Download Print this page

Magyar - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušen-
stva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.
V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných
súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10‑miestne vecné
číslo uvedené na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja
alebo náhradné diely online.
Tel.: +421 2 48 703 800
Fax: +421 2 48 703 801
E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk
Likvidácia
Elektrické náradie, príslušenstvo a obaly treba odovzdať na
ekologickú recykláciu.
Nevyhadzujte elektrické náradie do bežného
odpadu z domácnosti!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa európskej smernice 2012/19/EÚ o odpade z elektric-
kých a elektronických zariadení a podľa jej transpozície
do národného práva sa musí už nepoužiteľné elektrické nára-
die zbierať separovane a odovzdať na ekologickú recykláciu.

Magyar

Biztonsági tájékoztató
Általános biztonsági előírások az elektromos
kéziszerszámok számára
Olvassa el valamennyi biztonsági
FIGYELMEZ-
tájékoztatót, előírást, illusztrációt
TETÉS
és adatot, amelyet az elektromos
kéziszerszámmal együtt megkapott. Az alábbiakban felso-
rolt előírások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűz-
höz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg eze-
ket az előírásokat.
Az alább alkalmazott "elektromos kéziszerszám" fogalom a
hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A
u
zsúfolt vagy sötét területeken gyakrabban következnek be
balesetek.
Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
u
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok
Bosch Power Tools
vagy por vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrá-
kat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthat-
ják.
Tartsa távol a gyerekeket és a nézelődőket, ha az
u
elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a fi-
gyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
u
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel
ellátott készülékek esetében ne használjon csatlakozó
adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a
megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés koc-
kázatát.
Kerülje el a földelt felületekkel való érintkezést, mint
u
például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek. Az
áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste földelve van.
Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
u
és a nedvességtől. Ha víz jut be egy elektromos kéziszer-
számba, az megnöveli az áramütés veszélyét.
Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra.
u
Sohase vigye vagy húzza az elektromos kéziszerszá-
mot a kábelnél fogva, valamint sose húzza ki a csatla-
kozót a kábelnél fogva a dugaszoló aljzatból. Tartsa
távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles sarkoktól és
élektől, valamint mozgó gépalkatrészektől. A megron-
gálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés
veszélyét.
Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabadban dol-
u
gozik, csak kültéri hosszabbítót használjon. A kültéri
hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám
u
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon
egy hibaáram-védőkapcsolót. A hibaáram-védőkapcso-
ló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit
u
csinál és megfontoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ne használja a berendezést ha fáradt
vagy kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt
áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata
közben komoly sérülésekhez vezethet.
Viseljen védőfelszerelést. Viseljen mindig védőszem-
u
üveget. A védőfelszerelések, mint a porvédő álarc, csú-
szásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő megfelelő
használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését.
u
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt beköti az áramforrást
és/vagy az akkumulátort, valamint mielőtt felemelné
és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az
elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a
kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapot-
ban csatlakoztatja az áramforráshoz, az baleset vezethet.
Magyar | 91
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional