Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 158

Hide thumbs

Advertisement

158 | Lietuvių k.
Darbo vietos saugumas
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Netvarkin-
u
ga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra
u
degių skysčių, dujų ar dulkių. Elektriniai įrankiai gali
kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai
gali užsidegti.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti vai-
u
kams ir pašaliniams asmenims. Nukreipę dėmesį į kitus
asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.
Elektrosauga
Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti
u
tinklo kištukinio lizdo tipą. Kištuko jokiu būdu nega-
lima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su
įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai,
tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumaži-
na elektros smūgio pavojų.
Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų pavi-
u
ršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.
Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio
rizika.
Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės. Jei į
u
elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros
smūgio rizika.
Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį. Nene-
u
škite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite
ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo
ištraukti kištuką. Laidą patieskite taip, kad jo neveik-
tų karštis, jis neišsiteptų alyva ir jo nepažeistų aštrios
detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba
susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik
u
tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko dar-
bams. Naudojant lauko darbams pritaikytus ilgina-
muosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti
u
drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugik-
lį. Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros
smūgio pavojus.
Žmonių sauga
Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką darote, ir dirb-
u
dami su elektriniu įrankiu vadovaukitės sveiku protu.
Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę
arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.
Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali
tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis.
u
Būtinai dėvėkite apsauginius akinius. Naudojant asme-
ns apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę
kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą, klausos ap-
saugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai
pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeis-
ti.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsi-
u
tiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elekt-
ros tinklo ir (arba) akumuliatoriaus, prieš pakeldami
ar nešdami įsitikinkite, kad jis yra išjungtas. Jeigu ne-
šdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba
prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjung-
tas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite re-
u
guliavimo įrankius arba veržlinius raktus. Besisuka-
nčioje prietaiso dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužalo-
ti.
Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėty-
u
je. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite
pusiausvyrą. Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami
pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį ne-
tikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių dra-
u
bužių ir papuošalų. Saugokite plaukus ir drabužius
nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių. Laisvus
drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besi-
sukančios dalys.
Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo
u
ar surinkimo įrenginius, visada įsitikinkite, ar jie yra
prijungti ir ar tinkamai naudojami. Naudojant dulkių
nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių po-
veikis.
Dažnai naudodami įrankį ir gerai su juo susipažinę per-
u
nelyg neatsipalaiduokite ir nepradėkite nepaisyti įra-
nkio saugos principų. Neatidus veiksmas gali sukelti sun-
kią traumą per sekundės dalį.
Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas
Neperkraukite elektrinio įrankio. Naudokite jūsų dar-
u
bui tinkamą elektrinį įrankį. Su tinkamu elektriniu įra-
nkiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto
galingumo.
Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.
u
Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra
pavojingas ir jį reikia remontuoti.
Prieš reguliuodami elektrinį įrankį, keisdami darbo
u
įrankius ar prieš valydami elektrinį įrankį, iš elektros
tinklo lizdo ištraukite kištuką ir (arba) išimkite akumu-
liatorių, jeigu jis išimamas. Ši atsargumo priemonė ap-
saugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.
Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir
u
nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje
vietoje. Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja
nepatyrę asmenys.
Prižiūrėkite elektrinį įrankį ir priedus. Patikrinkite, ar
u
besisukančios įrankio dalys tinkamai veikia ir niekur
nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios
trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudoja-
nt elektrinį įrankį, pažeistos įrankio dalys turi būti su-
taisytos. Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra
blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional