Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

46 | Dansk
Opbevar ubenyttet el‑værktøj uden for børns række-
u
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
el‑værktøjet eller ikke har gennemlæst disse instruk-
ser, benytte el‑værktøjet. El‑værktøj er farligt, hvis det
benyttes af ukyndige personer.
Vedligehold el-værktøj og tilbehørsdele. Kontroller,
u
om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke
sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget,
således at el‑værktøjets funktion påvirkes. Få beska-
digede dele repareret, inden el-værktøjet tages i brug.
Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt el‑værktøj.
Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene. Om-
u
hyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skæ-
rekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at
føre.
Brug el‑værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
u
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres. Anvendelse af el‑værktøjet til
formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Hold håndtag og gribeflader tørre, rene og fri for olie
u
og smørefedt. Hvis håndtag og gribeflader er glatte, kan
værktøjet ikke håndteres og styres sikkert, hvis der sker
noget uventet.
Service
Sørg for, at el‑værktøj kun repareres af kvalificerede
u
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsanvisninger for høvl
Vent, til skæretilbehøret er standset helt, før du sæt-
u
ter værktøjet fra dig. Uskærmet roterende skæretilbe-
hør kan få fat i overfladen og medføre tab af kontrol og al-
vorlig personskade.
Håndter altid el-værktøjet i de isolerede gribeflader,
u
da skæretilbehøret kan komme i kontakt med lednin-
gen. Hvis skæretilbehøret kommer i kontakt med en
"strømførende" ledning, kan blottede metaldele på el-
værktøjet blive "strømførende", og der er risiko for elek-
trisk stød for brugeren.
Brug klemmer eller andet egnet udstyr til at fastgøre
u
emnet til et stabilt underlag. Hvis du holder emnet i
hånden eller støtter det mod kroppen, er det ustabilt, og
du kan let miste kontrollen over det.
El‑værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen
u
til emnet. Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsats-
værktøjet sætter sig fast i emnet.
Kom ikke hænderne ind i spånudkastet. De kan blive
u
fanget og beskadiget af de roterende dele.
Høvl aldrig hen over metalgenstande, søm eller skru-
u
er. Kniv og knivaksel kan blive beskadiget og forårsage
kraftigere vibrationer.
Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
u
skjulte forsyningsledninger, eller kontakt det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød. Beskadigelse af en gasled-
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
ning kan føre til eksplosion. Brud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
Hold altid høvlen, så høvlsålen ligger fladt på emnet
u
under arbejdet. Ellers kan høvlen sætte sig fast og forår-
sage kvæstelser.
Hold godt fat om el-værktøjet med begge hænder un-
u
der arbejdet, og sørg for, at du står sikkert. El-værktø-
jet føres mere sikkert med to hænder.
Produkt- og ydelsesbeskrivelse
Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. Overholdes sikkerhedsinstrukserne og an-
visningerne ikke, er der risiko for elektrisk
stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Vær opmærksom på alle illustrationer i den forreste del af
betjeningsvejledningen.
Beregnet anvendelse
El-værktøjet er beregnet til at høvle træmaterialer som f.eks.
bjælker og brædder med fast underlag. Det er også egnet til
affasning af kanter og til falsning.
Illustrerede komponenter
Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til
illustrationen af el‑værktøjet på illustrationssiden.
(1) Spåndybdeskala
(2) Drejeknap til indstilling af spåndybde (isoleret grebs-
flade)
(3) Spånudkast (GHO 26-82 D: valgfrit højre/venstre)
(4) Låseknap til tænd/sluk-knap
(5) Tænd/sluk-kontakt
(6) Omstillingshåndtag til valg af spånudkastretning
(GHO 26-82 D)
(7) Høvlsål
(8) V-not
(9) Håndgreb (isoleret grebsflade)
(10) Knivhoved
(11) Spændeelement for høvlekniv
(12) Fastgørelsesskrue for høvlekniv
(13) HM/TC-høvlekniv
(14) Unbrakonøgle
(15) Udsugningsslange (Ø 35 mm)
A)
(16) Støv-/spånpose
(17) Parallelanslag
(18) Skala for falsbredde
(19) Låsemøtrik til indstilling af falsbredde
(20) Fastgørelsesskrue til parallel-/vinkelanslag
A)
(21) Vinkelanslag
(22) Justeringsmøtrik til vinkelindstilling
(23) Fastgørelsesskrue til falsdybdeanslag
A)
(24) Falsdybdeanslag
A)
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional