Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 58

Hide thumbs

Advertisement

58 | Norsk
Inn-/utkobling
Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å
u
slippe håndtaket.
For å bruke elektroverktøyet aktiverer du først
innkoblingssperren (4) og trykker så på på-/av-bryteren (5)
og holder den inne.
For å slå av elektroverktøyet slipper du på-/av-bryteren (5).
Merknad: Av sikkerhetsgrunner kan ikke på-/av-bryteren
(5) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.
Informasjon om bruk
Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må
u
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Høvling (se bilde D)
Still inn ønsket spondybde, og sett den fremre delen av
høvelsålen (7) til elektroverktøyet inntil emnet.
Elektroverktøyet må bare føres inn mot emnet i
u
innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i emnet.
Slå på elektroverktøyet, og før det med jevnt trykk forover
mot overflaten som skal bearbeides.
For at resultatet skal bli pent må du føre verktøyet lett
forover, og trykke midt på høvelsålen.
Ved bearbeiding av harde materialer, for eksempel hardt
treverk, og ved utnyttelse av den maksimale høvelbredden
stiller du inn mindre spondybde og reduserer eventuelt
høvelhastigheten.
For rask høvling gir dårligere overflatekvalitet og kan føre til
at sponutkastet tilstoppes.
Bare skarpe høvelkniver gir god sponfjerning og skåner
elektroverktøyet.
Med den integrerte parkeringsskoen (25) er det også mulig å
fortsette høvlingen på ønsket sted på emnet etter et
avbrudd:
– Sett elektroverktøyet med parkeringsskoen felt ned, på
det stedet på emnet der du skal fortsette å høvle.
– Slå på elektroverktøyet.
– Flytt trykket til den fremre høvelsålen, og skyv
elektroverktøyet langsomt forover (➊). Parkeringsskoen
skyves opp og bort (➋), slik at den bakre delen av
høvelsålen igjen ligger inntil emnet.
– Før elektroverktøyet med jevn hastighet over overflaten
som skal bearbeides (➌).
Avfasing av kanter (se bilde E)
V-sporet (8) foran på høvelsålen gir mulighet til rask og enkel
avfasing av kanter på emner. Sett høvelen med V-sporet på
emnekanten, og før den langs denne.
Benyttet spor
Ingen
middels
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Høvling med parallell-/vinkelanlegg (se bilde F–H)
Monter parallellanlegget (17) eller vinkelanlegget (21) på
verktøyet (foran eller bak) med festeskruen (20). Monter
falsdybdestopperen (24), avhengig av arbeidsoppgaven, på
elektroverktøyet (foran eller bak) med festeskruen (23)).
Løsne låsemutteren (19), og still inn ønsket falsbredde på
skalaen (18). Stram låsemutteren (19) igjen.
Still inn ønsket falsdybde med falsdybdestopperen (24).
Gjenta høvlingen til ønsket falsdybde er nådd. Før høvelen
med trykk på siden.
Skråhøvling med vinkelanlegg
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må
u
støpselet trekkes ut av stikkontakten.
Hold selve elektroverktøyet og ventilasjonsslissene
u
alltid rene, for å kunne arbeide bra og sikkert.
Sørg for at parkeringsskoen (25) er bevegelig, og rengjør
den regelmessig.
Elektroverktøyet slås automatisk av hvis kullbørster er slitt.
Elektroverktøyet må sendes kundeservice for vedlikehold.
Adresser, se avsnittet "Kundeservice og veiledning om bruk".
Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkoblingsledningen, må
dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at
det ikke oppstår fare for sikkerheten.
Kundeservice og kundeveiledning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
også sprengskisser og informasjon om reservedeler på
www.bosch-pt.com
Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spørsmål om våre produkter og tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10‑sifrede produktnummeret som er angitt på
produktets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
Mål a (mm)
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
0 – 4
Faks: 64 87 89 55
4 – 9
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til
miljøvennlig gjenvinning.
Ved skråhøvling av falser og
flater stiller du inn nødvendig
skråvinkel med
vinkelinnstillingen (22).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional