Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 47

Hide thumbs

Advertisement

(25) Parkeringssko
Tekniske data
Høvl
Varenummer
Nominel optagen effekt
Omdrejningstal, ubelastet
Spåndybde
Falsdybde
Maks. høvlbredde
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01:2014
Beskyttelsesklasse
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Ved afvigende spændinger og i landespecifikke udførelser kan
disse angivelser variere.
Støj-/vibrationsinformation
Støjemissionsværdier fastlagt iht. EN 62841-2-14.
El-værktøjets A‑vægtede støjniveau er typisk: Lydtryksni-
veau 84 dB(A); lydeffektniveau 95 dB(A). Usikkerhed
K = 3 dB.
Brug høreværn!
Vibrationer samlet værdi a
(vektorsum af tre retninger) og
h
usikkerhed K fastlagt iht. EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Det svingningsniveau og støjemissionsniveau, der fremgår af
anvisningerne, er målt iht. en standardiseret måleværdi og
kan anvendes til sammenligning af elværktøj med hinanden.
De er også egnet til en foreløbig vurdering af svingnings- og
støjemissionen.
Det angivne svingnings- og støjemissionsniveau repræsente-
rer de væsentlige anvendelser af el‑værktøjet. Hvis el‑værk-
tøjet dog anvendes til andre formål, med afvigende indsats-
værktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan svingnings-
og støjemissionsniveauet afvige. Dette kan føre til en betyde-
lig forøgelse af svingnings- og støjemissionen i hele arbejds-
tidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af svingnings- og støjemissionen bør
der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er sluk-
ket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Det-
te kan føre til en betydelig reduktion af svingnings- og støje-
missionsniveauet i hele arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el‑værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Montering
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
u
bejde på el‑værktøjet.
Bosch Power Tools
A) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejled-
ningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige til-
behør findes i vores tilbehørsprogram.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
o/min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Værktøjsskift
Forsigtig ved skift af høvleknive. Tag ikke fat i høvlek-
u
nivene ved skærekanterne. Du kan komme til skade på
de skarpe skærekanter.
Brug kun originale Bosch HM/TC-høvleknive.
Høvlekniven af hårdmetal (HM/TC) har 2 skær og kan ven-
des. Hvis begge skærekanter er stumpe, skal høvlekniven
(13) udskiftes. HM/TC-høvlekniven må ikke efterslibes.
Afmontering af høvlekniv (se billede A)
Hvis du vil vende eller udskifte høvlekniven (13), skal du
dreje knivhovedet (10), indtil det står parallelt i forhold til
høvlsålen (7).
➊ Løsn de 2 fastgørelsesskruer (12) ca. 1 – 2 omgange
med unbrakonøglen (14).
➋ Løsn om nødvendigt spændeelementet (11) ved hjælp
af et let slag med et egnet værktøj, f.eks. en trækile.
➌ Skub med et træstykke høvlekniven (13) ud ad siden på
knivhovedet (10).
Montering af høvlekniv (se billede B)
Ved hjælp af høvleknivens føringsnot sikres altid en ensartet
højdeindstilling, både ved udskiftning og ved vending.
Rengør om nødvendigt knivsædet i spændeelementet (11)
og høvlekniven (13).
Når du monterer høvlekniven, skal du sikre, at den sidder
problemfrit i holdeføringen til knivhovedet (11). Høvlekni-
ven skal monteres midt på høvlsålen (7) og justeres.
Spænd derefter de 2 fastgørelsesskruer (12) med unbrako-
nøglen (14).
Bemærk: Kontrollér, at fastgørelsesskruerne (12) sidder
godt fast, før du tager maskinen i brug. Drej knivhovedet
(10) manuelt, og sørg for, at høvlekniven ikke strejfer noget.
Dansk | 47
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional