вметнува
отстапува од нормите или недоволно се одржува, нивото
на вибрации и вредноста на емисијата на бучава можат да
отстапуваат. Ова може значително да го зголеми нивото
на вибрации и емисијата на бучава во целокупниот
период на работење.
За прецизно одредување на нивото на вибрации и
емисијата на бучава, треба да се земе предвид периодот
во кој уредот е исклучен или работи, а не во моментот
кога е во употреба. Ова може значително да го намали
нивото на вибрации и емисијата на бучава во
целокупниот период на работење.
Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за
заштита на корисникот од влијанието од вибрациите,
како на пр.: одржување на електричните алати и алатите
за вметнување, одржување на топлината на дланките,
организирање на текот на работата.
Монтажа
Пред било каква интервенција на електричниот
u
алат, извлечете го струјниот приклучок од ѕидната
дозна.
Bosch Power Tools
min
mm
mm
mm
Промена на алат
Внимавајте при замената на секачот на рендето. Не
u
го фаќајте секачот на рендето на рабовите за
сечење. Може да се повредите од острите рабови за
сечење.
Користете само оригинални Bosch HM/TC-секачи за
ренде.
Секачот за ренде од цврст материјал (HM/TC) има 2
(векторски збир на
h
секачи и може да се врти. Доколку двата раба на секачот
се тапи, секачот на рендето (13) мора да се замени. HM/
TC-секачот на рендето не смее дополнително да се остри.
Демонтирање на секачот на рендето (види слика A)
За вртење или менување на ножот на рендето (13)
свртете ја главата на ножот (10), додека не дојде
паралелно со подлогата на рендето (7).
➊ Олабавете ги 2-те завртки за прицврстување (12) со
➋ Доколку е потребно, олабавете го затезниот елемент
➌ Со дрвено парче турнете го странично секачот на
Монтирање на секачот на рендето (види слика B)
Со водечкиот жлеб од секачот на рендето постојано се
обезбедува еднакво подесување на висината при
менување одн. вртење.
Доколку е потребно, исчистете го лежиштето на секачот
во затезниот елемент (11) и секачот на рендето (13).
При монтажата на сечилото на рендето внимавајте истото
беспрекорно да лежи во водилката на прифатот на
затезниот елемент (11). Сечилото на рендето мора да се
вгради во средината на подлогата на рендето (7) и да
се центрира. На крај цврсто затегнете ги 2-те завртки за
прицврстување (12) со клуч со внатрешна шестаголна
глава (14).
Напомена: Пред да почнете со работа, проверете дали
се добро вметнати завртките за прицврстување (12).
Свртете ја главата на секачот (10) со рака и проверете
дали секачот на рендето стружи на некое место.
GHO 16-82
-1
18000
0 – 1,6
0 – 9
82
kg
3,4
/ II
клуч со внатрешна шестаголна глава (14) околу 1 – 2
вртења.
(11) со лесно удирање со соодветен алат, на пр.
дрвен клин.
рендето (13) од главата на секачот (10).
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Македонски | 129
GHO 26-82 D
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional