Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

78 | Polski
(25) Stopka parkująca
Dane techniczne
Strug
Numer katalogowy
Moc nominalna
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Głębokość strugania
Głębokość wręgowania
Maks. szerokość strugania
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014
Klasa ochrony
Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjal-
nych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.
Informacje o emisji hałasu i drgań
Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie
z EN 62841-2-14.
Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przez
urządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycz-
nego 84 dB(A); poziom mocy akustycznej 95 dB(A). Nie-
pewność pomiaru K = 3 dB.
Stosować środki ochrony słuchu!
Wartości łączne drgań a
(suma wektorowa z trzech kierun-
h
ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z
EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisji
hałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną proce-
durą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elek-
tronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny pozio-
mu drgań i poziomu emisji hałasu.
Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezenta-
tywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Je-
żeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań
lub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będzie
właściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji ha-
łasu mogą różnić się od podanych wartości. Podane powyżej
przyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgań
i poziomu emisji hałasu w czasie pracy.
Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu,
należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest
wyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jest
używane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-
dować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu w
czasie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-
jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-
pozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i na-
rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-
kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-
pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-
leźć w naszym katalogu osprzętu.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0–1,6
mm
0–9
mm
82
kg
3,4
/ II
aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacja
czynności wykonywanych podczas pracy.
Montaż
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
u
elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Wymiana narzędzi roboczych
Zachować ostrożność przy wymianie noży. Nie chwy-
u
tać noży za krawędzie tnące. Istnieje niebezpieczeń-
stwo skaleczenia się o krawędzie tnące.
Należy stosować wyłącznie oryginalne noże do struga typu
HM/TC firmy Bosch.
Wykonany z węglików spiekanych nóż (HM/TC) ma dwie kra-
wędzie tnące i można go stosować dwustronnie. W przypad-
ku stępienia obu krawędzi tnących należy wymienić nóż
(13). Noży wykonanych z węglików spiekanych (HM/TC) nie
wolno ostrzyć.
Demontaż noża (zob. rys. A)
Aby odwrócić lub wymienić nóż (13), należy obrócić głowicę
nożową (10), aż znajdzie się ona w pozycji równoległej do
podstawy struga (7).
➊ Poluzować obie śruby mocujące (12) za pomocą klucza
imbusowego (14) (ok. 1–2 obroty).
➋ W razie potrzeby element mocujący (11) można poluzo-
wać lekkim uderzeniem odpowiedniego narzędzia, np.
drewnianego klina.
➌ Za pomocą kawałka drewna wysunąć w kierunku bocz-
nym nóż (13) z głowicy nożowej (10).
Montaż noża (zob. rys. B)
Równomierna regulacja wysokości noża przy wymianie lub
zamianie krawędzi tnącej, zapewniona jest przez specjalny
rowek prowadzący, znajdujący się na nożu.
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0–2,6
0–9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional