Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 159

Hide thumbs

Advertisement

Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Rūpestingai
u
prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis
briaunomis mažiau stringa, juos lengviau valdyti.
Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t.
u
t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir
atsižvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą. Naudo-
jant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti
pavojingos situacijos.
Rankenos ir suėmimo paviršiai turi būti sausi, švarūs,
u
ant jų neturi būti alyvos ir tepalų. Dėl slidžių rankenų ir
suėmimo paviršių negalėsite saugiai išlaikyti ir suvaldyti
įrankio netikėtose situacijose.
Techninė priežiūra
Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specia-
u
listai ir naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip ga-
lima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudo-
ti.
Saugos nuorodos dirbantiems su obliais
Prieš padėdami elektrinį įrankį palaukite, kol peilio
u
velenas sustos. Neuždengtas besisukantis peilio velenas
gali įstrigti paviršiuje, todėl galima prarasti įrankio kontro-
lę ir sunkiai susižaloti.
Elektrinį įrankį laikykite tik už izoliuotų rankenų, nes
u
pjovimo įrankis gali paliesti savo maitinimo laidą. Pjo-
vimo įrankiui prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros
srovė, metalinėse prietaiso dalyse gali atsirasti įtampa ir
trenkti elektros smūgis.
Spaustuvais ar kitokiu įrenginiu įtvirtinkite ir užfik-
u
suokite ruošinį ant stabilaus pagrindo. Laikomas ranka
arba prispaustas prie kūno ruošinys nebus užfiksuotas,
todėl galite nesuvaldyti įrankio.
Elektrinį įrankį visuomet pirmiausia įjunkite ir tik po
u
to priglauskite prie apdorojamo ruošinio. Jei įrankis įs-
tringa ruošinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
Nekiškite rankų į drožlių išmetimo angą. Besisukančios
u
dalys gali sužaloti.
Niekada neobliuokite per metalinius daiktus, vinis ar
u
varžtus. Peilis ar peilio velenas gali būti pažeidžiami ir gali
pradėti stipriau vibruoti.
Prieš pradėdami darbą, tinkamais ieškikliais patikrin-
u
kite, ar po norimais apdirbti paviršiais nėra pravestų
elektros laidų, dujų ar vandentiekio vamzdžių; jei abe-
jojate, galite pasikviesti į pagalbą vietinius komunali-
nių paslaugų teikėjus. Kontaktas su elektros laidais gali
sukelti gaisro bei elektros smūgio pavojų. Pažeidus dujot-
iekio vamzdį, gali įvykti sprogimas. Pažeidus vandentiekio
vamzdį, galima padaryti daug materialinės žalos arba gali
trenkti elektros smūgis.
Dirbdami oblių visada laikykite taip, kad obliaus padas
u
būtų prigludęs prie ruošinio. Priešingu atveju oblius gali
persikreipti ir sužaloti.
Darbo metu elektrinį įrankį visuomet būtina laikyti
u
abiem rankomis ir tvirtai stovėti. Abiem rankomis laiko-
mas elektrinis įrankis yra saugiau valdomas.
Bosch Power Tools
Gaminio ir savybių aprašas
Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir
reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir
reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti
gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti
kitus asmenis.
Prašome atkreipti dėmesį į paveikslėlius priekinėje naudoji-
mo instrukcijos dalyje.
Naudojimas pagal paskirtį
Elektrinis įrankis skirtas ant tvirto pagrindo padėtiems me-
dienos ruošiniams, pvz., sijoms ir lentoms, obliuoti. Juo taip
pat galima nusklembti briaunas ir daryti užkaitus.
Pavaizduoti įrankio elementai
Numeriais pažymėtus elektrinio įrankio elementus rasite šios
instrukcijos puslapiuose pateiktuose paveikslėliuose.
(1) Drožlės storio skalė
(2) Ratukas drožlių gyliui nustatyti (izoliuotas rankenos
paviršius)
(3) Drožlių išmetimo anga (GHO 26-82 D: pasirinktinai
dešinėje/kairėje)
(4) Įjungimo-išjungimo jungiklio įjungimo blokatorius
(5) Įjungimo-išjungimo jungiklis
(6) Drožlių išmetimo krypties keitimo svirtelė
(GHO 26-82 D)
(7) Obliaus padas
(8) „V" formos griovelis
(9) Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(10) Peilio galvutė
(11) Obliaus peilio prispaudžiamasis elementas
(12) Obliaus peilio tvirtinamasis varžtas
(13) HM/TC obliaus peilis
(14) Šešiabriaunis raktas
(15) Nusiurbimo žarna (Ø 35 mm)
(16) Dulkių ir drožlių surinkimo maišelis
(17) Lygiagrečioji atrama
(18) Užkaito pločio skalė
(19) Fiksuojamoji veržlė užkaito pločiui nustatyti
(20) Tvirtinamasis varžtas lygiagrečiajai ir kampinei at-
ramai
A)
(21) Kampinė atrama
(22) Fiksuojamoji veržlė kampui nustatyti
(23) Užkaito gylio atramos tvirtinamasis varžtas
A)
(24) Užkaito gylio atrama
(25) Atraminė kojelė
A) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komp-
lektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildo-
mos įrangos programoje.
Lietuvių k. | 159
A)
A)
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional