Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 151

Hide thumbs

Advertisement

Sisse-/väljalülitamine
Veenduge, et saate lülitit (sisse/välja) käsitseda, ilma
u
et lasete käepidemest lahti.
Elektrilise tööriista kasutuselevõtuks vajutage kõigepealt
sisselülituslukustust (4) ja vajutage seejärel sisse-/
väljalülitit (5) ning hoidke seda surutult.
Elektrilise tööriista väljalülitamiseks vabastage sisse-/
väljalüliti (5).
Suunis: Ohutuse huvides ei saa sisse-/väljalülitit (5)
lukustada, vaid see peab töötamise ajal olema kogu aeg alla
vajutatud.
Töösuunised
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
u
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Hööveldamistoiming (vt jn D)
Seadke soovitud laastusügavus ja asetage elektriline tööriist
höövlitalla (7) esiosaga töödeldavale detailile.
Viige seade töödeldava esemega kokku alles siis, kui
u
seade on sisse lülitatud. Vastasel korral tekib tagasilöögi
oht, kui tarvik toorikus kinni kiildub.
Lülitage elektriline tööriist sisse ja juhtige seda ühtlase
ettenihkega üle töödeldava pinna.
Kõrge pinnakvaliteedi saavutamiseks töötage vaid mõõduka
ettenihkega ja suruge höövlitalda keskmestatult.
Kõvade materjalide, näiteks kõva puidu töötlemiseks, samuti
maksimaalse höövelduslaiuse ärakasutamiseks seadke ainult
väikseid laastusügavusi ja vähendage vajaduse korral
ettenihet.
Liigne ettenihe halvendab pinnakvaliteeti ja võib põhjustada
laastu väljaviskeava kiire ummistumise.
Ainult laitmatu kvaliteediga höövliterad tagavad hea
lõikejõudluse ja säästavad elektrilist tööriista.
Integreeritud seisutald (25) võimaldab ka
hööveldamistoimingu jätkamist selle katkestamise järel
töödeldava detaili suvalises kohas:
– Asetage allapööratud seisutallaga elektriline tööriist
töödeldavale detailile kohta, kus tahate töötlemist
jätkata.
– Lülitage elektriline tööriist sisse.
– Kandke tugisurve eesmisele höövlitallale ja lükake
elektrilist tööriista aeglaselt edasi (➊). Seisutald
pööratakse sealjuures üles (➋), nii et höövlitalla tagumine
osa toetub jälle töödeldavale detailile.
– Juhtige elektriline tööriist ühtlase ettenihkega üle
töödeldava pinna (➌).
Servade faasimine (vt jn E)
Eesmises höövlitallas olevad V-sooned (8) võimaldavad
töödeldava detaili servi kiiresti ja lihtsalt faasida. Toetage
selleks höövel V-soonega töödeldava detaili servale ja juhtige
seda piki serva.
Bosch Power Tools
Kasutatud soon
puudub
keskmine
Hööveldamine paralleel-/nurkpiirikuga (vt jooniseid F–
H)
Paigaldage elektrilisele tööriistale paralleelpiirik (17) või
nurkpiirik (21) kinnituskruviga (20) (valikuliselt ette või
taha). Paigaldage elektrilisele tööriistale valtsi sügavuspiirik
(24) kinnituskruviga (23) (valikuliselt ette või taha).
Keerake lahti fikseerimismutter (19) ja seadke soovitud
valtsi laius skaalaga (18). Keerake fikseerimismutter (19)
jälle kinni.
Seadke valtsi sügavuse piirikuga (24) soovitud
valtsisügavus.
Hööveldage mitu korda, kuni valtsi soovitud sügavus on
saavutatud. Avaldage höövlile külgsurvet.
Nurkpiirikuga faasimine
Seadke valtside ja pindade
faasimisel vajalik
faasimisnurk nurgaseadega
(22).
Hooldus ja korrashoid
Hooldus ja puhastus
Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista
u
kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke
u
seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.
Hoidke seisutald (25) vabalt liikuvana ja puhastage seda
korrapäraselt.
Süsiharjade tööressursi ammendumisel lülitub elektriline
tööriist automaatselt välja. Hoolduseks tuleb elektriline
tööriist saata klienditeenindusse, aadresse vaadake lõigust
„Klienditeenindus ja rakendusnõustamine".
Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral
välja vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud
parandustöökojas.
Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine
Müügiesindajad annavad vastused toodete paranduse ja
hoolduse ning varuosadega seotud küsimustele. Joonised ja
info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-
pt.com
Boschi nõustajad on meeleldi abiks, kui teil on küsimusi
toodete ja lisatarvikute kohta.
Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti
ära seadme andmesildil olev 10‑kohaline tootenumber.
Eesti Vabariik
Eesti | 151
Mõõde a (mm)
0 – 4
4 – 9
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional