Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 53

Hide thumbs

Advertisement

Spånutkast (GHO 26-82 D) (tillval)
Med omställningsreglaget (6) kan spånutmatningen (3)
ställas till höger eller vänster. Tryck alltid
omställningsreglaget (6) till ändläge tills det snäpper fast.
Vald spånutkastriktning visas med en pil på
omställningsreglaget (6).
Drift
Driftstyper
Ställa in spåndjupet
Med reglaget (2) kan spåndjupet ställas in steglöst på 0–1,6
mm (GHO 16-82) eller 0–2,6 mm (GHO 26-82 D) med hjälp
av spåndjupskalan (1) (skalindelning = 0,1 mm).
Stativ (se bild D)
Med stativet (25) kan du ställa från dig elverktyget direkt
efter arbetet utan risk för att skada arbetsstycket eller
hyvelkniven. Vid arbetsproceduren vrids stativet (25) uppåt
och den bakre delen av hyvelsulan (7) är fri.
Observera: stativet (25) får inte demonteras.
Driftstart
Beakta nätspänningen! Kontrollera att strömkällans
u
spänning överensstämmer med uppgifterna på
elverktygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V
kan även anslutas till 220 V.
In- och urkoppling
Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren
u
utan att släppa handtaget.
För idrifttagning av elverktyget, aktivera först startspärren
(4) och tryck därefter på på-/av-strömbrytaren (5) och håll
den intryckt.
För att stänga av elverktyget släpper du på-/av-
strömbrytaren (5).
Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets
strömställare på-/av-strömbrytare (5) inte låsas, utan måste
under drift hållas nedtryckt.
Arbetsanvisningar
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs
u
på elverktyget.
Hyvling (se bild D)
Ställ in önskat spåndjup och sätt elverktyget med den främre
delen av hyvelsulan (7) mot arbetsstycket.
Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot
u
arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår om
insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.
Slå på elverktyget och för det med jämnt tryck över ytan som
ska bearbetas.
För att få bra ytkvalitet, arbeta endast med lågt
anliggningstryck och tryck endast på mitten av hyvelsulan.
Bosch Power Tools
Vid bearbetning av hårda material, t.ex. hårt trä, samt
utnyttjande av maximal hyvelbredd ställer du in ett lågt
spåndjup och reducerar ev. trycket på hyveln.
Överdrivet tryck försämrar ytans kvalitet och leder till snabb
igensättning av spånutkastet.
Endast vassa hyvelknivar ger bra avverkning och skonar
elverktyget.
Det integrerade stativet (25) gör att hyvlingen kan fortsättas
på valfritt ställe på arbetsstycket efter ett avbrott:
– Sätt elverktyget med nedfällt stativ mot det ställe på
arbetsstycket som du vill bearbeta.
– Slå på elverktyget.
– Fördela anliggningstrycket på den övre delen av
hyvelsulan och skjut elverktyget långsamt framåt (➊).
Stativet fälls uppåt (➋) så att den bakre delen av
hyvelsulan ligger an mot arbetsstycket igen.
– För elverktyget med jämnt anliggningstryck över ytan som
ska bearbetas (➌).
Fasa av kanterna (se bild E)
V-spåren (8) i den främre delen av hyvelsulan ger en snabb
och enkel fasning av arbetsstyckets kanter. Sätt hyveln med
V-spåret på arbetsstyckets kant och för den framåt.
Spår
inga
medel
Hyvling med parallell-/vinkelanslag (se bild F–H)
Montera parallellanslaget (17) resp. vinkelanslaget (21)
med respektive fästskruv (20) på elverktyget (antingen fram
eller bak). Montera, beroende på användning,
falsdjupanslaget (24) med fästskruven (23) på elverktyget
(antingen fram eller bak).
Lossa fästmuttern (19) och ställ in önskad falsbredd på
skalan (18). Dra åt fästmuttern (19) igen.
Ställ in önskat falsdjup med falsdjupanslaget (24).
Utför hyvlingen flera gånger tills önskat falsdjup har
uppnåtts. För hyveln med anliggningstryck från sidan.
Fasning med vinkelanslag
Ställ in önskad fasningsvinkel
med vinkelinställningen (22)
vid fasning av falsar och ytor.
Underhåll och service
Underhåll och rengöring
Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs
u
på elverktyget.
Svensk | 53
Mått a (mm)
0 – 4
4 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional