Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

(18) Huultoleveyden asteikko
(19) Huultoleveyden säädön lukitusmutteri
(20) Suuntais-/kulmaohjaimen kiinnitysruuvi
A)
(21) Kulmaohjain
(22) Kulmaohjaimen lukitusmutteri
Tekniset tiedot
Höylä
Tuotenumero
Nimellisottoteho
Tyhjäkäyntikierrosluku
Lastuamissyvyys
Huultosyvyys
Suurin höyläysleveys
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan
Suojausluokka
Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tie-
dot voivat vaihdella.
Melu-/tärinätiedot
Melupäästöarvot on määritetty standardin EN 62841-2-14
mukaan.
Tyypillinen sähkötyökalun A‑painotettu melutaso: äänenpai-
netaso 84 dB(A); äänentehotaso 95 dB(A). Epävarmuus
K = 3 dB.
Käytä kuulosuojaimia!
Tärinän kokonaisarvot a
(kolmen suunnan vektorisumma) ja
h
epävarmuus K on määritetty standardin EN 62841-2-14 mu-
kaan:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Näissä käyttöohjeissa ilmoitetut tärinä- ja melupäästötiedot
on mitattu standardissa määritetyn mittausmenetelmän mu-
kaan ja niitä voi käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertai-
luun. Ne soveltuvat myös tärinä- ja melupäästöjen alustavaan
arviointiin.
Ilmoitetut tärinä- ja melupäästöt vastaavat sähkötyökalun
pääasiallisia käyttötapoja. Tärinä- ja melupäästöt saattavat
kuitenkin poiketa ilmoitetuista arvoista, jos sähkötyökalua
käytetään toisiin töihin, muilla käyttötarvikkeilla tai riittämät-
tömästi huollettuna. Tämä saattaa suurentaa koko työsken-
telyajan tärinä- ja melupäästöjä huomattavasti.
Tärinä- ja melupäästöjen tarkaksi arvioimiseksi on huomioi-
tava myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjä-
käynnillä. Tämä voi vähentää huomattavasti koko työskente-
lyajan tärinä- ja melupäästöjä.
Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi tärinän aiheuttamilta haitoilta (esimerkiksi sähkötyö-
kalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpi-
minä ja työprosessien organisointi).
Bosch Power Tools
(23) Huultosyvyyden rajoittimen kiinnitysruuvi
A)
(24) Huullossyvyyden ohjain
(25) Seisontatuki
A) Kuvassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu
vakiovarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tar-
vikeohjelmastamme.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18 000
mm
0–1,6
mm
0–9
mm
82
kg
3,4
/ II
Asennus
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
u
työkaluun kohdistuvia töitä.
Käyttötarvikkeen vaihto
Vaihda höylän terä varovasti. Älä koske höylän terä-
u
särmiin. Terävät teräsärmät voivat aiheuttaa tapaturmia.
Käytä vain alkuperäisiä Boschin HM/TC-höylänteriä.
Karbidihöylänterässä (HM/TC) on 2 leikkuuterää ja sen voi
kääntää. Jos molemmat teräsärmät ovat tylsiä, höylänterä
(13) täytyy vaihtaa. HM/TC-terää ei saa teroittaa.
Höylänterän irrotus (katso kuva A)
Kun haluat kääntää tai vaihtaa höylänterän (13), pyöritä kut-
teria (10), kunnes terä on rinnakkain höylän pohjan (7)
kanssa.
➊ Löysää 2 kiinnitysruuvia (12) kuusiokoloavaimella (14)
n. 1–2 kierroksen verran.
➋ Mikäli tarpeen, irrota kiinnitysosa (11) kevyellä napau-
tuksella sopivan työkalun avulla, esimerkiksi puukiilalla.
➌ Työnnä höylänterä (13) sivukautta ulos kutterista (10)
puupalan avulla.
Höylänterän asentaminen (katso kuva B)
Höylänterän ohjainura varmistaa, että korkeudensäätö pysyy
vaihdon tai käännön yhteydessä aina samana.
Mikäli tarpeen, puhdista terän kiinnitysosan (11) kiinnitys-
kohta ja terä (13).
Varmista asennuksen yhteydessä, että höylänterä on kun-
nolla paikallaan kiinnitysosan (11) ohjaimessa. Höylänterä
täytyy asentaa ja kohdistaa keskelle höylän pohjaa (7). Ki-
Suomi | 61
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18 000
0–2,6
0–9
82
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional