Download Print this page

Eesti - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr
Bosnia
Elektro-Servis Vl. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba
Zbrinjavanje
Električne alate, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki
prihvatljivo recikliranje.
Električne alate ne bacajte u kućni otpad!
Samo za zemlje EU:
Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU za električne i
elektroničke stare uređaje električni alati, koji više nisu
uporabivi, moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na
ekološki prihvatljivo recikliranje.

Eesti

Ohutusnõuded
Üldised ohutusnõuded elektriliste tööriistade
kasutamisel
Lugege läbi kõik tööriistaga kaasas
HOIATUS
olevad ohutusnõuded ja juhised
ning tutvuge kõigi jooniste ja spetsifikatsioonidega.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla
elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks
kasutamiseks hoolikalt alles.
Ohutusnõuetes sisalduv mõiste "elektriline tööriist" käib nii
vooluvõrku ühendatud (juhtmega) elektriliste tööriistade kui
ka akutoitega (juhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.
Ohutusnõuded tööpiirkonnas
Hoidke tööpiirkond puhas ja hästi valgustatud.
u
Korrastamata või valgustamata töökoht võib põhjustada
õnnetusi.
Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus
u
keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase
või tolmu. Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis
võivad tolmu või aurud süüdata.
Bosch Power Tools
Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja
u
teised inimesed töökohast eemal. Kui teie tähelepanu
juhitakse kõrvale, võib seade teie kontrolli alt väljuda.
Elektriohutus
Elektrilise tööriista pistik peab pistikupessa sobima.
u
Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge
kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade
puhul adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögi ohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega,
u
näiteks torude, radiaatorite, pliitide ja külmikutega.
Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
Kaitske elektrilist tööriista vihma ja niiskuse eest.
u
Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi
oht suurem.
Ärge kasutage toitejuhet otstarbel, milleks see ei ole
u
ette nähtud. Ärge kasutage toitejuhet elektrilise
tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku
pistikupesast väljatõmbamiseks. Kaitske toitejuhet
kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate
osade eest. Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed
suurendavad elektrilöögi ohtu.
Kui töötate elektrilise tööriistaga vabas õhus,
u
kasutage ainult pikendusjuhtmeid, mis on ette nähtud
kasutamiseks ka välistingimustes. Välistingimustes
kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine
vähendab elektrilöögi ohtu.
Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes
u
keskkonnas on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitselülitit. Rikkevoolukaitselüliti
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
Inimeste turvalisus
Olge tähelepanelik, jälgige, mida teete, ning toimige
u
elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge
kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või
uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hetkeline
tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada
tõsiseid vigastusi.
Kandke isikukaitsevahendeid. Kandke alati
u
kaitseprille. Elektrilise tööriista tüübile ja kasutusalale
vastavate isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski,
libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või
kuulmiskaitsevahendite kasutamine vähendab vigastuste
ohtu.
Vältige elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
u
Enne pistiku ühendamist pistikupessa, aku
ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja
kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja
lülitatud. Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme
lülitil või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme,
võivad tagajärjeks olla õnnetused.
Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage
u
tööriista küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või
mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
Eesti | 147
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional