Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

lergische reacties en/of luchtwegaandoeningen bij de ge-
bruiker of personen die zich in de omgeving bevinden.
Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van eiken- en beuken-
hout, gelden als kankerverwekkend, in het bijzonder in com-
binatie met additieven voor houtbehandeling (chromaat en
houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal
mag alleen door gespecialiseerde vakmensen worden be-
werkt.
– Gebruik indien mogelijk een voor het materiaal geschikte
stofafzuiging.
– Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
– Er wordt geadviseerd om een stofmasker met filterklasse
P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
Vermijd ophoping van stof op de werkplek. Stof kan
u
gemakkelijk ontbranden.
Reinig de spaanafvoer (3) regelmatig. Gebruik voor het reini-
gen van een verstopte spaanafvoer een geschikt gereed-
schap, bijv. een stuk hout, perslucht enz.
Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
u
zich verwonden aan draaiende delen.
Gebruik voor het waarborgen van een optimale afzuiging al-
tijd een externe afzuigvoorziening of een stof- en spanenzak.
Externe afzuiging (zie afbeelding C)
Steek een afzuigslang (15) (accessoire) op de spaanafvoer
(3).
Verbind de afzuigslang (15) met een stofzuiger (accessoire).
Een overzicht voor aansluiting op verschillende stofzuigers
vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing. De stof-
zuiger moet geschikt zijn voor het te bewerken materiaal.
Gebruik bij het afzuigen van voor de gezondheid bijzonder
gevaarlijk, kankerverwekkend of droog stof een speciale zui-
ger.
Eigen afzuiging (zie afbeelding C)
Bij kleinere werkzaamheden kunt u een stof‑/spanenzak (ac-
cessoire) (16) aansluiten. Steek het mondstuk van de stof-
zak stevig in de spaanafvoer (3). Maak de stof-/spanenzak
(16) op tijd leeg, zodat deze optimaal stof kan blijven opne-
men.
Zelf te kiezen spaanafvoer (GHO 26-82 D)
Met de omschakelhendel (6) kan de spaanafvoer (3) naar
rechts of links worden omgeschakeld. Duw de omschakel-
hendel (6) altijd zover tot deze vastklikt in de eindpositie. De
gekozen spaanafvoerrichting wordt door een pijlsymbool op
de omschakelhendel (6) aangegeven.
Gebruik
Modi
Spaandiepte instellen
Met de draaiknop (2) kan de spaandiepte traploos van 0 –
 1,6 mm (GHO 16-82) of 0 – 2,6 mm (GHO 26-82 D) aan de
Bosch Power Tools
hand van de verdeelschaal voor spaandiepte (1) (schaalver-
deling = 0,1 mm) ingesteld worden.
Parkeerschoen (zie afbeelding D)
Met de parkeerschoen (25) kan het elektrische gereedschap
direct na het werken worden weggezet zonder dat er een ge-
vaar bestaat voor beschadiging van werkstuk of schaafmes.
Tijdens het werken wordt de parkeerschoen (25) omhoog-
gezwenkt en wordt het achterste deel van de schaafzool (7)
vrijgegeven.
Aanwijzing: De parkeerschoen (25) mag niet gedemon-
teerd worden.
Ingebruikname
Let op de netspanning! De spanning van de stroom-
u
bron moet overeenkomen met de gegevens op het ty-
peplaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
In-/uitschakelen
Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen
u
zonder de handgreep los te laten.
Voor de ingebruikname van het elektrische gereedschap
bedient u eerst de inschakelblokkering (4) en drukt u ver-
volgens op de aan/uit-schakelaar (5) en houdt u deze inge-
drukt.
Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de
aan/uit-schakelaar (5) los.
Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schake-
laar (5) niet worden vergrendeld, maar moet tijdens het ge-
bruik voortdurend ingedukt blijven.
Aanwijzingen voor werkzaamheden
Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereed-
u
schap altijd de stekker uit het stopcontact.
Schaven (zie afbeelding D)
Stel de gewenste spaandiepte in en zet het elektrische ge-
reedschap met het voorste deel van de schaafzool (7) tegen
het werkstuk.
Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
u
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.
Schakel het elektrische gereedschap in en geleid het met ge-
lijkmatige aandrukkracht naar de te bewerken plaats.
Werk slechts met geringe aandrukkracht en oefen druk uit in
het midden van de schaafzool om hoogwaardige oppervlak-
ken te vervaardigen.
Stel slechts een geringe spaandiepte in en beperk eventueel
de aandrukkracht bij het bewerken van harde materialen zo-
als hardhout en bij benutting van de maximale schaafbreed-
te.
Te grote aandrukkracht vermindert de kwaliteit van het op-
pervlak en kan tot snelle verstopping van de spaanafvoer lei-
den.
Nederlands | 43
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional