Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 155

Hide thumbs

Advertisement

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis un instrumenta
radītā trokšņa vērtība ir izmērīta atbilstoši standartā
noteiktajai procedūrai un var tikt izmantota
elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var
izmantot arī vibrācijas un trokšņa radītās papildu slodzes
iepriekšējai novērtēšanai.
Šeit norādītais svārstību līmenis un instrumenta radītā
trokšņa vērtība ir attiecināma uz elektroinstrumenta
galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tiek
lietots netipiskiem mērķiem, kopā ar netipiskiem
darbinstrumentiem vai nav vajadzīgajā veidā apkalpots, tā
svārstību līmenis un radītā trokšņa vērtība var atšķirties no
šeit norādītajām vērtībām. Tas var ievērojami palielināt
svārstību un trokšņa radīto papildu slodzi kopējam darba
laika posmam.
Lai precīzi izvērtētu svārstību un trokšņa radīto papildu
slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks,
kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču
faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var
ievērojami samazināt svārstību un trokšņa radīto papildu
slodzi kopējam darba laika posmam.
Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu
no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi
veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu,
uzturiet rokas siltas un pareizi plānojiet darbu.
Montāža
Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas
u
izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā
elektrotīkla kontaktligzdas.
Ēveles asmens nomaiņa
Ievērojiet piesardzību, veicot ēveles asmens nomaiņu.
u
Nepieskarieties ēveles asmens griezējmalām. Asmens
griezējmalas ir ļoti asas un var izraisīt savainojumu.
Lietojiet tikai firmā Bosch ražotos oriģinālos HM/TC ēveles
asmeņus.
Cietmetāla (HM/TC) ēveles asmeņiem ir divas griezējmalas,
tāpēc tos var apgriezt un izmantot no abām pusēm. Ja abas
griezējmalas ir kļuvušas neasas, ēveles asmens (13)
jānomaina. Cietmetāla (HM/TC) ēveles asmeņus nedrīkst
atkārtoti asināt.
Ēveles asmens izņemšana (attēls A)
Pirms ēveles asmens (13) apgriešanas vai nomaiņas
pagrieziet asmens galvu (10) tā, lai asmens būtu paralēls
ēveles pamatnei (7).
➊ Atskrūvējiet 2 stiprinošās skrūves (12) ar sešstūra
stieņatslēgu (14), pagriežot tās aptuveni par 1 – 2
apgriezieniem.
➋ Ja nepieciešams, izbrīvējiet stiprinājuma elementu
(11), viegli uzsitot pa to ar piemērotu priekšmetu,
piemēram, ar koka ķīli.
➌ Ar piemērota koka priekšmeta palīdzību izbīdiet ēveles
asmeni (13) no asmens galvas (10) sānu virzienā.
Bosch Power Tools
Ēveles asmens iestiprināšana (attēls B)
Nomainot vai apgriežot ēveles asmeni, īpaša vadotnes grope
nodrošina tam nemainīgu iestatīšanas augstumu.
Ja nepieciešams, iztīriet stiprinājuma elementa (11) asmens
sēžu un notīriet ēveles asmeni (13).
Iestiprinot ēveles asmeni, sekojiet, lai tas netraucēti
ievietotos stiprinājuma elementa (11) vadotnē. Ēveles
asmenim jābūt iestiprinātam pret ēveles pamatnes vidu (7)
un atbilstoši izlīdzinātam. Nobeigumā stingri pieskrūvējiet 2
stiprinošās skrūves (12) ar sešstūra stieņatslēgu (14).
Norāde: pirms elektroinstrumenta lietošanas pārliecinieties,
ka stiprinošās skrūves (12) ir stingri pieskrūvētas. Ar roku
pagrieziet asmens galvu (10) un pārliecinieties, ka ēveles
asmens var netraucēti griezties, nekam nepieskaroties.
Putekļu un skaidu uzsūkšana
Dažu materiālu, piemēram, svinu saturošu krāsu, dažu
koksnes šķirņu, minerālu un metālu putekļi var būt kaitīgi
veselībai. Pieskaršanās šādiem putekļiem vai to ieelpošana
var izraisīt alerģiskas reakcijas vai elpošanas ceļu saslimšanu
elektroinstrumenta lietotājam vai darba vietai tuvumā
esošajām personām.
Atsevišķu materiālu putekļi, piemēram, putekļi, kas rodas,
zāģējot ozola vai dižskābarža koksni, var izraisīt vēzi, īpaši
tad, ja koksne iepriekš ir tikusi ķīmiski apstrādāta (ar
hromātu vai koksnes aizsardzības līdzekļiem). Azbestu
saturošus materiālus drīkst apstrādāt vienīgi personas ar
īpašām profesionālām iemaņām.
– Pielietojiet apstrādājamajam materiālam vispiemērotāko
putekļu uzsūkšanas metodi.
– Darba vietai jābūt labi ventilējamai.
– Darba laikā ieteicams izmantot masku elpošanas ceļu
aizsardzībai ar filtrēšanas klasi P2.
Ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos priekšrakstus, kas
attiecas uz apstrādājamo materiālu.
Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos darba vietā. Putekļi
u
var viegli aizdegties.
Regulāri tīriet putekļu un skaidu izvadīšanas īscauruli (3). Ja
putekļu un skaidu izvadīšanas īscaurule ir nosprostojusies,
lietojiet tās tīrīšanai piemērotu rīku, piemēram, koka stienīti,
saspiestā gaisa strūklu u.t.t.
Neievietojiet rokas skaidu izvadatverē. Instrumenta
u
rotējošās daļas var radīt savainojumus.
Lai nodrošinātu putekļu un skaidu optimālu uzsūkšanu,
vienmēr pievienojiet elektroinstrumentam ārējo
vakuumsūcēju vai maisiņu putekļu un skaidu uzkrāšanai.
Putekļu uzsūkšana ar ārējā vakuumsūcēja palīdzību
(attēls C)
Uzbīdiet uzsūkšanas šļūteni (15) (papildpiederums) uz
skaidu izvadīšanas īscaurules (3).
Savienojiet uzsūkšanas šļūteni (15) ar vakuumsūcēju
(papildpiederums). Pārskats par instrumenta savienošanas
iespējām ar dažādiem vakuumsūcējiem ir sniegts šīs
pamācības beigās. Vakuumsūcējam jābūt piemērotam
apstrādājamā materiāla putekļu uzsūkšanai.
Latviešu | 155
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional