Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

W razie potrzeby należy oczyścić osadzenie noża w elemen-
cie mocującym (11), jak również sam nóż (13).
Mocując nóż, należy zwrócić uwagę na prawidłowe jego osa-
dzenie w prowadnicy elementu mocującego (11). Nóż należy
zamocować i ustawić pośrodku podstawy (7). Następnie
należy dokręcić 2 śruby mocujące (12) za pomocą klucza im-
busowego (14).
Wskazówka: Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem należy
skontrolować, czy śruby mocujące (12) są dostatecznie
mocno dokręcone. Obrócić głowicę nożową (10) ręką i
upewnić się, że nóż swobodnie się porusza, nie zahaczając o
żadne elementy.
Odsysanie pyłu/wiórów
Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskich
z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minera-
łów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagroże-
nie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lub
przedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergicz-
ne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób
znajdujących się w pobliżu.
Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane są
za rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami do
obróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-
riały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez
odpowiednio przeszkolony personel.
– O ile jest to możliwe, należy zawsze stosować system od-
sysania pyłu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-
riału.
– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kra-
ju przepisów, regulujących zasady obróbki różnego rodzaju
materiałów.
Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku
u
pracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.
Wyrzutnik wiórów (3) należy regularnie czyścić. Do czysz-
czenia zatkanego wyrzutu wiórów należy użyć odpowiednie-
go narzędzia, np. kawałka drewna, sprężonego powietrza
itp.
Nie wkładać rąk do wyrzutnika wiórów. Istnieje niebez-
u
pieczeństwo skaleczenia przez obracające się elementy.
Aby zagwarantować optymalną wydajność odsysania, należy
zawsze stosować zewnętrzne źródło odsysania pyłu lub wo-
rek na pył/wióry.
Zewnętrzny system odsysania pyłu (zob. rys. C)
Założyć wąż odsysający (15) (osprzęt) na wyrzutnik wiórów
(3).
Podłączyć wąż odsysający (15) do odkurzacza (osprzęt). Li-
sta odkurzaczy, które można podłączyć do elektronarzędzia,
znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi. Odkurzacz
musi być dostosowany do rodzaju obrabianego materiału.
Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia py-
łów rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.
Bosch Power Tools
System odsysania pyłu z workiem na pył (zob. rys. C)
W przypadku drobnych prac można użyć worka na pył/wióry
(osprzęt) (16). Założyć króciec worka na pył na wyrzutnik
wiórów (3). Worek na pył/wióry (16) należy w porę opróż-
nić, aby zapewnić skuteczne odsysanie pyłu.
Wyrzut wiórów na prawą lub lewą stronę (GHO 26-82 D)
Za pomocą dźwigni (6) można przestawić wyrzutnik wiórów
(3) na prawą lub lewą stronę. Dźwignię (6) należy zawsze
przesunąć do końca, aż zaskoczy w zapadce. Wybrany kieru-
nek wyrzutu wiórów jest wskazany na dźwigni (6) za pomocą
symbolu strzałki.
Praca
Tryby pracy
Ustawianie głębokości strugania
Za pomocą gałki (2) możliwa jest bezstopniowa regulacja
głębokości strugania w zakresie 0–1,6 mm (GHO 16-82) lub
0–2,6 mm (GHO 26-82 D) w oparciu o skalę głębokości
strugania (1) (dokładność skali = 0,1 mm).
Stopka parkująca (zob. rys. D)
Stopka parkująca (25) umożliwia bezpieczne odłożenie elek-
tronarzędzia podczas pracy, bez ryzyka uszkodzenia obra-
bianego elementu lub noża. Podczas obróbki stopka parkują-
ca (25) unosi się do góry i zwalnia tylną część podstawy stru-
ga (7).
Wskazówka: Nie wolno demontować stopki parkującej
(25).
Uruchamianie
Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie
u
źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce
znamionowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia
przeznaczone do pracy pod napięciem 230 V można
przyłączać również do sieci 220 V.
Włączanie/wyłączanie
Należy upewnić się, że możliwa jest obsługa włączni-
u
ka/wyłącznika bez zdejmowania dłoni z rękojeści.
Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw nacisnąć
blokadę włącznika/wyłącznika (4), a następnie nacisnąć
włącznik/wyłącznik (5) i przytrzymać go w tej pozycji.
Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wy-
łącznik (5).
Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa włącznik/wy-
łącznik (5) nie może zostać zablokowany do pracy ciągłej.
Przez cały czas obróbki musi być naciśnięty przez osobę ob-
sługującą.
Wskazówki dotyczące pracy
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
u
elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Polski | 79
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional