Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

60 | Suomi
voi enää hallita käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja
täytyy korjauttaa.
Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai irrota akku (jos
u
irrotettava) sähkötyökalusta, ennen kuin suoritat sää-
töjä, vaihdat tarvikkeita tai viet sähkötyökalun varas-
toon. Nämä varotoimenpiteet estävät sähkötyökalun ta-
hattoman käynnistymisen.
Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
u
niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyt-
tää sähkötyökalua, joilla ei ole tarvittavaa käyttökoke-
musta tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät koke-
mattomat henkilöt.
Pidä sähkötyökalut ja tarvikkeet hyvässä kunnossa.
u
Tarkista liikkuvat osat virheellisen kohdistuksen tai
jumittumisen varalta. Varmista, ettei sähkötyökalussa
ole murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia vi-
koja. Jos havaitset vikoja, korjauta sähkötyökalu en-
nen käyttöä. Monet tapaturmat johtuvat huonosti huolle-
tuista sähkötyökaluista.
Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Asianmukai-
u
sesti huolletut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat
ovat teräviä, eivät jumitu herkästi ja niitä on helpompi hal-
lita.
Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, ruuvauskärkiä jne.
u
näiden ohjeiden, käyttöolosuhteiden ja työtehtävän
mukaisesti. Sähkötyökalun määräystenvastainen käyttö
saattaa aiheuttaa vaaratilanteita.
Pidä kahvat ja kädensijat kuivina ja puhtaina (öljyttö-
u
minä ja rasvattomina). Jos kahvat ja kädensijat ovat
liukkaita, et pysty yllättävissä tilanteissa ohjaamaan ja
hallitsemaan työkalua turvallisesti.
Huolto
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
u
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Höylän turvallisuusohjeet
Laske työkalu kädestä vasta sen jälkeen kun terä on
u
lakannut pyörimästä. Pyörivä terä voi koskettaa vahin-
gossa alustan pintaa, jolloin saatat menettää laitteen hal-
linnan. Tämä voi johtaa vakavaan tapaturmaan.
Pidä sähkötyökalusta kiinni sen eristetyistä kahvapin-
u
noista, koska terä saattaa koskettaa laitteen omaa
sähköjohtoa. Jos käyttötarvike koskettaa virrallista säh-
köjohtoa, tämä voi tehdä sähkötyökalun suojaamattomat
metalliosat virrallisiksi ja aiheuttaa sähköiskun laitteen
käyttäjälle.
Kiinnitä työkappale työalustaan puristimilla tai muilla
u
sopivilla kiinnitysvälineillä. Työkappaleen pitäminen kä-
dessä tai kehoa vasten ei takaa riittävää tukea ja voi joh-
taa hallinnan menettämiseen.
Ohjaa sähkötyökalu vain moottorin käydessä työkap-
u
paletta vasten. Muuten syntyy takaiskun vaara, jos käyt-
tötarvike juuttuu työkappaleeseen.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Älä kosketa purunpoistoaukkoa. Pyörivät osat aiheutta-
u
vat loukkaantumisvaaran.
Älä höylää metalliosien, naulojen tai ruuvien päältä.
u
Terä ja teräakseli saattavat vahingoittua ja aiheuttaa voi-
makkaampaa tärinää.
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
u
johtojen paikallistamiseksi, tai käänny paikallisen ja-
keluyhtiön puoleen. Kosketus sähköjohtoon saattaa joh-
taa tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoitta-
minen saattaa johtaa räjähdykseen. Vesijohdon puhkaisu
aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
Käytä höylää aina niin, että sen pohja on tasaisesti
u
työkappaletta vasten. Höylä saattaa muuten kallistua ja
johtaa tapaturmiin.
Pidä sähkötyökalusta kunnolla kiinni molemmilla kä-
u
sillä ja seiso tukevassa asennossa. Sähkötyökalun oh-
jaus sujuu luotettavimmin kahdella kädellä.
Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Tur-
vallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jät-
täminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/
tai vakavaan loukkaantumiseen.
Huomioi käyttöohjeiden etuosan kuvat.
Määräyksenmukainen käyttö
Sähkötyökalu on tarkoitettu tukevalla alustalla tehtävään
puumateriaalien höyläämiseen (esimerkiksi palkit ja laudat).
Se soveltuu myös reunojen viistämiseen ja huultamiseen.
Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa kuvasivulla olevaan säh-
kötyökalun kuvaan.
(1) Lastuamissyvyyden asteikko
(2) Lastuamissyvyyden asetusnuppi (eristetty kädensija)
(3) Purunpoistoputki (GHO 26-82 D: valinnaisesti oi-
kealle/vasemmalle)
(4) Käynnistyskytkimen käynnistyssalpa
(5) Käynnistyskytkin
(6) Purunpoistosuunnan säätövipu (GHO 26-82 D)
(7) Höylän pohja
(8) V-ura
(9) Kahva (eristetty kahvapinta)
(10) Kutteri
(11) Höylänterän kiinnitysosa
(12) Höylänterän kiinnitysruuvi
(13) HM/TC-höylänterä
(14) Kuusiokoloavain
A)
(15) Imuletku (Ø 35 mm)
A)
(16) Pöly-/lastupussi
(17) Suuntaisohjain
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional