Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 82

Hide thumbs

Advertisement

82 | Čeština
Nepřeceňujte své síly. Zajistěte si bezpečný postoj
u
a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete elektrické
nářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv ani šperky.
u
Vlasy a oděv udržujte v bezpečné vzdálenosti od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
Lze‑li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
u
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Dbejte na to, abyste při častém používání nářadí
u
nebyli méně ostražití a nezapomínali na bezpečnostní
zásady. Nedbalé ovládání může způsobit těžké poranění
za zlomek sekundy.
Svědomité zacházení a používání elektrického nářadí
Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro svou práci
u
použijte k tomu určené elektrické nářadí. S vhodným
elektrickým nářadím budete pracovat v dané oblasti lépe
a bezpečněji.
Nepoužívejte elektrické nářadí, jestliže jej nelze
u
spínačem zapnout a vypnout. Elektrické nářadí, které
nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí se opravit.
Než provedete seřízení elektrického nářadí, výměnu
u
příslušenství nebo nářadí odložíte, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a/nebo odstraňte odpojitelný akumulátor.
Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektrického nářadí.
Uchovávejte nepoužívané elektrické nářadí mimo
u
dosah dětí. Nenechte nářadí používat osoby, které
s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektrické nářadí je nebezpečné, je‑li používáno
nezkušenými osobami.
Pečujte o elektrické nářadí a příslušenství svědomitě.
u
Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně
fungují a nevzpřičují se, zda díly nejsou zlomené nebo
poškozené tak, že by ovlivňovaly funkce elektrické
nářadí. Poškozené díly nechte před použitím
elektrického nářadí opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektrickém nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
u
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se snáze vést.
Používejte elektrické nářadí, příslušenství, nástroje
u
apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom
pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití
elektrického nářadí pro jiné než určené použití může vést
k nebezpečným situacím.
Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez
u
oleje a maziva. Kluzké rukojeti a úchopové plochy
neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nářadí
v neočekávaných situacích.
Servis
Nechte své elektrické nářadí opravit pouze
u
kvalifikovaným odborným personálem a pouze
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
s originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že
bezpečnost elektrického nářadí zůstane zachována.
Bezpečnostní pokyny pro hoblíky
Před odložením nářadí počkejte, než se nůž zastaví.
u
Odhalený rotující nůž se může zaseknout do povrchu
a způsobit ztrátu kontroly nebo vážné zranění.
Elektrické nářadí držte za izolované uchopovací
u
plochy, jelikož může dojít ke kontaktu nože
s napájecím kabelem. Při řezu do živého vodiče může
nechráněnými kovovými částmi elektrického nářadí vést
elektrický proud a způsobit úraz obsluhy.
Pro zajištění a podporu obrobku na stabilní ploše
u
použijte svorky nebo jiný praktický způsob. Pokud
držíte obrobek rukou nebo opíráte o tělo, je nestabilní
a může vést ke ztrátě kontroly.
Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté.
u
Jinak hrozí nebezpečí zpětného rázu, pokud se nástroj
v obrobku vzpříčí.
Nesahejte rukama do vyhazovače třísek. Mohli byste se
u
zranit o otáčející se díly.
Nikdy nehoblujte přes kovové předměty, hřebíky nebo
u
šrouby. Nože a nožová hřídel se mohou poškodit a vést
ke zvýšeným vibracím.
Použijte vhodné detekční přístroje na vyhledání
u
skrytých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní
dodavatelskou společnost. Kontakt s elektrickým
vedením může vést k požáru a zásahu elektrickým
proudem. Poškození vedení plynu může vést k výbuchu.
Proniknutí do vodovodního potrubí způsobí věcné škody
nebo může způsobit zásah elektrickým proudem.
Držte hoblík při práci vždy tak, aby pracovní deska
u
dosedala rovně na obrobek. Jinak se může hoblík
vzpříčit a vést k poraněním.
Elektronářadí držte při práci pevně oběma rukama
u
a zaujměte stabilní postoj. Držení oběma rukama
zajišťuje spolehlivější vedení elektronářadí.
Popis výrobku a výkonu
Přečtěte si všechna bezpečnostní
upozornění a všechny pokyny. Nedodržování
bezpečnostních upozornění a pokynů může mít
za následek úraz elektrickým proudem, požár
a/nebo těžká poranění.
Řiďte se obrázky v přední části návodu k obsluze.
Použití v souladu s určeným účelem
Elektrické nářadí je určené k hoblování dřevěných materiálů
na pevném podkladu, jako např. trámů a prken. Hodí se i ke
srážení hran a k drážkování.
Zobrazené součásti
Číslování zobrazených součástí se vztahuje na zobrazení
elektronářadí na stránce s obrázky.
(1) Stupnice hloubky úběru
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional