Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 41

Hide thumbs

Advertisement

gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor schaafmachines
Wacht tot het mes tot stilstand is gekomen, voordat u
u
de machine neerlegt. Een vrij draaiend mes kan het op-
pervlak grijpen en dit kan resulteren in het verlies van
controle en ernstig letsel.
Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïso-
u
leerde handgrepen, omdat het mes in aanraking kan
komen met het eigen netsnoer. Als een spanningvoe-
rende draad wordt doorgesneden, dan kunnen de meta-
len delen van het elektrische gereedschap onder span-
ning komen te staan en zou de gebruiker een elektrische
schok kunnen krijgen.
Gebruik klemmen of een andere praktische manier om
u
het werkstuk op een stabiel platform vast te zetten en
te ondersteunen. Het vasthouden van het werkstuk met
de hand of tegen uw lichaam leidt tot instabiliteit en dit
kan resulteren in het verlies van controle.
Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
u
keld naar het werkstuk. Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag, wanneer het inzetgereedschap in het werk-
stuk vasthaakt.
Grijp niet met uw handen in de spaanafvoer. U kunt
u
zich verwonden aan draaiende delen.
Schaaf nooit over metalen voorwerpen, spijkers of
u
schroeven. Messen en messenas kunnen beschadigd
worden en dit kan tot sterke trillingen leiden.
Gebruik geschikte detectoren om verborgen elektrici-
u
teits-, gas- of waterleidingen op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
Houd de schaafmachine tijdens de werkzaamheden al-
u
tijd zo vast dat de schaafzool plat op het werkstuk ligt.
De schaafmachine kan anders kantelen en dit kan tot ver-
wondingen leiden.
Houd het elektrische gereedschap bij het werken ste-
u
vig met beide handen vast en zorg ervoor dat u stevig
staat. Het elektrische gereedschap wordt met twee han-
den veiliger vastgehouden.
Beschrijving van product en werking
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veiligheids-
aanwijzingen en instructies kan elektrische
Technische gegevens
Schaafmachine
Productnummer
Bosch Power Tools
schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.
Neem goed nota van de afbeeldingen in het voorste deel van
de gebruiksaanwijzing.
Beoogd gebruik
Het elektrische gereedschap is bestemd voor het met vaste
steun schaven van houtmaterialen zoals balken en planken.
Het is ook geschikt voor het afschuinen van randen en voor
het schaven van sponningen.
Afgebeelde componenten
De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van
het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
(1) Verdeelschaal spaandiepte
(2) Draaiknop voor spaandiepte-instelling (geïsoleerd
greepvlak)
(3) Spaanafvoer (GHO 26-82 D: naar keuze rechts/links)
(4) Inschakelblokkering voor aan/uit-schakelaar
(5) Aan/uit-schakelaar
(6) Omschakelhendel voor spaanafvoerrichting
(GHO 26-82 D)
(7) Schaafzool
(8) V-groef
(9) Handgreep (geïsoleerd greepvlak)
(10) Meskop
(11) Spanelement voor schaafmes
(12) Bevestigingsschroef voor schaafmes
(13) HM/TC-schaafmes
(14) Binnenzeskantsleutel
A)
(15) Afzuigslang (Ø 35 mm)
A)
(16) Stof- en spanenzak
(17) Parallelgeleider
(18) Verdeelschaal voor sponningbreedte
(19) Vastzetmoer voor instelling sponningbreedte
(20) Bevestigingsschroef voor parallel-/verstekgeleider
A)
(21) Verstekgeleider
(22) Vastzetmoer voor hoekinstelling
(23) Bevestigingsschroef voor sponningdiepte-aanslag
A)
(24) Sponningdiepte-aanslag
(25) Parkeersteun
A) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij
de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in
ons accessoireprogramma.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
Nederlands | 41
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional