Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 51

Hide thumbs

Advertisement

ytan, vilket kan leda till att kontrollen förloras och
allvarliga skador.
Håll endast elverktyget i härför avsedda isolerade
u
gripytor, eftersom fräsen kan komma i kontakt med
elkabeln. Vid kontakt med en strömförande ledning kan
oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande
ge operatören en elektrisk stöt.
Använd klämmor eller någon annan praktisk metod för
u
att säkra och stötta arbetsstycket mot en stabil
arbetsform. Om du håller arbetsstycket i handen eller
mot kroppen är det ostadigt och du kan förlora kontrollen.
Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot
u
arbetsstycket. Risk för bakslag uppstår om
insatsverktyget fastnar i arbetsstycket.
Stick inte in handen i spånutmatningen. Du kan skada
u
dig på roterande delar.
Hyvla aldrig över metallföremål, spikar eller skruvar.
u
Kniv och knivaxel kan skadas och leda till ökade
vibrationer.
Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda
u
försörjningsledningar eller konsultera det lokala
eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan
orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda
till explosion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka
materiell skada eller elstöt.
Håll alltid hyveln på ett sådant sätt att hyvelsulan
u
ligger an plant mot arbetsstycket. Hyveln kan annars
förvridas och leda till personskador.
Håll i elverktyget stadigt med båda händerna och stå
u
stadigt. Elverktyget kan med två händer styras säkrare.
Produkt- och prestandabeskrivning
Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och
instruktioner. Fel som uppstår till följd av att
säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller
allvarliga personskador.
Beakta bilden i den främre delen av bruksanvisningen.
Tekniska data
Hyvel
Artikelnummer
Upptagen märkeffekt
Tomgångsvarvtal
Spåndjup
Falsdjup
max. hyvelbredd
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014
Skyddsklass
Bosch Power Tools
Ändamålsenlig användning
Elverktyget är avsett för hyvling av trämaterial som balkar
och brädor som är fastspända. Det kan också användas för
att fasa av kanter och för falsning.
Illustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av
elverktyget på grafiksida.
(1) Spåndjupskala
(2) Reglage för spåndjupinställning (isolerad gripyta)
(3) Spånutkast (GHO 26-82 D: valfritt höger/vänster)
(4) Startspärr för på-/av-strömbrytare
(5) På-/av-strömbrytare
(6) Omställningsspak för spånutkastriktning
(GHO 26-82 D)
(7) Hyvelsula
(8) V-spår
(9) Handtag (isolerad greppyta)
(10) Knivhuvud
(11) Fäste för hyvelkniv
(12) Fästskruv för hyvelkniv
(13) HM/TC-hyvelkniv
(14) Insexnyckel
A)
(15) Utsugsslang (Ø 35 mm)
A)
(16) Damm-/spånpåse
(17) Parallellanslag
(18) Skala för falsbredd
(19) Fästmutter för inställning av falsbredd
(20) Fästskruv för parallell-/vinkelanslag
A)
(21) Vinkelanslag
(22) Fästmutter för vinkelinställning
(23) Fästskruv för falsdjupanslag
A)
(24) Falsdjupanslag
(25) Stativ
A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår
inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs
allt tillbehör som finns.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
Svensk | 51
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional