Download Print this page

Dansk - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Dansk

Sikkerhedsinstrukser
Generelle sikkerhedsanvisninger for el-værktøj
Læs alle sikkerhedsadvarsler, in-
ADVARSEL
struktioner, illustrationer og spe-
cifikationer, som følger med el-værktøjet. I tilfælde af
manglende overholdelse af anvisningerne nedenfor er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige per-
sonskader.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Betegnelsen "el-værktøj" i advarslerne refererer til dit (led-
ningsforbundne) el-værktøj tilsluttet lysnettet eller til batte-
ridrevet (ledningsfrit) el-værktøj.
Sikkerhed på arbejdspladsen
Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Rodede eller
u
mørke områder kan medføre ulykker.
Brug ikke el‑værktøjet i eksplosionsfarlige omgivel-
u
ser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller
støv. El‑værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv el-
ler dampe.
Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn hol-
u
des væk fra arbejdsområdet, når el-værktøjet er i
brug. Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
El‑værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
u
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke
adapterstik sammen med jordforbundet el‑værktøj.
Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risi-
koen for elektrisk stød.
Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader
u
som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.
Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk
stød.
El-værktøj må ikke udsættes for regn eller fugt. Ind-
u
trængen af vand i el‑værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet
u
til. Du må aldrig bære el‑værktøjet i ledningen, hænge
el‑værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for
at trække stikket ud af kontakten. Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der
er i bevægelse. Beskadigede eller indviklede ledninger
øger risikoen for elektrisk stød.
Hvis el‑værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
u
tes en forlængerledning, der er egnet til udendørs
brug. Brug af forlængerledning til udendørs brug ned-
sætter risikoen for elektrisk stød.
Bosch Power Tools
Hvis det ikke kan undgås at bruge el‑værktøjet i fugti-
u
ge omgivelser, skal der bruges et HFI‑relæ. Brug af et
HFI‑relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
Det er vigtigt at være opmærksom og holde øje med,
u
hvad man laver, og bruge el‑værktøjet fornuftigt.
Brug ikke el‑værktøj, hvis du er træt, har indtaget al-
kohol eller er påvirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Få sekunders uopmærksomhed ved brug
af el‑værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid be-
u
skyttelsesbriller. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks.
støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller
høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsæt-
ter risikoen for personskader.
Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el‑værk-
u
tøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen
og/eller batteriet, løfter eller bærer det. Undgå at bæ-
re el‑værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el‑værktøjet ikke er tændt, når det sluttes til nettet, da
dette øger risikoen for personskader.
Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj
u
eller skruenøgle, før el‑værktøjet startes. Hvis et styk-
ke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel,
er der risiko for personskader.
Undgå en unormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
u
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere
el‑værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgen-
u
stande eller smykker. Hold hår og tøj væk fra dele,
der bevæger sig. Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i
løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan mon-
u
teres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes
korrekt. Brug af en støvopsugning kan reducere støv-
mængden og dermed den fare, der er forbundet med
støv.
Selvom du kender værktøjet godt og er vant til at
u
bruge det, skal du alligevel være opmærksom og
overholde sikkerhedsanvisningerne. Et øjebliks uop-
mærksomhed kan medføre alvorlige personskader.
Omhyggelig omgang med og brug af el‑værktøj
Undgå overbelastning af el-værktøjet. Brug altid
u
el‑værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres. Med det passende el‑værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområ-
de.
Brug ikke el‑værktøj, hvis afbryderen er defekt.
u
El‑værktøj, der ikke kan startes eller stoppes, er farligt og
skal repareres.
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteri-
u
et, hvis det kan tages af, før el-værktøjet justeres, før
skift af tilbehørsdele og før el-værktøjet lægges til op-
bevaring. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el‑værktøjet.
Dansk | 45
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional