Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

90 | Slovenčina
napätie 230 V sa môže prevádzkovať aj s napätím
220 V.
Zapínanie/vypínanie
Zaistite, aby ste mohli ovládať vypínač bez toho, že by
u
ste pustili rukoväť.
Aby ste elektrické náradie uviedli do prevádzky, aktivujte
najprv blokovanie zapínania (4) a potom stlačte vypínač (5)
a podržte ho stlačený.
Na vypnutie elektrického náradia uvoľnite vypínač (5).
Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov sa vypínač (5)
nedá zaaretovať, ale sa musí počas prevádzky stále stláčať.
Upozornenia týkajúce sa práce
Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiah-
u
nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Proces hobľovania (pozri obrázok D)
Nastavte požadovanú hĺbku záberu a elektrické náradie
priložte pohyblivou dolnou hobľovacou plochou (7) na ob-
robok.
Elektrické náradie veďte proti obrobku iba v zapnu-
u
tom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného
nástroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
Zapnite ručné elektrické náradie a rovnomerným posuvom
ho posúvajte po obrábanej ploche obrobku.
Ak potrebujete dosiahnuť kvalitný povrch, pracujte len mier-
nym posuvom a stredným prítlakom na klznú pätku.
Pri obrábaní tvrdých materiálov, napríklad tvrdého dreva,
ako aj pri využívaní maximálnej hobľovacej šírky nastavujte
len malú hĺbku záberu a prípadne aj redukujte posuv náradia.
Nadmerné posúvanie znižuje kvalitu povrchu a môže viesť
k rýchlemu upchatiu systému na vyhadzovanie triesok.
Len ostré hobľovacie nože poskytujú dobrý rezný výkon
a šetria elektrické náradie.
Integrovaná odkladacia podpierka (25) umožňuje pokračo-
vať v hobľovaní po prerušení na ľubovoľnom mieste obrob-
ku:
– Položte hoblík s opierkou sklopenou dole na obrobok
v mieste, ktoré sa má ďalej obrábať.
– Zapnite ručné elektrické náradie.
– Dosadací tlak presaďte na prednú klznú pätku a elektrické
náradie pomaly posúvajte dopredu (➊). Odkladacia
opierka sa pri tom vychýli nahor (➋) tak, že zadný diel klz-
nej pätky opäť dosadá na obrobok.
– Elektrické náradie veďte s rovnomerným posúvaním po
ploche určenej na obrábanie (➌).
Skosenie hrán (pozri obrázok E)
Drážka tvaru V (8), ktorá sa nachádza v prednej klznej pätke,
umožňuje rýchle a jednoduché používanie náradia na
skosenie hrán obrobku. Položte na tento účel hoblík drážkou
tvaru V na hranu obrobku a veďte ho pozdĺž tejto hrany.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Použitá drážka
žiadna
stredná
Hobľovanie s paralelným/uhlovým dorazom (pozri
obrázky F–H)
Pozdĺžny doraz (17), príp. uhlový doraz (21) namontujte po-
mocou upevňovacej skrutky (20) na elektrické náradie (voli-
teľne vpredu alebo vzadu). V závislosti od použitia namontuj-
te doraz hĺbky drážky (23) pomocou upevňovacej skrutky
(24) na elektrické náradie (voliteľne vpredu alebo vzadu).
Uvoľnite aretačnú maticu (19) a želanú šírku drážky nastavte
na stupnici (18). Opäť pevne utiahnite aretačnú maticu
(19).
Nastavte želanú hĺbku drážky pomocou drážkového hĺbkové-
ho dorazu (24).
Hobľovanie vykonajte niekoľkokrát, aby ste dosiahli požado-
vanú hĺbku drážky. Veďte hoblík bočným prítlakom.
Zošikmovanie s uhlovým dorazom
Pri zošikmovaní drážok
a plôch nastavte požadovaný
uhol zošikmenia s nastave-
ním uhla (22).
Údržba a servis
Údržba a čistenie
Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiah-
u
nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Elektrické náradie a jeho vetracie štrbiny udržiavajte
u
vždy v čistote, aby ste mohli pracovať dobre a bezpeč-
ne.
Odkladaciu opierku (25) udržiavajte voľne pohyblivú
a pravidelne ju čistite.
V prípade opotrebovania uhlíkov sa ručné elektrické náradie
automaticky vypne. Elektrické náradie je nutné bezodkladne
zaslať do zákazníckeho servisu, adresy pozri v odseku „Zá-
kaznícky servis a aplikačné poradenstvo".
Ak je potrebná výmena pripájacieho vedenia, musí ju vy-
konať firma Bosch alebo niektoré autorizované stredisko
služieb zákazníkom pre elektrické náradie Bosch, aby sa za-
bránilo ohrozeniu bezpečnosti.
Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom
použitia
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa
opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných dielov.
Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch náj-
dete tiež na: www.bosch-pt.com
Rozmer a (mm)
0 – 4
4 – 9
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional