Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 145

Hide thumbs

Advertisement

Zamjena alata
Oprez pri zamjeni noževa blanje. Ne dirajte oštrice
u
noževa blanje. Mogli biste se ozlijediti na oštrim
oštricama.
Koristite samo originalne Bosch HM/TC noževe blanje.
Nož blanje od tvrdog metala (HM/TC) ima 2 oštrice i može se
okretati. Ako su oba ruba oštrice tupa, onda valja zamijeniti
noževe blanje (13). HM/TC nož blanje ne smije se naknadno
oštriti.
Demontaža noža blanje (vidjeti sliku A)
Za okretanje ili zamjenu noža blanje (13) okrećite glavu noža
(10) sve dok ne bude paralelna s podnožjem blanje (7).
➊ Otpustite dva vijka za pričvršćivanje (12) šesterokutnim
ključem (14) za cca. 1–2 okretaja.
➋ Ako je potrebno, otpustite stezni element (11) laganim
udarcem prikladnim alatom, npr. drvenim klinom.
➌ Izvucite komadom drveta nož blanje (13) bočno iz glave
noža (10).
Montaža noža blanje (vidjeti sliku B)
Pomoću utora za vođenje noža blanje se pri zamjeni odnosno
okretanju uvijek jamči ravnomjerno podešavanje po visini.
Ako je potrebno, očistite dosjed noža u steznom elementu
(11) i nož blanje (13).
Kod ugradnje noža blanje pazite da on besprijekorno sjedi u
steznoj vodilici steznog elementa (11). Nož blanje se mora
ugraditi i centrirati po sredini prema podnožju blanje (7).
Zatim zategnite dva vijka za pričvršćivanje (12)
šesterokutnim ključem (14).
Napomena: Prije puštanja u rad provjerite čvrst dosjed
vijaka za pričvršćivanje (12). Glavu noža (10) okrenite
rukom i uvjerite se da nož blanje nigdje ne struže.
Usisavanje prašine/strugotina
Prašina od materijala kao što su premazi sa sadržajem olova,
neke vrste drva, mineralnih materijala i metala, može biti
štetna za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašine može
uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih puteva
korisnika električnog alata ili osoba koje se nalaze u blizini.
Određena vrsta prašine, kao što je npr. prašina od
hrastovine ili bukve, smatra se kancerogenom, posebno u
kombinaciji s dodatnim tvarima za obradu drva (kromat,
zaštitna sredstva za drvo). Materijal, koji sadrži azbest, smiju
obrađivati samo stručne osobe.
– Po mogućnosti koristite uređaj za usisavanje prašine
prikladan za materijal.
– Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.
– Preporučuje se nošenje zaštitne maske s klasom filtra P2.
Poštujte važeće propise u vašoj zemlji za materijale koje ćete
obrađivati.
Izbjegavajte nakupljanje prašine na radnom mjestu.
u
Prašina se može lako zapaliti.
Redovito očistite izbacivač strugotine (3). Za čišćenje
začepljenog izbacivača strugotine koristite prikladan alat,
npr. komad drveta, komprimirani zrak itd.
Bosch Power Tools
Ne posežite rukama u izbacivač strugotine. Mogli biste
u
se ozlijediti na rotirajućim dijelovima.
Za osiguranje optimalnog usisavanja uvijek koristite napravu
za vanjsko usisavanje ili vrećicu za prašinu/strugotinu.
Vanjsko usisavanje (vidjeti sliku C)
Nataknite usisno crijevo (15) (pribor) na izbacivač
strugotine (3).
Spojite usisno crijevo (15) s usisavačem (pribor). Pregled za
priključivanje na različite usisavače pronaći ćete na kraju ove
upute. Usisavač mora biti prikladan za obrađivani materijal.
Kod usisavanja suhe prašine ili prašine koja je posebno
opasna za zdravlje i kancerogena, treba koristiti specijalni
usisavač.
Vlastito usisavanje (vidjeti sliku C)
Kod manjih radova možete koristiti vrećicu za prašinu/
strugotinu (pribor) (16). Čvrsto utaknite nastavak vrećice za
prašinu u izbacivač strugotine (3). Pravodobno ispraznite
vrećicu za prašinu/strugotinu (16) kako bi usisavanje
prašine bilo optimalno.
Izbacivač strugotine po izboru (GHO 26-82 D)
Ručicom za promjenu (6) možete premjestiti izbacivač
strugotine (3) na desnu ili lijevu stranu. Uvijek pritisnite
ručicu za promjenu (6) da se uglavi u krajnji položaj.
Odabrani smjer izbacivanja strugotine prikazuje simbol
strelice na ručici za promjenu (6).
Rad
Načini rada
Namještanje dubine skidanja strugotina
Okretnim gumbom (2) možete namjestiti dubinu skidanja
strugotina od 0 – 1,6 mm (GHO 16-82) ili 0 – 2,6 mm (GHO
26-82 D) pomoću skale dubine skidanja strugotina (1)
(podjela skale = 0,1 mm).
Papuča za odlaganje (vidjeti sliku D)
Papuča za odlaganje (25) omogućuje odlaganje električnog
alata izravno nakon radnog postupka bez opasnosti od
oštećenja izratka ili noža blanje. Kod radnog postupka se
papuča za odlaganje (25) zakreće prema gore i deblokira se
stražnji dio podnožja blanje (7).
Napomena: Papuča za odlaganje (25) ne smije se
demontirati.
Puštanje u rad
Pridržavajte se mrežnog napona! Napon izvora struje
u
mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici
električnog alata. Električni alati označeni sa 230 V
mogu raditi i na 220 V.
Uključivanje/isključivanje
Provjerite možete li pritisnuti prekidač za
u
uključivanje/isključivanje bez otpuštanja ručke.
Hrvatski | 145
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional