Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 133

Hide thumbs

Advertisement

upotrebljeni kako treba. Usisavanje prašine može
smanjiti rizike koji su povezani sa prašinom.
Ne dozvolite da pouzdanje koje ste stekli čestom
u
upotrebom alata utiče na to da postanete neoprezni i
da zanemarite sigurnosne principe za upotrebu alata.
Neoprezno delovanje može prouzrokovati teške povrede
u deliću sekunde.
Upotreba i briga o električnim alatima
Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte električni
u
alat koji je pogodan za vaš zadatak. Odgovarajući
električni alat radi bolje i sigurnije tempom za koji je
projektovan.
Ne koristite električni alat čiji je prekidač u kvaru.
u
Svaki električni alat koji se ne može kontrolisati
prekidačem je opasan i mora se popraviti.
Izvucite utikač iz utičnice i/ili izvadite akumulatorsku
u
bateriju iz električnog alata, ukoliko je to moguće, pre
nego što izvršite bilo kakva podešavanja, promenu
pribora ili pre nego što uskladištite električni alat.
Takve preventivne sigurnosne mere smanjuju rizik od
slučajnog pokretanja električnog alata.
Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa
u
dece i ne dozvoljavajte korišćenje alata osobama koje
ne poznaju isti ili nisu pročitale ova uputstva. U
rukama neobučenih korisnika električni alati postaju
opasni.
Održavajte električni alat i pribor. Proverite da li
u
pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i da
li su dobro povezani, da li su delovi možda polomljeni
ili su tako oštećeni da je ugroženo funkcionisanje
električnog alata. Pre upotrebe popravite alat ukoliko
je oštećen. Mnoge nesreće su prouzrokovane lošim
održavanjem električnih alata.
Održavajte alate za sečenje oštre i čiste. Sa adekvatno
u
održavanim alatom za sečenje sa oštrim sečivima manja je
verovatnoća da će doći do zapinjanja i upravljanje je
jednostavnije.
Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se
u
umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju
pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.
Upotreba električnog alata za namene drugačije od
predviđenih može voditi opasnim situacijama.
Održavajte drške i prihvatne površine suvim, čistim i
u
bez ostataka ulja ili masnoće. Klizave drške ili prihvatne
površine ne omogućavaju bezbedno rukovanje i
upravljanje alatom u neočekivanim situacijama.
Servisiranje
Neka vam vaš električni alat popravlja samo
u
kvalifikovano osoblje, koristeći samo originalne
rezervne delove. Ovo će osigurati očuvanje bezbednosti
električnog alata.
Sigurnosna uputstva za rende
Sačekajte da se sekač zaustavi pre odlaganja alata.
u
Izloženi rotirajuću sekač može da izloži površinu, što
Bosch Power Tools
može dovesti do mogućeg gubitka kontrole i ozbiljne
povrede.
Električni alat držite za izolovane prihvatne površine,
u
jer sekač može doći u kontakt sa sopstvenim kablom.
Sečenje „provodne" žice može dovesti do toga da izloženi
delovi električnog alata postanu „provodni" što rukovaoca
može izložiti električnom udaru.
Upotrebite stegu ili pronađite neki drugi praktičan
u
način da obezbedite i pričvrstite predmet obrade za
stabilnu platformu. Predmet će biti nestabilan ako ga
budete pridržavali rukom ili sopstvenim telom, čime
rizikujete da izgubite kontrolu nad njim.
Vodite električni alat samo uključen na radni komad.
u
Inače postoji opasnost od povratnog udarca, ako
upotrebljeni alat zapne u radnom komadu.
Nemojte rukama hvatati otvor za izbacivanje opiljaka.
u
Rotirajućim delovima možete da se povredite.
Rendisanje nikad ne vršite iznad metalnih predmeta,
u
eksera ili zavrtanja. Nož i osovina se mogu oštetiti i
izazvati povećane vibracije.
Koristite odgovarajuće aparate za detekciju, da biste
u
pronašli skrivene vodove snabdevanja, ili pozovite
lokalnog distributera električne energije. Kontakt sa
električnim vodovima može da dovede do požara i
strujnog udara. Oštećenja gasovoda mogu da dovedu do
eksplozije. Prodiranje u cevovod sa vodom može da
uzrokuje materijalnu štetu ili strujni udar.
Rende uvek držite za rad tako da ravan rende naleže
u
ravno na objekat za obradu. Rende se može iskrenuti i
izazvati povrede.
Električni alat tokom rada držite čvrsto obema rukama
u
i pobrinite se za stabilnu poziciju. Električni alat se
sigurnije vodi sa obe ruke.
Opis proizvoda i primene
Pročitajte sve bezbednosne napomene i
uputstva. Propusti u poštovanju
bezbednosnih napomena i uputstava mogu da
prouzrokuju električni udar, požar i/ili teške
povrede.
Vodite računa o slikama u prednjem delu upustva za rad.
Upotreba prema svrsi
Električni alat je zamišljen da pri čvrstom naleganju hobluje
drvene materijale kao na primer grede i daske. Pogodan je i
za obradu ivica i za falcovanje.
Prikazane komponente
Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na
prikaz električnog alata na grafičkoj strani.
(1) Skala za debljinu strugotine
(2) Rotirajuće dugme za podešavanje debljine strugotine
(izolovana površina za držanje)
(3) Izbacivač piljevine (GHO 26-82 D: po izboru desno/
levo)
Srpski | 133
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional