Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

84 | Čeština
Demontáž hoblovacího nože (viz obrázek A)
Pro otočení nebo výměnu hoblovacího nože (13) otočte
nožovou hlavu (10) tak, aby byla rovnoběžně s plazem (7).
➊ Povolte 2 upevňovací šrouby (12) klíčem na vnitřní
šestihran (14) o cca 1–2 otáčky.
➋ Pokud je to nutné, povolte upínací prvek (11) mírným
poklepáním vhodnou pomůckou, např. dřevěným
klínem.
➌ Pomocí kousku dřeva vysuňte hoblovací nůž (13) do
strany z nožové hlavy (10).
Montáž hoblovacího nože (viz obrázek B)
Díky vodicí drážce hoblovacího nože je při výměně, resp.
otočení zaručeno stejnoměrné nastavení výšky.
V případě potřeby vyčistěte lůžko nože v upínacím prvku
(11) a hoblovací nůž (13).
Při montáži hoblovacího nože dbejte na to, aby byl řádně
usazený v upínacím vedení upínacího prvku (11). Hoblovací
nůž musí být namontovaný a vyrovnaný vystředěně vůči
plazu hoblíku (7). Poté utáhněte 2 upevňovací šrouby (12)
klíčem na vnitřní šestihran (14).
Upozornění: Před spuštěním zkontrolujte řádné upevnění
upevňovacích šroubů (12). Ručně otočte nožovou hlavu
(10) a zkontrolujte, zda hoblovací nůž nikde nedře.
Odsávání prachu/třísek
Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé
druhy dřeva, minerály a kov, může být zdraví škodlivý.
Kontakt s prachem nebo vdechnutí mohou u pracovníka
nebo osob nacházejících se v blízkosti vyvolat alergické
reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest.
Určitý prach, jako dubový nebo bukový prach, je pokládán za
karcinogenní, zvláště ve spojení s přídavnými látkami pro
ošetření dřeva (chromát, ochranné prostředky na dřevo).
Materiál obsahující azbest smějí opracovávat pouze
specialisté.
– Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné
odsávání prachu.
– Zajistěte dobré větrání pracoviště.
– Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou
filtru P2.
Dodržujte předpisy pro obráběné materiály platné
v příslušné zemi.
Zabraňte hromadění prachu na pracovišti. Prach se
u
může lehce vznítit.
Pravidelně čistěte vyfukování třísek (3). K čištění ucpaného
vyfukování třísek použijte vhodnou pomůcku, např. kousek
dřeva, stlačený vzduch.
Nesahejte rukama do vyhazovače třísek. Mohli byste se
u
zranit o otáčející se díly.
Pro zaručení optimálního odsávání vždy používejte zařízení
pro externí odsávání nebo vak na prach/třísky.
Externí odsávání (viz obrázek C)
Nasaďte odsávací hadici (15) (příslušenství) na vyhazování
třísek (3).
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Připojte odsávací hadici (15) k vysavači (příslušenství).
Přehled připojení k různým vysavačům najdete na konci
tohoto návodu. Vysavač musí být vhodný pro hoblovaný
materiál.
Při odsávání obzvlášť zdraví škodlivého, karcinogenního
nebo suchého prachu použijte speciální vysavač.
Interní odsávání (viz obrázek C)
Při menších pracích můžete použít vak na prach/třísky
(příslušenství) (16). Nasaďte hrdlo vaku na prach pevně na
vyhazování třísek (3). Vak na prach/třísky (16) včas
vyprázdněte, aby bylo zachycování prachu stále optimální.
Volitelné vyhazování třísek (GHO 26-82 D)
Pomocí páčky (6) lze vyhazování třísek (3) přepnout
doprava nebo doleva. Páčku (6) stiskněte vždy tak, aby
zaskočila do koncové polohy. Zvolený směr vyhazování
třísek je signalizován symbolem šipky na páčce (6).
Provoz
Druhy provozu
Nastavení hloubky úběru
Pomocí otočného knoflíku (2) lze plynule nastavit hloubku
úběru 0–1,6 mm (GHO 16-82) nebo 0–2,6 mm (GHO
26-82 D) pomocí stupnice hloubky úběru (1) (dílek na
stupnici = 0,1 mm).
Odkládací patka (viz obrázek D)
Odkládací patka (25) umožňuje odložení elektrického nářadí
ihned po práci bez nebezpečí poškození obrobku nebo
hoblovacího nože. Při práci je odkládací patka (25) otočená
nahoru a zadní část plazu (7) je volná.
Upozornění: Odkládací patka (25) se nesmí demontovat.
Uvedení do provozu
Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu
u
musí souhlasit s údaji na typovém štítku
elektronářadí. Elektronářadí označené 230 V smí být
provozováno i na 220 V.
Zapnutí a vypnutí
Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste
u
pustili rukojeť.
Pro zapnutí elektronářadí nejprve stiskněte blokování
zapnutí (4) a poté stiskněte vypínač (5) a držte ho stisknutý.
Pro vypnutí elektronářadí vypínač (5) uvolněte.
Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze vypínač (5)
zaaretovat, nýbrž musí být během provozu neustále
stisknutý.
Pracovní pokyny
Před každou prací na elektronářadí vytáhněte
u
zástrčku ze zásuvky.
Hoblování (viz obrázek D)
Nastavte požadovanou hloubku úběru a nasaďte elektrické
nářadí přední částí plazu (7) na obrobek.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional