Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 175

Hide thumbs

Advertisement

‫ابزار برقی را از محل سطوح عایق دار آن در‬
‫دست بگیرید، زیرا امکان تماس تیغه برش با‬
‫در صورت برخورد‬
.‫کابل برق دستگاه وجود دارد‬
‫با یک کابل حامل "جریان برق" ممکن است‬
‫قسمتهای فلزی ابزار برقی حامل "جریان برق" شوند‬
.‫و باعث بروز شوک الکتریکی یا برق گرفتگی گردند‬
‫جهت ایمن و تثبیت کردن قطعه کار از گیره یا‬
.‫سایر راههای تثبیت قطعه استفاده کنید‬
‫نگهداشتن قطعه کار با دست یا تکیه دادن آن به‬
‫بدن باعث بی ثباتی آن و از دست دادن کنترل‬
‫ابزار برقی را تنها در حال روشن بودن به طرف‬
‫در غیر اینصورت ممکن است‬
‫ابزار روی دستگاه در قطعه کار گیر کرده و باعث‬
.‫ضربه زدن )پس زدن( دستگاه شود‬
‫دستهای خود را به محل خروج تراشه نزدیک‬
‫ممکن است، خود را با قسمتهای در حال‬
‫تيغه‬
.‫هرگز اشیاء فلزی، پیچ یا میخ را رنده نکنید‬
‫و محور تيغه میتوانند صدمه دیده و باعث شوند‬
.‫که لرزش ها زیاد بشوند‬
‫برای پیدا کردن لوله ها و سیم های پنهان‬
‫موجود در ساختمان و محدوده کار، از یک‬
‫دستگاه ردیاب مخصوص برای یافتن لوله ها و‬
‫سیمهای تأسیسات استفاده کنید و یا با شرکت‬
‫های کارهای تأسیسات ساختمان و خدمات‬
‫تماس با کابل و سیمهای‬
.‫مربوطه تماس بگیرید‬
‫برق ممکن است باعث آتشسوزی و یا برق گرفتگی‬
‫شود. ایراد و آسیب دیدگی لوله گاز میتواند باعث‬
‫انفجار شود. سوراخ شدن لوله آب، باعث خسارت و‬
.‫یا برق گرفتگی میشود‬
‫رنده را هنگام کار طوری نگهدارید که کف رنده‬
‫وگرنه ممکن‬
.‫همسطح روی قطعهکار قرار گیرد‬
‫است که رنده گیر بکند و باعث زخمی شدن شما‬
‫ابزار برقی را هنگام کار با دو دست محکم‬
.‫بگیرید و وضعیت خود را ثابت و مطمئن کنید‬
.‫ابزار برقی با دو دست مطمئن تر هدایت می شود‬
‫توضیحات محصول و کارکرد‬
‫همه دستورات ایمنی و راهنمائیها را‬
‫اشتباهات ناشی از عدم رعایت‬
‫این دستورات ایمنی ممکن است باعث‬
‫برقگرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحت‬
.‫های شدید شود‬
‫به تصویرهای واقع در بخشهای اول دفترچه راهنما‬
‫موارد استفاده از دستگاه‬
‫ابزار برقی برای رنده کاری مواد چوبی و نیز تیر و تخته‬
‫در حالت ثابت در نظر گرفته شده است. همچنین برای‬
.‫مورب کردن لبه ها و شیار انداختن مناسب است‬
‫شماره های اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده‬
‫میشود، مربوط به شرح ابزار برقی می باشد که تصویر‬
.‫آن در این دفترچه آمده است‬
Bosch Power Tools
t
‫از وارد کردن فشار زیاد روی دستگاه خودداری‬
‫برای هر کاری، از ابزار برقی مناسب با آن‬
t
‫باعث میشود که بتوانید از توان دستگاه بهتر و با‬
،‫در صورت ایراد در کلید قطع و وصل ابزار برقی‬
.‫روی آن میگردد‬
t
.‫قطعه کار برانید‬
‫کنار گذاشتن آن، دوشاخه را از برق بکشید و یا‬
t
‫پیشگیری ایمنی از راه افتادن ناخواسته ابزار برقی‬
.‫نکنید‬
.‫چرخش مجروح کنید‬
t
‫دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید‬
.‫راهنما را نخواندهاند، با این دستگاه کار کنند‬
t
‫قرار گرفتن ابزار برقی در دست افراد ناوارد و بی‬
‫مواظب باشید که قسمت های متحرک دستگاه‬
‫که قطعات ابزار برقی شکسته و یا آسیب دیده‬
‫قطعات آسیب دیده را قبل از شروع به‬
‫علت بسیاری از سوانح کاری، عدم‬
‫ابزار برشی که‬
t
،‫خوب مراقبت شده و از لبه های تیز برخوردار است‬
.‫بشود‬
‫ابزار برقی، متعلقات، متههای دستگاه و غیره را‬
t
‫مطابق دستورات این جزوه راهنما به کار گیرید‬
‫استفاده از ابزار برقی برای عملیاتی به جز‬
‫مقاصد در نظر گرفته شده، میتواند به بروز شرایط‬
‫دستهها و سطوح عایق را همواره خشک، تمیز و‬
.‫بخوانید‬
‫برای تعمیر ابزار برقی فقط به متخصصین حرفهای‬
.‫توجه کنید‬
‫اجزاء دستگاه‬
‫بی دقتی ممکن است باعث‬
.‫اصول ایمنی شود‬
.‫بروز جراحاتی در عرض کسری از ثانیه شود‬
‫استفاده صحیح از ابزار برقی و مراقبت از آن‬
‫بکار گرفتن ابزار برقی مناسب‬
.‫اطمینان بیشتر استفاده کنید‬
‫ابزار برقی که نمی‬
.‫از دستگاه استفاده نکنید‬
‫توان آنها را قطع و وصل کرد، خطرناک بوده و‬
‫قبل از تنظیم ابزار برقی، تعویض متعلقات و یا‬
‫رعایت این اقدامات‬
.‫باتری آنرا خارج کنید‬
‫ابزار برقی را در صورت عدم استفاده، از‬
‫که افراد ناوارد و یا اشخاصی که این دفترچه‬
.‫تجربه خطرناک است‬
.‫از ابزار برقی و متعلقات خوب مراقبت کنید‬
‫خوب کار کرده و گیر نکند. همچنین دقت کنید‬
.‫مراقبت کامل از ابزارهای برقی می باشد‬
.‫ابزار برش را تیز و تمیز نگه دارید‬
‫کمتر در قطعه کار گیر کرده و بهتر قابل هدایت‬
‫و به شرایط کاری و نوع کار نیز توجه داشته‬
‫دسته های‬
.‫عاری از روغن و گریس نگه دارید‬
‫لغزنده مانع ایمنی و کنترل در کار در شرایط غیر‬
‫رجوع کنید و از قطعات یدکی اصل استفاده‬
‫این باعث خواهد شد که ایمنی دستگاه‬
‫دستورات ایمنی برای رنده‬
.
‫قبل از تنظیم ابزار، صبر کنید تا نیغه برش شود‬
‫محور تیغه چرخان و آزاد میتواند با سطح درگیر‬
‫شود و منجر به از دست دادن کنترل یا ایجاد‬
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
‫571 | آفارسی‬
t
.‫کنید‬
.‫استفاده کنید‬
t
.‫باید تعمیر شوند‬
t
.‫جلوگیری می کند‬
t
t
.‫نباشند‬
.‫کار تعمیر کنید‬
t
.‫است‬
t
.‫باشید‬
.‫خطرناک منجر شود‬
t
.‫منتظره هستند‬
‫سرویس‬
t
.‫نمایید‬
.‫شما تضمین گردد‬
t
.‫جراحات گردد‬

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional