Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

80 | Polski
Obróbka struganiem (zob. rys. D)
Ustawić żądaną głębokość strugania i oprzeć elektronarzę-
dzie przednią częścią podstawy struga (7) o element prze-
znaczony do obróbki.
Przed przyłożeniem elektronarzędzia do przedmiotu
u
obrabianego, należy je uruchomić. W przeciwnym wy-
padku narzędzie robocze może zablokować się w obrabia-
nym materiale i spowodować odrzut.
Włączyć elektronarzędzie i prowadzić po powierzchni obra-
bianego przedmiotu, zachowując przy tym równomierny po-
suw.
Aby uzyskać wysoką jakość obróbki, należy zachować jedy-
nie lekki posuw, starając się przy tym wypośrodkować nacisk
na podstawę struga.
Do obróbki twardych materiałów, np. twardego drewna, a
także przy wykorzystaniu maksymalnej szerokości strugania,
należy ustawić jedynie niewielką głębokość strugania i w ra-
zie potrzeby zmniejszyć posuw struga.
Zbyt duży posuw zmniejsza jakość obróbki powierzchni i mo-
że prowadzić do szybkiego zatkania się wyrzutnika wiórów.
Tylko ostre noże gwarantują dobrą jakość obróbki i zapobie-
gają uszkodzeniom elektronarzędzia.
Wbudowana stopka parkująca (25) umożliwia kontynuację
procesu obróbki po przerwie w dowolnym miejscu obrabia-
nego elementu:
– Ustawić elektronarzędzie w miejscu, w którym ma być
kontynuowana obróbka, odchylając uprzednio ku dołowi
stopkę parkującą.
– Włączyć elektronarzędzie.
– Zwiększyć nacisk na przednią podstawę struga i powoli
przesuwać elektronarzędzie do przodu (➊). Spowoduje
to przesunięcie się stopki parkującej do góry (➋) w taki
sposób, że tylna część podstawy struga ponownie oprze
się na obrabianym elemencie.
– Prowadzić elektronarzędzie przez obrabianą powierzch-
nię, wymuszając równomierny posuw (➌).
Fazowanie krawędzi (zob. rys. E)
Znajdujący się w przedniej podstawie struga rowek typu V
(8) umożliwia szybsze i łatwiejsze fazowanie krawędzi. W
tym celu należy umieścić strug rowkiem typu V na krawędzi
elementu przeznaczonego do obróbki i prowadzić go wzdłuż
tej krawędzi.
Rowek
brak
średni
Struganie z wykorzystaniem prowadnicy równoległej/
kątowej (zob. rys. F–H)
Zamontować prowadnicę równoległą (17) lub prowadnicę
kątową (21) na elektronarzędziu (do wyboru z jego przodu
lub z tyłu) za pomocą śruby mocującej (20). W zależności od
zastosowania zamontować ogranicznik głębokości wręgowa-
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
nia (24) na elektronarzędziu (do wyboru z jego przodu lub z
tyłu) za pomocą śruby mocującej (23).
Odkręcić nakrętkę ustalającą (19) i ustawić żądaną szero-
kość wręgowania na skali (18). Ponownie dokręcić nakrętkę
ustalającą (19).
Ustawić żądaną głębokość wręgowania za pomocą ogranicz-
nika głębokości wręgowania (24).
Wykonać proces obróbki kilkakrotnie aż do osiągnięcia żąda-
nej głębokości wręgu. Strug należy prowadzić, wywierając
nacisk z boku.
Ukosowanie za pomocą prowadnicy kątowej
Konserwacja i serwis
Konserwacja i czyszczenie
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy
u
elektronarzędziu należy wyjąć wtyczkę z gniazda.
Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych w
u
czystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.
Stopka parkująca (25) musi swobodnie się poruszać; należy
ją także regularnie czyścić.
Zużycie się szczotek węglowych powoduje samoczynne wy-
łączenie się elektronarzędzia. Elektronarzędzie należy bez-
zwłocznie odesłać do punktu obsługi klienta (adresy są po-
dane w rozdziale „Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania".
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,
Rozmiar a (mm)
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
0–4
znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com
4–9
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie
na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
Podczas ukosowania wręgów
i powierzchni należy ustawić
żądany kąt skosu za pomocą
nakrętki ustalającej do regu-
lacji kąta (22).
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional