Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 161

Hide thumbs

Advertisement

priemonėmis). Medžiagas, kuriose yra asbesto, leidžiama
apdoroti tik specialistams.
– Jei yra galimybė, naudokite apdirbamai medžiagai tinka-
nčią dulkių nusiurbimo įrangą.
– Pasirūpinkite geru darbo vietos vėdinimu.
– Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsauginę
kaukę su P2 klasės filtru.
Laikykitės jūsų šalyje galiojančių apdorojamoms medžia-
goms taikomų taisyklių.
Saugokite, kad darbo vietoje nesusikauptų dulkių. Dul-
u
kės lengvai užsidega.
Reguliariai valykite drožlių išmetimo angą (3). Norėdami
išvalyti užsikimšusią drožlių išmetimo angą, naudokite spe-
cialų įrankį, pvz., medienos gabalėlį, suslėgtą orą ir kt.
Nekiškite rankų į drožlių išmetimo angą. Besisukančios
u
dalys gali sužaloti.
Kad užtikrintumėte optimalų nusiurbimą, visada naudokite
išorinę nusiurbimo įrangą arba dulkių ir drožlių surinkimo
maišelį.
Išorinis dulkių nusiurbimas (žr. C pav.)
Nusiurbimo žarną (15) (papildoma įranga) įstatykite į pjuve-
nų išmetimo angą (3).
Nusiurbimo žarną (15) sujunkite su dulkių siurbliu (papildo-
ma įranga). Apžvalgą, kaip prijungti prie įvairių dulkių siurb-
lių, rasite šios instrukcijos gale. Dulkių siurblys turi būti pri-
taikytas apdirbamo ruošinio pjuvenoms, drožlėms ir dulkėms
nusiurbti.
Sveikatai ypač pavojingoms, vėžį sukeliančioms, sausoms
dulkėms nusiurbti būtina naudoti specialų dulkių siurblį.
Integruotas dulkių nusiurbimas (žr. C pav.)
Atlikdami mažesnės apimties darbus galite prijungti dulkių
arba drožlių surinkimo maišelį (papildoma įranga) (16). Nu-
siurbimo maišelio atvamzdį įstatykite ant drožlių išmetimo
angos (3). Kad dulkės būtų optimaliai nusiurbiamos, dulkių ir
drožlių surinkimo maišelį (16) laiku išvalykite.
Pasirenkama drožlių išmetimo kryptis (GHO 26-82 D)
Drožlių išmetimo krypties keitimo svirtele (6) galima
nustatyti, kad drožlės būtų išmetamos per dešinę arba kairę
drožlių išmetimo angą (3). Drožlių išmetimo krypties keitimo
svirtelę (6) visada spauskite iki galinės padėties, kol užsifik-
suos. Pasirinktą drožlių išmetimo kryptį rodo ant drožlių
išmetimo krypties keitimo svirtelės (6) esanti rodyklė.
Naudojimas
Veikimo režimai
Drožlės storio nustatymas
Nustatymo ratuku (2) tolygiai galima nustatyti 0 – 1,6 mm
(GHO 16-82) arba 0 – 2,6 mm (GHO 26-82 D) drožlės storį,
naudojantis drožlės storio skale (1) (skalės padala = 0,1
mm).
Pastatymo kojelė (žr. D pav.)
Panaudojus pastatymo kojelę (25), elektrinį įrankį be pavo-
jaus, kad bus pažeistas ruošinys ar obliaus peilis, galima pa-
Bosch Power Tools
statyti iškart baigus darbinę operaciją. Atliekant darbinę
operaciją, pastatymo kojelė (25) pakeliama į viršų ir atiden-
giama užpakalinė obliaus pado (7) dalis.
Nuoroda: Pastatymo kojelę (25) išmontuoti draudžiama.
Paruošimas naudoti
Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą! Maitinimo šaltinio
u
įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje le-
ntelėje nurodytais duomenimis. 230 V pažymėtus
elektrinius įrankius galima jungti ir į 220 V įtampos
elektros tinklą.
Įjungimas ir išjungimas
Įsitikinkite, kad galite paspausti įjungimo-išjungimo
u
jungiklį nepaleisdami rankenos.
Norėdami elektrinį įrankį įjungti, pirmiausia paspauskite
įjungimo blokatorių (4), o po to paspauskite įjungimo-išjun-
gimo jungiklį (5) ir laikykite jį paspaustą.
Norėdami elektrinį įrankį išjungti, atleiskite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį (5).
Nuoroda: dėl saugumo įjungimo-išjungimo jungiklio (5)
užfiksuoti negalima, dirbant su įrankiu jis visada turi būti lai-
komas nuspaustas.
Darbo patarimai
Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavi-
u
mo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš
elektros tinklo lizdo.
Obliavimas (žr. D pav.)
Nustatykite norimą drožlės storį ir pridėkite elektrinio įrankio
pado (7) priekinę dalį prie ruošinio.
Elektrinį įrankį visuomet pirmiausia įjunkite ir tik po
u
to priglauskite prie apdorojamo ruošinio. Jei įrankis įs-
tringa ruošinyje, atsiranda atatrankos pavojus.
Elektrinį įrankį įjunkite ir stumkite jį tolygia pastūma per ap-
dorojamą paviršių.
Norėdami, kad apdorotas paviršius būtų aukštos kokybės,
įrankį stumkite tik nedidele pastūma ir per vidurį spauskite
obliaus padą.
Norėdami apdoroti kietas medžiagas, pvz., kietąją medieną,
bei išnaudoti maksimalų peilio plotį, nustatykite tik mažą
drožlės storį ir, jei reikia, sumažinkite obliavimo pastūmą.
Jei pastūma per didelė, pablogėja paviršiaus kokybė ir gali
greitai užsikimšti drožlių išmetimo anga.
Tik aštrūs obliavimo peiliai užtikrina gerą pjovimo našumą ir
tausoja elektrinį įrankį.
Dėl integruotos pastatymo kojelės (25) obliavimo operaciją
po pertraukėlės galima tęsti bet kurioje ruošinio vietoje:
– Pastatymo kojelę nulenkę žemyn, padėkite elektrinį įrankį
ant toliau apdorojamos ruošinio vietos.
– Prietaisą įjunkite.
– Spaudimo jėgą perkelkite į obliaus pado priekinę dalį ir
lėtai stumkite elektrinį įrankį pirmyn (➊). Tuo metu pa-
statymo kojelė palenkiama aukštyn (➋), kad obliaus pado
užpakalinė dalis vėl priglustų prie ruošinio.
Lietuvių k. | 161
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional