Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 62

Hide thumbs

Advertisement

62 | Suomi
ristä tämän jälkeen 2 kiinnitysruuvia (12) kuusiokoloavai-
mella (14).
Huomautus: tarkista ennen höylän käyttöönottoa, että kiin-
nitysruuvit (12) ovat kunnolla kiinni. Pyöritä kutteria (10)
kädellä ja varmista, ettei terä hankaa mihinkään.
Pölyn-/purunpoisto
Työstettävistä materiaaleista syntyvä pöly (esimerkiksi lyijy-
pitoinen pinnoite, tietyt puulaadut, kivi ja metalli) voi olla ter-
veydelle vaarallista. Pölyn koskettaminen tai hengittäminen
saattaa aiheuttaa käyttäjälle tai lähellä oleville henkilöille al-
lergisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Tiettyjen pölylaatujen (esimerkiksi tammi- tai pyökkipöly)
katsotaan aiheuttavan syöpää, varsikin puunsuojaukseen
käytettävien lisäaineiden yhteydessä (kromaatti, puunsuoja-
aine). Asbestipitoisia materiaaleja saavat käsitellä vain
asiantuntevat ammattilaiset.
– Käytä mahdollisuuksien mukaan materiaalille soveltuvaa
pölynpoistoa.
– Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.
– Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengitys-
suojanaamaria.
Noudata käsiteltäviä materiaaleja koskevia maakohtaisia
määräyksiä.
Estä pölyn kertyminen työpisteeseen. Pöly saattaa olla
u
herkästi syttyvää.
Puhdista lastujen poistoputki (3) säännöllisin väliajoin.
Käytä lastujen tukkiman poistoputken puhdistamiseen sopi-
vaa tarviketta, esimerkiksi puupalaa, paineilmaa tms.
Älä kosketa purunpoistoaukkoa. Pyörivät osat aiheutta-
u
vat loukkaantumisvaaran.
Käytä optimaalisen pölynpoiston varmistamiseksi aina imu-
ria tai pöly-/lastupussia.
Pölynpoisto imurilla (katso kuva C)
Kytke imuletku (15) (lisätarvike) purunpoistoputkeen (3).
Kytke imuletku (15) pölynimuriin (lisätarvike). Tämän käyt-
töoppaan lopussa on erilaisten pölynimureiden liitäntää kos-
keva katsaus. Pölynimurin tulee soveltua työstettävälle ma-
teriaalille.
Käytä erikoisimuria, jos imuroit terveydelle erittäin haitalli-
sia, syöpää aiheuttavia tai kuivia pölylaatuja.
Koneen oma pölynpoisto (katso kuva C)
Pienemmissä töissä voit käyttää pöly-/lastupussia (lisätar-
vike) (16). Kytke pölypussin istukka kunnolla kiinni purun-
poistoputkeen (3). Tyhjennä pöly-/lastupussi (16) ajoissa,
jotta pölynpoisto toimii jatkuvasti optimaalisesti.
Käännettävä purunpoistoputki (GHO 26-82 D)
Säätövivun (6) avulla voit vaihtaa purunpoistoputken (3)
poistosuunnan oikealle tai vasemmalle. Paina säätövipua
(6), kunnes se lukittuu ääriasentoon. Valitun purunpoisto-
suunnan näkee säätövivun (6) nuolisymbolista.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Käyttö
Käyttötavat
Lastuamissyvyyden asetus
Asetusnupilla (2) voit säätää portaattomasti lastuamissy-
vyyttä 0–1,6 mm (GHO 16-82) tai 0–2,6 mm (GHO 26-82
D) rajoissa lastuamissyvyyden asteikon (1) (asteikon jaot-
telu = 0,1 mm) avulla.
Seisontatuki (katso kuva D)
Työn jälkeen voit asettaa seisontatuella (25) työkalun turval-
lisesti syrjään työkappaletta ja terää vaurioittamatta. Työn
ajaksi seisontatuki (25) käännetään ylös höylän pohjan (7)
takaosasta.
Huomautus: seisontatukea (25) ei saa irrottaa.
Käyttöönotto
Huomioi verkkojännite! Virtalähteen jännitteen tulee
u
vastata sähkötyökalun laitekilvessä olevia tietoja.
230 V-tunnuksella merkittyjä sähkötyökaluja voi käyt-
tää myös 220 V verkoissa.
Käynnistys ja pysäytys
Varmista, että voit painaa käynnistyskytkintä irrotta-
u
matta otetta kädensijasta.
Kun haluat käynnistää sähkötyökalun, paina ensin käynnis-
tyssalpaa (4) ja tämän jälkeen käynnistyskytkintä (5) ja
pidä sitä painettuna.
Sähkötyökalu sammuu, kun vapautat käynnistyskytkimen
(5).
Huomautus: turvallisuussyistä käynnistyskytkintä (5) ei voi
lukita päälle, vaan sitä pitää painaa jatkuvasti käytön aikana.
Työskentelyohjeita
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
u
työkaluun kohdistuvia töitä.
Höyläys (katso kuva D)
Säädä haluamasi lastuamissyvyys ja aseta höylän pohjan (7)
etuosa työkappaleelle.
Ohjaa sähkötyökalu vain moottorin käydessä työkap-
u
paletta vasten. Muuten syntyy takaiskun vaara, jos käyt-
tötarvike juuttuu työkappaleeseen.
Käynnistä sähkötyökalu ja höylää pintaa tasaisella vauhdilla.
Laadukkaan työtuloksen varmistamiseksi höylää hitaasti ja
paina pohjan keskiosaa alustaa vasten.
Kun höyläät kovia materiaaleja (esim. kovaa puuta) tai käytät
suurinta höyläysleveyttä, säädä vain pieni lastuamissyvyys ja
tarvittaessa höylää hitaammin.
Liian nopea höyläys huonontaa lopputulosta ja saattaa tukkia
nopeasti lastujen poistoputken.
Vain terävät terät varmistavat tehokkaan höyläyksen ja sääs-
tävät sähkötyökalua.
Seisontatuen (25) avulla höyläystä voi jatkaa keskeytyksen
jälkeen mistä tahansa työkappaleen kohdasta:
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional