Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 148

Hide thumbs

Advertisement

148 | Eesti
Vältige ebatavalist tööasendit. Võtke stabiilne
u
tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu. Nii saate
elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini
kontrollida.
Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid
u
ega ehteid. Hoidke juuksed ja rõivad seadme
liikuvatest osadest eemal. Liiga avarad riided, ehted või
pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade
vahele.
Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja
u
tolmukogumisseadiseid, veenduge, et need on
seadmega ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust
põhjustatud ohte.
Ärge muutuge tööriista sagedasest kasutamisest
u
hooletuks ja ärge eirake ohutusnõudeid. Hooletus võib
sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.
Elektriliste tööriistade hoolikas käsitsemine ja
kasutamine
Ärge koormake seadet üle. Kasutage konkreetse töö
u
tegemiseks ette nähtud elektrilist tööriista. Sobiva
elektrilise tööriistaga töötate ettenähtud jõudluspiirides
efektiivsemalt ja ohutumalt.
Ärge kasutage elektrilist tööriista, mida ei saa lülitist
u
sisse ja välja lülitada. Elektriline tööriist, mida ei ole
enam võimalik lülitist sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning
tuleb parandada.
Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage
u
seadmest aku, kui see on eemaldatav, enne seadme
reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme
ärapanekut. See ettevaatusabinõu väldib elektrilise
tööriista soovimatut käivitamist.
Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele
u
kättesaamatus kohas ja ärge laske seadet kasutada
isikutel, kes seadet ei tunne või pole lugenud
käesolevaid juhiseid. Asjatundmatute isikute käes on
elektrilised tööriistad ohtlikud.
Hoolidage elektrilisi tööriistu ja tarvikuid
u
nõuetekohaselt. Kontrollige, kas seadme liikuvad
osad töötavad veatult ega kiildu kiini ning veenduge,
et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud
määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske
kahjustatud detailid enne seadme kasutamist
parandada. Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti
hooldatud elektrilised tööriistad.
Hoidke lõiketarvikud teravad ja puhtad. Hoolikalt
u
hooldatud, teravate lõikeservadega lõiketarvikud
kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid
u
jne vastavalt käesolevatele juhistele, võttes arvesse
töötingimusi ja teostatava töö iseloomu. Elektriliste
tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada
ohtlikke olukordi.
Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuiva ja puhtana
u
ning vabana õlist ja määrdeainetest. Libedad
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
käepidemed ja haardepinnad ei luba tööriista ohutult
käsitseda ja ootamatutes olukordades kontrolli all hoida.
Teenindus
Laske elektrilist tööriista parandada ainult
u
kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad
originaalvaruosi. Nii tagate seadme püsivalt ohutu töö.
Ohutusnõuded höövlite kasutamisel
Enne tööriista mahapanekut laske lõiketeral
u
seiskuda. Pöörlev lõiketera võib pinda kinni jääda, mille
tagajärjeks võib olla kontrolli kaotus tööriista üle ja
tõsised vigastused.
Hoidke elektrilist tööriista käepideme isoleeritud
u
pinnast, sest lõiketarvik võib kokku puutuda tööriista
enda toitejuhtmega. Tarvik, mis puutub kokku
pingestatud elektrijuhtmega, võib seada pinge alla
elektrilise tööriista metallosad ja anda tööriista kasutajale
elektrilöögi.
Tooriku kinnitamiseks stabiilse aluse külge ja
u
toestamiseks kasutage pitskruvisid, klambreid või
muid sobivaid vahendeid. Kui hoiate toorikut käes või
surute seda vastu oma keha, ei ole tagatud piisav
stabiilsus ning tagajärjeks võib olla kontrolli kaotus
tööriista üle.
Viige seade töödeldava esemega kokku alles siis, kui
u
seade on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
Ärge viige oma käsi laastude väljaviskeavasse.
u
Pöörlevad osad võivad tekitada vigastusi.
Hööveldades vältige kokkupuudet metallesemete,
u
naelte ja kruvidega. Tera ja teravõll võivad kahjustuda ja
suurendada vibratsiooni.
Varjatult paiknevate elektrijuhtmete, gaasi- või
u
veetorude avastamiseks kasutage sobivaid
lokaliseerimisseadmeid või pöörduge kohaliku
elektri-, gaasi- või veevarustusettevõtja poole.
Kokkupuutel elektrijuhtmetega tekib tulekahju- ja
elektrilöögioht. Gaasitorustiku vigastamisel tekib
plahvatusoht. Veetorustiku vigastamine põhjustab
materiaalse kahju ja võib tekitada elektrilöögi.
Hoidke höövlit töötamise ajal alati nii, et höövlitald on
u
ühetasaselt tooriku peal. Vastasel korral võib höövel
kaldu vajuda, pinda kinni kiilduda ja vigastusi tekitada.
Töötamisel hoidke elektrist tööriista tugevasti kahe
u
käega ja võtke stabiilne asend. Elektriline tööriist püsib
kahe käega hoides kindlamini käes.
Toote kirjeldus ja kasutusjuhend
Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised.
Ohutusnõuete ja juhiste eiramine võib kaasa
tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid
vigastusi.
Pange tähele kasutusjuhendi esiosas olevaid jooniseid.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional