Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

40 | Nederlands
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of
bewegende delen. Beschadigde of in de war geraakte
kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
u
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-
kabel beperkt het risico van een elektrische schok.
Als het gebruik van het elektrische gereedschap in
u
een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektri-
sche schok.
Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
u
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wan-
neer u moe bent of onder invloed staat van drugs, al-
cohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag al-
u
tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwon-
dingen.
Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
u
elektrische gereedschap uitgeschakeld is, voordat u
de stekker in het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereed-
schap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het
gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aan-
sluit, kan dit tot ongevallen leiden.
Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels,
u
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van
het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
u
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.
Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende
u
kleding of sieraden. Houd haren en kleding uit de
buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lan-
ge haren en sieraden kunnen door bewegende delen wor-
den meegenomen.
Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
u
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd
u
bent met het gebruik van gereedschappen, moet u er-
voor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat nege-
ren. Een onoplettende handeling kan binnen een fractie
van een seconde ernstig letsel veroorzaken.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van
elektrische gereedschappen
Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik
u
voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elek-
trische gereedschap. Met het passende elektrische ge-
reedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangege-
ven capaciteitsbereik.
Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
u
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de ac-
u
cu (indien uitneembaar) uit het elektrische gereed-
schap, voordat u het elektrische gereedschap instelt,
accessoires wisselt of het elektrische gereedschap
opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
u
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-
trische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden gebruikt.
Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en
u
accessoires. Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet vastklem-
men en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-
digd zijn dat de werking van het elektrische gereed-
schap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadig-
de onderdelen vóór gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische
gereedschappen.
Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
u
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetge-
u
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en
u
vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en greepvlakken
verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situa-
ties veilig kan worden gehanteerd en bediend.
Service
Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
u
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional