Download Print this page

Ελληνικά - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

– Aseta sähkötyökalu alas käännettyine seisontatukineen
työkappaleen vielä työstettävään kohtaan.
– Käynnistä sähkötyökalu.
– Paina höylän etuosaa työkappaletta vasten ja työnnä säh-
kötyökalua hitaasti eteenpäin (➊). Seisontatuki kääntyy
ylös (➋) niin, että höylän takaosa menee taas kiinni työ-
kappaleeseen.
– Höylää työstettävää pintaa tasaisella vauhdilla (➌).
Reunojen viistäminen (katso kuva E)
Höylän pohjan etuosassa oleva V-ura (8) mahdollistaa työ-
kappaleen reunan nopean ja helpon viistämisen. Aseta höy-
län V-ura työkappaleen reunaan ja työnnä höylää reunaa pit-
kin.
Käytettävä ura
ei uraa
Keskikarkea
Suuntais-/kulmaohjaimen käyttö höyläyksessä (katso
kuvat F–H)
Asenna suuntaisohjain (17) tai kulmaohjain (21) kiinnitys-
ruuvilla (20) sähkötyökaluun (joko eteen tai taakse). Asenna
huultosyvyyden rajoitin (24) kunkin tehtävän mukaan kiinni-
tysruuvilla (23) sähkötyökaluun (joko eteen tai taakse).
Löysää lukitusmutteri (19) ja säädä haluamasi huullosleveys
asteikkoon (18). Kiristä lukitusmutteri (19).
Säädä haluamasi huullossyvyys huullossyvyyden ohjaimella
(24).
Suorita höyläys toistuvasti, kunnes huullos on halutun syvyi-
nen. Ohjaa höylää painamalla sitä sivulta alustaa vasten.
Viistäminen kulmaohjainta käyttäen
Säädä huullosten ja pintojen
viistämisen yhteydessä tar-
vittava viistekulma kulmasää-
timellä (22).
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
u
työkaluun kohdistuvia töitä.
Pidä sähkötyökalu ja tuuletusaukot puhtaina luotetta-
u
van ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.
Varmista seisontatuen (25) esteetön liike ja puhdista se
säännöllisin väliajoin.
Jos hiiliharjat ovat kuluneet loppuun, sähkötyökalun toiminta
katkaistaan automaattisesti. Sähkötyökalu tulee lähettää vii-
pymättä huoltoon, katso osoite kappaleesta "Asiakaspalvelu
ja käyttöneuvonta".
Bosch Power Tools
Jos sähköjohto täytyy vaihtaa, uuden johdon saa asentaa
turvallisuussyistä vain Bosch-huolto tai Boschin valtuuttama
huoltokorjaamo.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myös verkko-osoitteessa:
www.bosch-pt.com
Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10‑numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Mitta a (mm)
Robert Bosch Oy
0–4
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
4–9
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.
Koskee vain EU‑maita:
Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä vastaavan
kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat sähkö-
työkalut tulee kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälli-
seen uusiokäyttöön.
Ελληνικά
Υποδείξεις ασφαλείας
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟ-
ΠΟΙΗΣΗ
τεχνικά στοιχεία, που συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρικό
εργαλείο. Αμέλειες κατά την τήρηση των ακόλουθων
υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.
Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας, οδηγίες,
εικονογραφήσεις και όλα τα
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Ελληνικά | 63

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional