Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 42

Hide thumbs

Advertisement

42 | Nederlands
Schaafmachine
Nominaal opgenomen vermogen
Onbelast toerental
Spaandiepte
Sponningdiepte
Max. schaafbreedte
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014
Isolatieklasse
De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen
kunnen deze gegevens variëren.
Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform
EN 62841-2-14.
Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrische gereed-
schap bedraagt typisch: geluidsdrukniveau 84 dB(A); ge-
luidsvermogenniveau 95 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.
Draag gehoorbescherming!
Totale trillingswaarden a
(vectorsom van drie richtingen) en
h
onzekerheid K bepaald conform EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau en
de geluidsemissiewaarde zijn gemeten met een genormeer-
de meetmethode en kunnen worden gebruikt om elektrische
gereedschappen met elkaar te vergelijken. Ze zijn ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de trillings- en ge-
luidsemissie.
Het aangegeven trillingsniveau en de aangegeven ge-
luidsemissiewaarde representeren de voornaamste toepas-
singen van het elektrische gereedschap. Wanneer het elek-
trische gereedschap echter wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met afwijkende inzetgereedschappen of onvol-
doende onderhoud, dan kunnen het trillingsniveau en de ge-
luidsemissiewaarde afwijken. Dit kan de trillings- en ge-
luidsemissie gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk
verhogen.
Voor een nauwkeurige schatting van de trillings- en ge-
luidsemissies moet ook rekening worden gehouden met de
tijden waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin
het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt ge-
bruikt. Dit kan de trillings- en geluidsemissies gedurende de
gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming
van de gebruiker tegen het effect van trillingen vast, zoals:
onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereed-
schappen, warm houden van de handen, organisatie van het
arbeidsproces.
Montage
Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereed-
u
schap altijd de stekker uit het stopcontact.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
GHO 16-82
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Gereedschap wisselen
Voorzichtig bij het wisselen van de schaafmessen. Pak
u
de schaafmessen niet aan de snijkanten beet. U kunt
zich aan de scherpe snijkanten verwonden.
Gebruik uitsluitend originele Bosch HM/TC-schaafmessen.
Het schaafmes van hardmetaal (HM/TC) heeft twee snijkan-
ten en kan worden omgekeerd. Als beide snijkanten bot zijn,
moet het schaafmes (13) worden gewisseld. Het HM/TC-
schaafmes mag niet worden geslepen.
Schaafmes demonteren (zie afbeelding A)
Voor het omkeren of vervangen van het schaafmes (13)
draait u de meskop (10), tot deze parallel met de schaafzool
(7) staat.
➊ Draai de 2 bevestigingsschroeven (12) met de binnen-
zeskantsleutel (14) ca. 1 – 2 slagen los.
➋ Indien nodig maakt u het spanelement (11) los door
licht kloppen met een geschikt gereedschap, bijv. een
houtwig.
➌ Schuif met een stuk hout het schaafmes (13) opzij uit
de meskop (10).
Schaafmes monteren (zie afbeelding B)
Door de geleidingsgroef van het schaafmes wordt bij het ver-
vangen of omkeren altijd een gelijkmatige hoogte-instelling
gewaarborgd.
Indien nodig reinigt u de meszitting in het spanelement (11)
en het schaafmes (13).
Let er bij de montage van het schaafmes op dat dit correct in
de opnamegeleiding van het spanelement (11) zit. Het
schaafmes moet centrisch ten opzichte van de schaafzool
(7) gemonteerd en uitgelijnd worden. Draai vervolgens de 2
bevestigingsschroeven (12) met de binnenzeskantsleutel
(14) vast.
Aanwijzing: Controleer vóór ingebruikname of de bevesti-
gingsschroeven (12) goed vastzitten. Draai de meskop (10)
met de hand door en zorg ervoor dat het schaafmes nergens
langs schuurt.
Afzuiging van stof en spanen
Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele hout-
soorten, mineralen en metaal kan schadelijk voor de gezond-
heid zijn. Aanraking of inademing van stof kan leiden tot al-
GHO 26-82 D
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional