Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 150

Hide thumbs

Advertisement

150 | Eesti
Paigaldus
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
u
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Tööriista vahetamine
Ettevaatust höövliterade vahetamisel. Ärge haarake
u
lõiketerasid lõikeservadest. Teravad lõikeservad võivad
teid vigastada.
Kasutage üksnes originaalseid Boschi HM/TC-höövliterasid.
Kõvametallist (HM/TC) höövlitera on 2 lõikeservaga ja seda
saab ümber pöörata. Kui mõlemad lõikeservad on nürid,
tuleb höövlitera (13) vahetada. HM/TC-höövlitera ei tohi
teritada.
Höövlitera eemaldamine (vt jn A)
Höövlitera (13) pööramiseks või asendamiseks keerake
lõiketerapead (10), kuni see on höövlitallaga (7)
paralleelne.
➊ Keerake 2 kinnituskruvi (12) sisekuuskantvõtmega
(14) u 1 – 2 pööret lahti.
➋ Vajaduse korral tehke kinnituselement (11) kerge
löögiga lahti, kasutades sobivat vahendit, nt puitkiilu.
➌ Lükake höövlitera (13) puidutüki abil küljelt
lõiketerapeast (10) välja.
Höövlitera paigaldamine (vt jn B)
Höövlitera juhtsoon tagab tera vahetamisel või
ümberpööramisel alati ühesuguse kõrgusseade.
Vajaduse korral puhastage lõiketera pesa kinnituselemendis
(11) ja höövlitera (13).
Jälgige höövlitera paigaldamisel, et see istuks täpselt
kinnituselemendi hoidejuhikus (11). Höövlitera tuleb
paigaldada ja joondada höövlitalla suhtes keskmestatult
(7). Pingutage seejärel 2 kinnituskruvi (12)
sisekuuskantvõtmega (14).
Suunis: Veenduge enne kasutuselevõtmist, et kinnituskruvid
(12) on korralikult kinni. Keerake lõiketerapead (10) käega
ja veenduge, et höövlitera ei puutu millegi vastu.
Tolmu/laastude äraimemine
Pliisisaldusega värvide, teatud puiduliikide, mineraalide ja
metalli tolm võib kahjustada tervist. Tolmuga kokkupuude ja
tolmu sissehingamine võib põhjustada seadme kasutajal või
läheduses viibivatel inimestel allergilisi reaktsioone ja/või
hingamisteede haigusi.
Teatud tolm, näiteks tamme- ja pöögitolm, on vähkitekitava
toimega, iseäranis kombinatsioonis puidutöötlemisel
kasutatavate lisaainetega (kromaadid,
puidukaitsevahendid). Asbesti sisaldavat materjali tohivad
töödelda üksnes vastava ala asjatundjad.
– Kasutage konkreetse materjali eemaldamiseks sobivat
tolmuimejat.
– Tagage töökohas hea ventilatsioon.
– Soovitav on kasutada hingamisteede kaitsemaski filtriga
P2.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Pidage kinni töödeldavate materjalide suhtes Teie riigis
kehtivatest eeskirjadest.
Vältige tolmu kogunemist töökohta. Tolm võib kergesti
u
süttida.
Puhastage laastude väljapaiskeava (3) korrapäraselt.
Ummistunud väljapaiskeava puhastamiseks kasutage
sobivat vahendit, näiteks puutükki, suruõhku jms.
Ärge viige oma käsi laastude väljaviskeavasse.
u
Pöörlevad osad võivad tekitada vigastusi.
Optimaalse imemise tagamiseks kasutage alati eraldi seadet
või tolmu-/laastukotti.
Tolmueemaldus teise seadmega (vt jn C)
Ühendage imivoolik (15) (lisavarustus) laastude
väljaviskeavaga (3).
Ühendage imivoolik (15) tolmuimejaga (lisavarustus).
Ülevaate erinevate tolmuimejatega ühendamise võimalustest
leiate selle juhendi lõpust. Tolmuimeja peab töödeldavale
materjalile sobima.
Eriti tervistkahjustava, kantserogeense ja kuiva tolmu
eemaldamiseks kasutage spetsiaalset tolmuimejat.
Integreeritud tolmueemaldus (vt jn C)
Väiksemate tööde korral võite kasutada tolmu-/laastukotti
(lisavarustus) (16). Kinnitage tolmukoti otsak tugevalt
laastude väljaviskeavasse (3). Tühjendage tolmu-/laastukotti
(16) õigeaegselt, et tolmukogumisvõime püsiks optimaalne.
Valitav laastu väljaviskeava (GHO 26-82 D)
Väljaviskesuuna muutmise hoovaga (6) saab seada laastu
väljaviset (3) paremale või vasakule. Suruge väljaviskesuuna
muutmise hoob (6) alati fikseeritud lõppasendisse. Valitud
väljaviskesuunda näidatakse noolesümboliga
väljaviskesuuna muutmise hooval (6).
Töötamine
Töörežiimid
Laastusügavuse seadmine
Pöördnupuga (2) saab laastusügavust sujuvalt seada
vahemikus 0 – 1,6 mm (GHO 16-82) või 0 – 2,6 mm (GHO
26-82 D) laastusügavuse skaala(1) (skaala jaotis on = 0,1
mm) abil.
Seisutald (vt jn D)
Seisutald (25) võimaldab elektrilise tööriista seismajätmist
otse töökäigu järel ilma töödeldava detaili või höövliterade
kahjustamise ohuta. Töötamise ajaks pööratakse seisutald
(25) üles ja vabastatakse höövlitalla tagumine pool (7).
Suunis: Seisutalda (25) ei tohi eemaldada.
Kasutuselevõtt
Pöörake tähelepanu võrgupingele! Vooluallika pinge
u
peab ühtima elektrilise tööriista andmesildil märgitud
pingega. Andmesildil toodud 230 V seadmeid võib
kasutada ka 220 V võrgupinge korral.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional