Download Print this page

Srpski - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

132 | Srpski

Д.П.Т.У "РОЈКА"
Јани Лукровски бб; Т.Ц Автокоманда локал 69
1000 Скопје
Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
Тел: +389 2 3174-303
Моб: +389 70 388-520, -530
Отстранување
Електричните алати, опремата и амбалажите треба да се
отстранат на еколошки прифатлив начин.
Не ги фрлајте електричните алати во
домашната канта за отпадоци!
Само за земјите од ЕУ:
Според Европската регулатива 2012/19/ЕU за
електрични и електронски уреди и нивната
имплементација во националното право, електричните
алати што се вон употреба мора одделно да се собираат и
да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.
Srpski
Bezbednosne napomene
Opšte sigurnosne napomene za električne alate
Pročitajte sva sigurnosna
UPOZORENJE
upozorenja, uputstva, ilustracije i
specifikacije isporučene uz ovaj električni alat. Propusti
u pridržavanju svih dolenavedenih uputstava mogu imati za
posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.
Čuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.
Pojam „električni alat" upotrebljen u upozorenjima odnosi se
na električne alate sa pogonom na struju (sa kablom) i na
električne alate sa akumulatorskim pogonom (bez kabla).
Sigurnost radnog područja
Držite vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.
u
Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi
nesrećama.
Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj
u
eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti,
gasovi ili prašina. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja
u
električnog alata. Stvari koje vam odvraćaju pažnju
mogu dovesti do gubitka kontrole.
Električna sigurnost
Priključni utikač električnog alata mora odgovarati
u
utičnici. Utikač ne sme nikako da se menja. Ne
upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju
rizik od električnog udara.
Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama
u
kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji
povećani rizik od električnog udara ako je vaše telo
uzemljeno.
Držite električni alat što dalje od kiše ili vlage. Prodor
u
vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
Kabl ne koristite u druge svrhe. Nikada ne koristite
u
kabl za nošenje električnog alata, ne vucite ga i ne
izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline,
ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova. Oštećeni ili
umršeni kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
Ako sa električnim alatom radite na otvorenom,
u
upotrebljavajte samo produžne kablove koji su
pogodni za upotrebu na otvorenom. Upotreba kabla
pogodnog za upotrebu na otvorenom smanjuje rizik od
električnog udara.
Ako ne možete da izbegnete rad sa električnim alatom
u
u vlažnoj okolini, koristite zaštitni uređaj
diferencijalne struje (RCD). Upotreba zaštitnog uređaja
diferencijalne struje smanjuje rizik od električnog udara.
Sigurnost osoblja
Budite pažljivi, pazite na to šta radite i postupajte
u
razumno tokom rada sa vašim električnim alatom. Ne
koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem
droge, alkohola ili lekova. Momenat nepažnje kod
upotrebe električnog alata može rezultirati ozbiljnim
povredama.
Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne
u
naočare. Nošenje zaštitne opreme, kao što je maska za
prašinu, sigurnosne cipele koje ne kližu, zaštitni šlem ili
zaštita za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog
alata, smanjuje rizik od povreda.
Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da
u
je električni alat isključen, pre nego što ga priključite
na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.
Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili
priključivanje na struju uključenog električnog alata vodi
do nesreće.
Uklonite bilo kakve ključeve za podešavanje ili
u
ključeve za zavrtnjeve, pre nego što uključite
električni alat. Ostavljanje ključa za zavrtnjeve ili ključa
prikačenog na rotirajući deo električnog alata može
rezultirati ličnom povredom.
Izbegavajte neprirodno držanje tela. Pobrinite se
u
uvek da stabilno stojite i u svako doba održavajte
ravnotežu. Ovo omogućava bolje upravljanje električnim
alatom u neočekivanim situacijama.
Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili
u
nakit. Držite kosu i odeću dalje od pokretnih delova.
Pokretni delovi mogu zahvatiti široku odeću, nakit ili dugu
kosu.
Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i
u
skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional