Download Print this page

Latviešu - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

152 | Latviešu
Mercantile Group AS
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus
Pärnu mnt. 549
76401 Saue vald, Laagri
Tel.: 6549 568
Faks: 679 1129
Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus
Elektriseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks
keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.
Ärge visake kasutusressursi ammendanud
elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!
Üksnes EL liikmesriikidele:
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete
kohta ning direktiivi ülevõtvatele riiklikele õigusaktidele
tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad
eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada
või ringlusse võtta.
Latviešu
Drošības noteikumi
Vispārēji drošības noteikumi
elektroinstrumentiem
Izlasiet visus drošības noteikumus
un instrukcijas, aplūkojiet
BRĪDINĀJUMS
ilustrācijas un iepazīstieties ar
specifikācijām, kas tiek piegādātas kopā ar šo
elektroinstrumentu. Šeit sniegto drošības noteikumu un
instrukciju neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par
cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam
savainojumam.
Pēc izlasīšanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai
izmantošanai.
Drošības noteikumos lietotais apzīmējums
"elektroinstruments" attiecas gan uz Jūsu tīkla
elektroinstrumentiem (ar elektrokabeli), gan arī uz
akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).
Drošība darba vietā
Uzturiet savu darba vietu tīru un labi apgaismotu.
u
Nekārtīgās un tumšās vietās var viegli notikt nelaimes
gadījums.
Nedarbiniet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā
u
atmosfērā, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu
tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzu vai putekļu
saturu gaisā. Darba laikā elektroinstruments nedaudz
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai
tvaiku aizdegšanos.
Darbinot elektroinstrumentu, neļaujiet bērniem un
u
nepiederošām personām tuvoties darba vietai. Citu
personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs
varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai
u
elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas
konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet
kontaktdakšas adapterus, ja elektroinstruments caur
kabeli tiek savienots ar aizsargzemējuma ķēdi.
Neizmainītas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota
kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena
saņemšanas risku.
Nepieļaujiet ķermeņa daļu saskaršanos ar sazemētiem
u
priekšmetiem, piemēram, ar caurulēm, radiatoriem,
plītīm vai ledusskapjiem. Pieskaroties sazemētām
virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to
u
mitrumā. Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug
risks saņemt elektrisko triecienu.
Nenoslogojiet kabeli. Neizmantojiet kabeli, lai
u
elektroinstrumentu nestu, vilktu vai atvienotu no
elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet kabeli no
karstuma, eļļas, asām malām un kustošām daļām.
Bojāts vai samezglojies elektrokabelis var būt par cēloni
elektriskā trieciena saņemšanai.
Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām,
u
izmantojiet tā pievienošanai vienīgi ārpustelpu
lietošanai derīgus pagarinātājkabeļus. Lietojot
elektrokabeli, kas piemērots darbam ārpus telpām,
samazinās elektriskā trieciena saņemšanas risks.
Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams darbināt
u
vietās ar paaugstinātu mitrumu, pievienojiet to
elektrobarošanas ķēdēm, kas aizsargātas ar noplūdes
strāvas aizsargreleju (RCD). Lietojot noplūdes strāvas
aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko
triecienu.
Personiskā drošība
Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet
u
paškontroli un rīkojieties saskaņā ar veselo saprātu.
Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai arī atrodaties
narkotiku, alkohola vai medikamentu iespaidā.
Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības
mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
Lietojiet individuālo darba aizsargaprīkojumu. Darba
u
laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles. Individuālā darba
aizsargaprīkojuma (putekļu maskas, neslīdošu apavu un
aizsargķiveres vai ausu aizsargu) lietošana noteiktos
apstākļos ļaus samazināt savainošanās risku.
Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu
u
ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas
elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai
izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta
pārnešanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts. Pārnesot
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional