Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 122

Hide thumbs

Advertisement

122 | Български
на функционират безукорно, дали не заклинват, да-
ли има счупени или повредени детайли, които нару-
шават или изменят функциите на електроинстру-
мента. Преди да използвате електроинструмента,
се погрижете повредените детайли да бъдат ремон-
тирани. Много от трудовите злополуки се дължат на
недобре поддържани електроинструменти и уреди.
Поддържайте режещите инструменти винаги добре
u
заточени и чисти. Добре поддържаните режещи инст-
рументи с остри ръбове оказват по‑малко съпротивле-
ние и се водят по‑леко.
Използвайте електроинструментите, допълнител-
u
ните приспособления, работните инструменти и т.
н., съобразно инструкциите на производителя. При
това се съобразявайте и с конкретните работни ус-
ловия и операции, които трябва да изпълните. Из-
ползването на електроинструменти за различни от
предвидените от производителя приложения повиша-
ва опасността от възникване на трудови злополуки.
Поддържайте дръжките и ръкохватките сухи, чисти
u
и неомаслени. Хлъзгавите дръжки и ръкохватки не
позволяват безопасната работа и доброто контролира-
не на електроинструмента при възникване на неочак-
вана ситуация.
Поддържане
Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви
u
да се извършва само от квалифицирани специалис-
ти и само с използването на оригинални резервни
части. По този начин се гарантира съхраняване на бе-
зопасността на електроинструмента.
Указания за безопасна работа с електрически
рендета
Изчакайте резеца да спре, преди да оставяте инст-
u
румента на земята. Оголеният въртящ се резец мое
да задвижи повърхността и да доведе до възможна за-
губа на контрол и сериозно нараняване.
Дръжте електроинструмента за изолираните повър-
u
хности за хващане, защото резецът може да влезне
в контакт със собствения си кабел. При контакт с
проводник под напрежение е възможно напрежението
да се предаде по металните детайли на електроинстру-
мента и това да предизвика токов удар.
Използвайте скоби или други подходящи средства
u
за захващане и укрепване на обработвания детайл.
Държането на обработвания детайл на ръка или при-
тискането му до тялото може да предизвика загуба на
контрол.
Допирайте електроинструмента до обработвания
u
детайл, след като предварително сте го включили.
В противен случай съществува опасност от възникване
на откат, ако режещият лист се заклини в обработва-
ния детайл.
Не бъркайте с ръце в отвора за стружки. Можете да
u
се нараните върху въртящите се части.
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Никога не хобеловайте през метални предмети, пи-
u
рони или винтове. Ножовете и валът могат да бъдат
повредени и да предизвикат вибрации.
Използвайте подходящи прибори, за да откриете
u
евентуално скрити под повърхността тръбопрово-
ди, или се обърнете към съответното местно снаб-
дително дружество. Влизането в съприкосновение с
проводници под напрежение може да предизвика по-
жар и токов удар. Увреждането на газопровод може да
доведе до експлозия. Повреждането на водопровод
има за последствие големи материални щети и може
да предизвика токов удар.
По време на работа дръжте електрическото ренде
u
винаги така, че основата му да е легнала върху по-
върхността на детайла. В противен случай електри-
ческото ренде може да се заклини и да предизвика
травми.
Дръжте здраво електроинструмента при работа с
u
двете ръце и следете за сигурната позиция. С две
ръце електроинструментът се води по-сигурно.
Описание на продукта и дейността
Прочетете внимателно всички указания и
инструкции за безопасност. Пропуски при
спазването на инструкциите за безопасност
и указанията за работа могат да имат за пос-
ледствие токов удар, пожар и/или тежки
травми.
Моля, имайте предвид изображенията в предната част на
ръководството за работа.
Предназначение на електроинструмента
Електроинструментът е предназначен за хобеловане на
детайли от дървесни материали върху стабилна основа,
напр. греди и дъски. Той също така е подходящ за скося-
ване на ръбове и за изработване на фалцови стъпала.
Изобразени елементи
Номерирането на елементите на електроинструмента се
отнася до изображенията на страниците с фигурите.
(1) Скала за дълбочината на врязване
(2) Въртяща се ръкохватка за регулиране на дълбочи-
ната на врязване (Изолирана повърхност за захва-
щан)
(3) Изхвърляне на стружки (GHO 26-82 D: по избор
вдясно/вляво)
(4) Блокировка на пусковия прекъсвач
(5) Пусков прекъсвач
(6) Лост за превключване за посоката на изхвърляне-
то на стружки (GHO 26-82 D)
(7) Основа на електрическото ренде
(8) V-образен канал
(9) Ръкохватка (изолирани повърхности)
(10) Глава за ножа
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional