Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 55

Hide thumbs

Advertisement

sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklisikre arbeidssko,
hjelm eller hørselvern reduserer risikoen for skader.
Unngå utilsiktet start. Forviss deg om at
u
elektroverktøyet er slått av før du kobler det til
strømkilden og/eller batteriet, løfter det opp eller
bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du
bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til
strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår
u
på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som
befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til
personskader.
Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå
u
riktig og stødig. Dermed kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker.
u
Hold hår og klær unna deler som beveger seg.
Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i
deler som beveger seg.
Hvis det kan monteres støvavsugs- og -
u
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes riktig. Bruk av et støvavsug
reduserer fare på grunn av støv.
Selv om du begynner å bli vant til å bruke verktøyet,
u
må du ikke bli uoppmerksom og ignorere
sikkerhetsreglene for verktøyet. En uforsiktig handling
kan forårsake alvorlig personskade i løpet av et brøkdels
sekund.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy
Ikke overbelast elektroverktøyet. Bruk et
u
elektroverktøy som er beregnet for arbeidsoppgaven.
Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og
sikrere i det angitte effektområdet.
Ikke bruk elektroverktøyet hvis av/på-bryteren er
u
defekt. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av
eller på, er farlig og må repareres.
Trekk støpselet ut av strømkilden og/eller fjern
u
batteriet (hvis demonterbart) før du utfører
innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehør eller
legger bort maskinen. Disse tiltakene forhindrer en
utilsiktet starting av elektroverktøyet.
Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares
u
utilgjengelig for barn. Ikke la personer som ikke er
fortrolige med elektroverktøyet eller ikke har lest
disse anvisningene bruke verktøyet. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet og
u
tilbehøret. Kontroller om bevegelige verktøydeler
fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er
brukket eller har andre skader som virker inn på
elektroverktøyets funksjon. Få reparert
elektroverktøyet før det brukes igjen hvis det er
skadet. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til
mange uhell.
Bosch Power Tools
Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte
u
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold
u
til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk
av elektroverktøy til andre formål enn de som er angitt,
kan føre til farlige situasjoner.
Hold håndtak og gripeflater tørre, rene og uten olje
u
eller fett. Glatte håndtak og gripeflater hindrer sikker
håndtering og styring av verktøyet i uventede situasjoner.
Service
Elektroverktøyet må kun repareres av kvalifiserte
u
fagpersoner og bare med originale reservedeler. Slik
opprettholdes verktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsanvisninger for høvler
Vent til bladet har stoppet før du setter verktøyet
u
ned. Et eksponert blad som roterer kan sette seg fast i
overflaten, noe som kan føre til at man mister kontrollen
og blir alvorlig skadet.
Bruk de isolerte grepsflatene nå du holder
u
elektroverktøyet, ettersom bladet kan berøre
ledningen til verktøyet. Hvis en strømførende ledning
kuttes, kan eksponerte metalldeler på elektroverktøyet bli
strømførende, noe som kan føre til at brukeren får
elektrisk støt.
Bruk klemmer eller andre hjelpemidler til å feste og
u
støtte emnet på et stabilt underlag. Hvis du holder
emnet med hånden eller holder det mot kroppen, kan du
miste kontrollen.
Elektroverktøyet må bare føres inn mot emnet i
u
innkoblet tilstand. Det er ellers fare for tilbakeslag hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i emnet.
Ikke stikk hendene inn i sponutkastet. Du kan bli
u
skadet av roterende deler.
Høvle aldri over metallgjenstander, spiker eller
u
skruer. Blad og bladaksel kan bli skadet, noe som kan
føre til økt vibrasjon.
Bruk egnede detektorer for å finne skjulte strøm‑/
u
gass‑/vannledninger, eller spør hos det lokale
forsyningsselskapet. Kontakt med elektriske ledninger
kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en
gassledning kan føre til eksplosjon. Inntrenging i en
vannledning forårsaker materielle skader og kan medføre
elektriske støt.
Under arbeidet må du alltid holde høvelen slik at
u
høvelsålen ligger flatt mot emnet. Ellers kan høvelen
velte og forårsake personskader.
Hold elektroverktøyet godt fast med megge hendene
u
under arbeidet, og pass på at du står stødig.
Elektroverktøyet føres sikrere med begge hender.
Norsk | 55
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional