Download Print this page

Svensk - Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

ringsskoen væk opefter (➋), så den bageste del af høvlså-
len igen ligger an mod emnet.
– Før el-værktøjet med en jævn fremføring hen over over-
fladen (➌), der skal bearbejdes.
Affasning af kanter (se billede E)
V-noterne (8) i den forreste del af høvlsålen muliggør en hur-
tig og enkel affasning af emnekanter. Sæt høvlen med V-no-
ten på emnekanten, og før den langs med kanten.
Anvendt not
ingen
middel
Høvling med parallel-/vinkelanslag (se billeder F–H)
Monter altid parallelanslaget (17) eller vinkelanslaget (21)
med monteringsskruen (20) på elværktøjet (for eller bag ef-
ter eget valg). Monter efter brug falsedybdeanslaget (24)
med monteringsskruen (23) på elværktøjet (for eller bag ef-
ter eget valg).
Løsn låsemøtrikken (19), og indstil den ønskede falsbredde
på skalaen (18). Spænd låsemøtrikken (19) forsvarligt igen.
Indstil den ønskede falsdybde tilsvarende med falsdybde-
anslaget (24).
Udfør høvlingen flere gange, til den ønskede falsdybde er op-
nået. Før høvlen med støttetryk på siden.
Afskråning med vinkelanslag
Indstil den nødvendige skrå-
ningsvinkel med vinke-
lindstillingen (22) ved
afskråning af false og flader.
Vedligeholdelse og service
Vedligeholdelse og rengøring
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres ar-
u
bejde på el‑værktøjet.
El‑værktøj og el‑værktøjets ventilationsåbninger skal
u
altid holdes rene for at sikre et godt og sikkert ar-
bejde.
Sørg for, at parkeringsskoen (25) går frit, og rengør den
jævnligt.
El-værktøjet stopper automatisk, når slibekullene skal ud-
skiftes. El-værktøjet skal sendes til et autoriseret værksted
med henblik på vedligeholdelse, adresser se afsnittet "Kun-
deservice og anvendelsesrådgivning".
Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret servi-
ceværksted for Bosch el‑værktøj for at undgå farer.
Bosch Power Tools
Kundeservice og anvendelsesrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplo-
sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også
på: www.bosch-pt.com
Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne,
hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.
Produktets 10‑cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.
Mål a (mm)
Dansk
0 – 4
Bosch Service Center
4 – 9
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele el-
ler oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com
Bortskaffelse
El‑værktøj, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Gælder kun i EU‑lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elek-
trisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr ind-
samles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Svensk

Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
VARNING
som tillhandahålls med detta elverktyg. Fel som uppstår
till följd av att instruktionerna nedan inte följts kan orsaka
elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Begreppet Elverktyg hänför sig till nätdrivna elverktyg (med
nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
Håll ditt arbetsområde rent och väl upplyst. Ostädade
u
och mörka areor ökar olycksrisken.
Använd inte elverktyget i explosionsfarliga
u
omgivningar när det t.ex. finns brännbara vätskor,
Smid ikke el-værktøj ud sammen med det al-
mindelige husholdningsaffald!
Läs alla säkerhetsvarningar,
instruktioner och specifikationer
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Svensk | 49

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional