Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 88

Hide thumbs

Advertisement

88 | Slovenčina
pr. hranolov a dosiek. Hodí sa aj na zrážanie hrán a na dráž-
kovanie.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyob-
razenie elektrického náradia na grafickej strane.
(1) Stupnica hĺbky záberu
(2) Otočný gombík na nastavenie hĺbky záberu (izolovaná
plocha rukoväti)
(3) Vyhadzovanie triesok (GHO 26-82 D: voliteľne vpra-
vo/vľavo)
(4) Blokovanie zapínania pre vypínač
(5) Vypínač
(6) Páčka na prestavovanie smeru vyhadzovania triesok
(GHO 26-82 D)
(7) Klzná pätka
(8) V drážka
(9) Rukoväť (izolovaná úchopová plocha)
(10) Nožová hlava
Technické údaje
Hoblík
Vecné číslo
Menovitý príkon
Voľnobežné otáčky
Hĺbka záberu
Hĺbka drážky
Max. hobľovacia šírka
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014
Trieda ochrany
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. Pri odlišných napätiach a vo vyhotoveniach špecifických pre jednotlivé krajiny sa
môžu tieto údaje líšiť.
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty emisií hluku zistené podľa EN 62841-2-14.
Úroveň hluku elektrického náradia pri použití váhového filtra
A je typicky: hladina akustického tlaku 84 dB(A); hladina
akustického výkonu 95 dB(A). Neistota K = 3 dB.
Noste prostriedky na ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií a
(súčet vektorov v troch
h
smeroch) a neistota K zistená podľa EN 62841-2-14:
2
2
a
 = 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku uvedené v týchto po-
kynoch boli namerané podľa normovaného meracieho po-
stupu a dajú sa použiť na vzájomné porovnávanie elektrické-
ho náradia. Hodia sa aj na predbežný odhad emisie vibrácií
a hluku.
Uvedená úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku reprezentuje
hlavné spôsoby použitia elektrického náradia. Ak sa však
elektrické náradie využíva na iné spôsoby použitia, s odlišný-
mi vkladacími nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe, mô-
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
(11) Upínací prvok pre hobľovací nôž
(12) Upevňovacia skrutka pre hobľovací nôž
(13) Hobľovací nôž HM/TC
(14) Kľúč na vnútorné šesťhrany
(15) Odsávacia hadica (Ø 35 mm)
A)
(16) Vrecko na prach/triesky
(17) Paralelný doraz
(18) Stupnica šírky drážky
(19) Aretačná matica na nastavenie šírky drážky
(20) Upevňovacia skrutka pre paralelný/uhlový doraz
A)
(21) Uhlový doraz
(22) Aretačná matica pre nastavenie uhla
(23) Upevňovacia skrutka dorazu hĺbky drážky
A)
(24) Doraz hĺbky drážky
(25) Odkladacia opierka hoblíka
A) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štan-
dardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo náj-
dete v našom sortimente príslušenstva.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
min
18 000
mm
0 – 1,6
mm
0 – 9
mm
82
kg
3,4
/ II
že sa úroveň vibrácií a hodnota emisií hluku odlišovať. To
môže emisiu vibrácií a hluku počas celého pracovného času
výrazne zvýšiť.
Na presný odhad emisií vibrácií a hluku by sa mal zohľadniť
aj čas, v priebehu ktorého je náradie vypnuté alebo síce
spustené, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže emisie
vibrácií a hluku počas celého pracovného času výrazne zní-
žiť.
Na ochranu obsluhujúcej osoby pred pôsobením vibrácií ur-
čite doplnkové bezpečnostné opatrenia, ako napríklad: údrž-
ba elektrického náradia a vkladacích nástrojov, udržiavanie
správnej teploty rúk, organizácia pracovných procesov.
Montáž
Pred všetkými prácami na elektrickom náradí vytiah-
u
nite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18 000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional