Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 92

Hide thumbs

Advertisement

92 | Magyar
Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
u
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben
felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket
okozhat.
Ne becsülje túl önmagát. Ügyeljen arra, hogy mindig
u
biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az
elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is
jobban tud uralkodni.
Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruhát
u
vagy ékszereket. Tartsa távol a haját és a ruháját a
mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú
hajat a szerszám mozgó részei magukkal ránthatják.
Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a
u
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges be-
rendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő be-
rendezések használata csökkenti a munka során keletke-
ző por veszélyes hatásait.
Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszám gyakori
u
használata során szerzett tapasztalatok túlságosan
magabiztossá tegyék, és figyelmen kívül hagyja az
idevonatkozó biztonsági alapelveket. Egy gondatlan
művelet egy másodperc törtrésze alatt súlyos sérüléseket
okozhat.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és
használata
Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az
u
arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.
A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban
lehet dolgozni.
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot,
u
amelynek a kapcsolója elromlott. Minden olyan elektro-
mos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be‑, sem ki-
kapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
Húzza ki a csatlakozót az áramforrásból és/vagy távo-
u
lítsa el az akkumulátort (ha az leválasztható az elekt-
romos kéziszerszámtól), mielőtt az elektromos kézi-
szerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővi-
gyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan
üzembe helyezését.
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat
u
olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyermekek nem
férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek
használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem is-
merik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmu-
tatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek használják.
Tartsa megfelelően karban az elektromos kéziszerszá-
u
mokat és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó
alkatrészek kifogástalanul működnek‑e, nincsenek‑e
beszorulva, illetve nincsenek‑e eltörve vagy megron-
gálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
az elektromos kéziszerszám működésére. A berende-
zés megrongálódott részeit a készülék használata
előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet
az elektromos kéziszerszám nem megfelelő karbantartá-
sára lehet visszavezetni.
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.
u
Az éles vágóélekkel rendelkező, gondosan ápolt vágószer-
számok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben le-
het vezetni és irányítani.
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, szer-
u
számbiteket stb. csak ezen kezelési utasításoknak
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkakö-
rülményeket valamint a kivitelezendő munka sajátos-
ságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendelteté-
sétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzete-
ket eredeményezhet.
Tartsa szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentes
u
állapotban a fogantyúkat és markoló felületeket. A
csúszós fogantyúk és markoló felületek váratlan helyze-
tekben lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszám
biztonságos kezelését és irányítását.
Szerviz
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
u
mélyzet kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználá-
sával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kézi-
szerszám biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások gyaluk számára
Várja meg, amíg a vágószerszám teljesen leáll, mielőtt
u
leteszi a kéziszerszámot .Egy szabad forgó vágószer-
szám beleakadhat a felületbe és ez ahhoz vezethet, hogy
a kezelő elveszti az uralmát a kéziszerszám felett és ko-
moly sérüléseket szenvedhet.
Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt fogan-
u
tyúfelületeknél fogva tartsa, mivel a vágószerszám
hozzáérhet a saját hálózati kábeléhez. Egy feszültség
alatt álló vezeték átvágása esetén az elektromos kéziszer-
szám fedetlen fémrészei szintén feszültség alá kerülhet-
nek, ami áramütéshez vezethet.
Használjon kapcsokat vagy más praktikus módszert a
u
megmunkálásra kerülő munkadarab megtámasztásá-
hoz és egy stabil alaphoz való rögzítéséhez. Ha a meg-
munkálásra kerülő munkadarabot a kezével tartja vagy a
testéhez szorítja, akkor az labilis lesz és ahhoz vezethet,
hogy a kezelő elveszti az uralmát a kéziszerszám és a mun-
kadarab felett.
Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt álla-
u
potban vezesse rá a megmunkálásra kerülő munkada-
rabra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszé-
lye, ha a betétszerszám beékelődik a munkadarabba.
Ne nyúljon bele a kezével a forgácskivetőbe. Ellenkező
u
esetben a forgó alkatrészektől sérüléseket szenvedhet.
Ne gyaluljon fémtárgyak, szögek és csavarok felett. A
u
kés és a késtengely megrongálódhat és nagyobb mértékű
rezgésekhez vezethet.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional