Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 95

Hide thumbs

Advertisement

Saját porelszívás (lásd a C ábrát)
Kisebb munkákhoz elegendő egy (16) por-/forgácsgyűjtő
zsák csatlakoztatása. Dugaszolja erőteljesen rá a porgyűjtő
zacskó csonkját a (3) forgácskivetőre. Idejében ürítse ki a
(16) por-/forgácsgyűjtő zacskót, hogy a porfelvétele tovább-
ra is optimálisan biztosítva legyen.
Választható irányú forgácskivető (GHO 26-82 D)
A (6) átállító karral a (3) forgácskivetőt jobbra vagy balra át
lehet állítani. A (6) átállítókart mindig nyomja annyira meg,
hogy az bepattanjon a véghelyzetbe. A kijelölt forgácskiveté-
si irányt a (6) átállító karon egy nyíl jelzi.
Üzemeltetés
Üzemmódok
A fogásmélység beállítása
A fogásmélységet a (2) forgatógombbal 0 – 1,6 mm (GHO
16-82) vagy 0 – 2,6 mm (GHO 26-82 D) között be lehet állí-
tani, ehhez segítségül a (1) fogásmélységskála (legkisebb
osztás = 0,1 mm) szolgál.
Parkoló talp (lásd a D ábrát)
A (25) parkoló talp arra szolgál, hogy az elektromos kézi-
szerszámot közvetlenül a munka után le lehessen tenni an-
nak veszélye nélkül, hogy a munkadarab vagy a gyalukés
megrongálódjon. A munka során a (25) parkoló felhajlik és
szabaddá teszi a (7) gyalutalp hátsó részét.
Megjegyzés: A (25) parkoló talpat nem szabad leszerelni.
Üzembe helyezés
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás
u
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A
230 V‑os berendezéseket 220 V hálózati feszültségről
is szabad üzemeltetni.
Be- és kikapcsolás
Gondoskodjon arról, hogy működtetni tudja a be-/ki-
u
kapcsolót, anélkül, hogy ehhez el kellene engednie a
fogantyút.
Az elektromos kéziszerszám üzembevételéhez először mű-
ködtesse a (4) bekapcsolás reteszelőt, majd nyomja be és
tartsa benyomva a (5) be-/kikapcsolót.
Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a
(5) be-/kikapcsolót.
Figyelem: A (5) be-/kikapcsolót biztonsági meggondolások-
ból nem lehet tartós üzemhez bekapcsolt állapotban rete-
szelni, hanem az üzemeltetés közben végig benyomva kell
tartani.
Munkavégzési tanácsok
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
u
munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
Bosch Power Tools
Gyalulási folyamat (lásd a D ábrát)
Állítsa be a kívánt fogásmélységet és tegye fel az elektromos
kéziszerszámot a (7) gyalutalp első részével a megmunkálás-
ra kerülő munkadarabra.
Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt álla-
u
potban vezesse rá a megmunkálásra kerülő munkada-
rabra. Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszé-
lye, ha a betétszerszám beékelődik a munkadarabba.
Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot és vezesse azt
egyenletes előtolással a megmunkálásra kerülő felületen.
Jóminőségű felületek eléréséhez csak alacsony előtolással
dolgozzon és csak központos irányú nyomást gyakoroljon a
gyalutalpra.
Kemény anyagok, például keményfa gyalulásakor, valamint a
maximális gyalulási szélesség kihasználásakor csak alacsony
fogásmélységeket állítson be és a szükségnek megfelelően
csökkentse a gyalulási előtolást.
A túl magas előtolás rosszabbá teszi a felületminőséget és a
forgácskivető gyors eldugulásához vezethet.
Csak éles gyalukéssel lehet az elektromos kéziszerszámot is
kímélve jó csiszolási teljesítményt elérni.
A beépített (25) parkoló talp azt is lehetővé teszi, hogy a
gyalulási eljárást bármely pontban megszakítsa, majd ké-
sőbb ugyanott folytassa:
– Tegye le az elektromos kéziszerszámot lehajtott parkoló
talppal a munkadarab azon pontjára, ahol folytatni akarja
a gyalulási eljárást.
– Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
– Helyezze át a nyomást az első gyalutalpra és tolja lassan
előre az elektromos kéziszerszámot (➊). A parkoló talp
ekkor felfelé lendül (➋), úgy hogy a gylutalp hátsó része
ismét felfekszik a gyalutalpra.
– Vezesse végig az elektromos kéziszerszámot egyenletes
előtolással a megmunkálásra kerülő felületen (➌).
Élek leélezése (lásd a E ábrát)
Az első gyalutalpban található (8) V-horony lehetővé teszi a
munkadarab éleinek gyors és egyszerű leélezését. Ehhez te-
gye fel a gyalut a V-horonnyal a munkadarab szélére és ve-
zesse végig az él mentén.
Az alkalmazásra
kerülő horony
nincs
közepes
Gyalulás párhuzamos / állítható szögű ütközővel (lásd a
F–H ábrát)
Szerelje rá a (17) párhuzamos ütközőt, illetve a (21) állítha-
tó szögű ütközőt a (20) rögzítőcsavarral az elektromos kézi-
szerszámra (tetszés szerint elöl vagy hátul). Az alkalmazási
esetnek megfelelően szerelje rá a (24) falcmélység-határoló
ütközőt a (23) rögzítőcsavarral az elektromos kéziszerszám-
ra (tetszés szerint elöl vagy hátul).
Magyar | 95
"a" méret (mm)
0 – 4
4 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional