Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 140

Hide thumbs

Advertisement

140 | Slovenščina
občutno zmanjša obremenjenost s hrupom in tresljaji, ki je
razporejena na celotno obdobje uporabe.
Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito uporabnika
pred vplivi tresljajev, npr. vzdrževanje električnega orodja in
nastavkov, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.
Namestitev
Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju
u
izvlecite omrežni vtič iz vtičnice.
Menjava nastavka
Bodite previdni pri menjavi skobeljnega noža.
u
Skobeljnih nožev ne prijemajte za rezalne robove. Na
ostrih rezilnih robovih se lahko poškodujete.
Uporabljajte le originalne Bosch HM/TC nože skobeljnika.
Nož skobeljnika iz trde kovine (HM/TC) ima 2 rezili in se
lahko obrne. Če sta oba rezalna robova topa, je treba
skobeljni nož (13) zamenjati. Skobeljnega noža iz karbidne
trdine (HM/TC) ni dovoljeno naknadno ostriti.
Odstranjevanje skobeljnega noža (glejte sliko A)
Za obračanje ali zamenjavo skobeljnega noža (13) vrtite
glavo noža (10), dokler ni vzporedna s podplatom
skobeljnika (7).
➊ Sprostite dva pritrdilna vijaka (12) s pomočjo
šestrobega ključa (14) za pribl. 1–2 obrata.
➋ Po potrebi sprostite napenjalni element (11) z rahlim
udarcem z ustreznim orodjem, npr. leseno klado.
➌ S kosom lesa pomaknite skobeljni nož (13) iz glave noža
(10).
Namestitev skobeljnega noža (glejte sliko B)
Z vodilnim utorom noža skobeljnika se pri menjavi oz.
obračanju lahko vedno zagotavlja enakomerna nastavitev
višine.
Po potrebi očistite ležišče noža v napenjalnem elementu
(11) in skobeljni nož (13).
Pri montiranju skobeljnega noža se prepričajte, da je nož
brezhibno nameščen v napenjalni element (11). Skobeljni
nož je treba vgraditi in poravnati sredinsko glede na
podplat skobeljnika (7). Nato zategnite dva pritrdilna vijaka
(12) s šestrobim ključem (14).
Opomba: pred zagonom se prepričajte, da so pritrdilni vijaki
(12) dobro zategnjeni. Ročno zavrtite glavo noža (10) in se
prepričajte, da se skobeljni nož ničesar ne dotika.
Odsesavanje prahu/ostružkov
Prah nekaterih materialov, npr. svinčenega premaza,
nekaterih vrst lesa, mineralov in kovin je lahko zdravju
škodljiv. Stik s kožo ali vdihavanje takšnega prahu lahko
povzroči alergijske reakcije in/ali obolenja dihal uporabnika
ali oseb v bližini.
Določene vrste prahu kot npr. prah hrastovine ali bukovja
veljajo za kancerogene, še posebej v kombinaciji z drugimi
snovmi, ki so prisotne pri obdelavi lesa (kromat, zaščitno
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
sredstvo za les). Materiale z vsebnostjo azbesta smejo
obdelovati le strokovnjaki.
– Če je mogoče, uporabljajte sesalnik, ki je primeren glede
na vrsto materiala.
– Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.
– Priporočamo, da nosite zaščitno masko za prah s
filtrirnim razredom P2.
Upoštevajte veljavne nacionalne predpise za obdelovalne
materiale.
Preprečite nabiranje prahu na delovnem mestu. Prah
u
se lahko hitro vname.
Redno čistite izmet oblancev (3). Za čiščenje zamašenega
izmeta oblancev uporabite ustrezno orodje, npr. kos lesa,
stisnjen zrak itd.
Z rokami ne segajte v izmet odrezkov. Na vrtečih se
u
delih se lahko poškodujete.
Da bi lahko zagotovili optimalno odsesavanje, vedno
uporabite eksterno odsesovalno pripravo ali vrečo za prah/
oblance.
Odsesavanje z zunanjim sesalnikom (glejte sliko C)
Sesalno cev (15) (pribor) namestite na izmet ostružkov (3).
Sesalno cev (15) priključite na sesalnik prahu (pribor).
Pregled priključkov za različne sesalnike najdete na koncu
teh navodil. Sesalnik za prah mora biti primeren za
obdelovanec.
Za odsesavanje zdravju izredno nevarnih, rakotvornih ali
suhih vrst prahu uporabljajte poseben sesalnik za prah.
Samodejno odsesavanje (glejte sliko C)
Če izvajate manjša opravila, lahko priključite vrečko za prah/
ostružke (na voljo kot dodatni pribor) (16). Nastavek vrečke
za prah čvrsto namestite v izmet ostružkov (3). Redno
praznite vrečko za prah/ostružke (16), da bo zmogljivost
odstranjevanja prahu vedno optimalna.
Nastavitev izmeta ostružkov (GHO 26-82 D)
S prestavnim vzvodom (6) lahko izmet ostružkov (3)
prestavite v levo ali desno. Prestavni vzvod (6) vedno
potisnite v končni položaj, da se zaskoči. Izbrana smer
izmeta ostružkov je prikazana s puščico na prestavnem
vzvodu (6).
Delovanje
Načini delovanja
Nastavitev globine oblanja
Z vrtljivim gumbom (2) je mogoče brezstopenjsko nastaviti
globino oblanja od 0–1,6 mm (GHO 16-82) ali 0–2,6 mm
(GHO 26-82 D) glede na lestvico globine oblanja (1) (delitev
skale = 0,1 mm).
Odlagalni nastavek (glejte sliko D)
Odlagalni nastavek (25) omogoča odlaganje električnega
orodja takoj po zaključenem delu brez nevarnosti poškodb
obdelovanca ali skobeljnega noža. Med izvajanjem dela je
odlagalni nastavek (25) obrnjen navzgor in zadnji del
podplata skobeljnika (7) prost.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional