Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 125

Hide thumbs

Advertisement

Пускане в експлоатация
Съобразявайте се с напрежението в захранващата
u
мрежа! Напрежението на захранващата мрежа
трябва да съответства на данните, изписани на та-
белката на електроинструмента. Уреди, обозначе-
ни с 230 V, могат да бъдат захранвани и с напреже-
ние 220 V.
Включване и изключване
Уверете се, че можете да задействате пусковия
u
прекъсвач без пускане на дръжката.
За включване на електроинструмента първо натиснете
бутона за деблокиране на пусковия прекъсвач (4) и след
това натиснете и задръжте пусковия прекъсвач (5).
За да изключите електроинструмента, отпуснете пуско-
вия прекъсвач (5).
Указание: Поради съображения за сигурност пусков пре-
късвач (5) не може да бъде застопорен във включено по-
ложение и по време на работа трябва да бъде държан на-
тиснат.
Указания за работа
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.
Хобеловане (вж. фиг. D)
Настройте желаната дълбочина на врязване и поставете
предната част на основата (7) на електрическото ренде
на детайла.
Допирайте електроинструмента до обработвания
u
детайл, след като предварително сте го включили.
В противен случай съществува опасност от възникване
на откат, ако режещият лист се заклини в обработва-
ния детайл.
Включете електроинструмента и го водете с равномерно
подаване по обработваната повърхност.
За получаването на гладки повърхности работете с малка
скорост на подаване и прилагайте силата на притискане в
средата на основата.
При обработване на твърди материали, напр. твърда дър-
весина, както и при износване на максималната широчи-
на на ножа настройвайте малка дълбочина на врязване и
при необходимост намалете подаването.
Твърде голямата скорост на подаване влошава качество-
то на повърхността и може да предизвика запушване на
отвора за изхвърляне на стърготините.
Само остри ножове осигуряват добра производителност
и предпазват електроинструмента от преждевременно
износване.
Вграденият предпазен капак (25) позволява също про-
дължаване на процеса на хобеловане след прекъсване на
произволно място на обработваната повърхност:
– Поставете електроинструмента върху обработваната
повърхност със спуснат надолу капак.
– Включете електроинструмента.
Bosch Power Tools
– Изместете силата на притискане върху предната част
на основата и бавно преместете електроинструмента
напред (➊). С това предпазният капак се завърта наго-
ре (➋), така че задната част на основата отново ляга
върху обработваната повърхност.
– Водете електроинструмента с равномерно подаване
по обработваната повърхност (➌).
Скосяване на ръбове (вж. фиг. E)
V-образният канал (8) в предната част на основата позво-
лява бързото и лесно изработване на фаски на ръбовете
на детайли. За целта поставете канала на електрическото
ренде на ръба на детайла и го водете по него.
Използван канал Размер a (mm)
няма
средно
Хобеловане с опора за успоредно водене/ъглова
опора (вж. фиг. F–H)
Монтирайте към електроинструмента опората за успо-
редно водене (17), респ. ъгловата опора (21) с винта
(20) (по избор отпред или отзад). В зависимост от работ-
ните условия монтирайте към електроинструмента дълбо-
чинния ограничител за фалцови стъпала (24) с винта
(23) (по избор отпред или отзад).
Освободете застопоряващата гайка (19) и настройте же-
ланата широчина на фалцово стъпало на скалата (18).
След това отново затегнете застопоряващата гайка (19).
С помощта на дълбочинния ограничител (24) настройте
желаната дълбочина на фалцовото стъпало.
Хобеловайте многократно, докато достигнете желаната
дълбочина на фалцовото стъпало. Водете електрическото
ренде с лек страничен натиск.
Скосяване с ъглова опора
При изработване на стъпа-
ла под наклон установете
желания ъгъл с помощта на
регулиращата гайка (22).
Поддържане и сервиз
Поддържане и почистване
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.
За да работите качествено и безопасно, поддър-
u
жайте електроинструмента и вентилационните му
отвори чисти.
Поддържайте предпазния капак (25) така, че да може да
се движи свободно и го почиствайте редовно.
Български | 125
0 – 4
4 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional