Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať od-
u
sávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie
prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené
a správne používané. Používanie odsávacieho za-
riadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje rizi-
ko ohrozenia zdravia prachom.
Dbajte, aby ste pri rutinnom používaní náradia
u
nekonali v rozpore s princípmi jeho bezpečného použí-
vania. Nepozorná práca môže viesť v okamihu k ťažkému
zraneniu.
Starostlivé používanie elektrického náradia
Nikdy nepreťažujte elektrické náradie. Používajte
u
elektrické náradie vhodné na daný druh práce.
S vhodným ručným elektrickým náradím budete pracovať
lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu nára-
dia.
Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré má pokazený
u
vypínač. Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť,
je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
Než začnete náradie nastavovať alebo prestavovať,
u
vymieňať príslušenstvo alebo kým ho odložíte, vždy
vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky a/alebo
odoberte akumulátor, ak je to možné. Toto preventívne
opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrické-
ho náradia.
Nepoužívané elektrické náradie uschovávajte tak, aby
u
bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto nára-
die osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené
alebo ktoré si neprečítali tieto pokyny. Elektrické nára-
die je nebezpečné, ak ho používajú neskúsené osoby.
Elektrické náradie a príslušenstvo starostlivo ošetruj-
u
te. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fun-
gujú alebo či nie sú blokované, zlomené alebo po-
škodené, čo by mohlo negatívne ovplyvniť správne
fungovanie elektrického náradia. Pred použitím nára-
dia dajte poškodené súčiastky vymeniť. Veľa nehôd je
spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického nára-
dia.
Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté. Starostlivo
u
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami
majú menšiu tendenciu zablokovať sa a ľahšie sa dajú
viesť.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, nastavo-
u
vacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozo-
rnení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite
konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú bu-
dete vykonávať. Používanie elektrického náradia na iný
než predpokladaný účel môže viesť k nebezpečným situ-
áciám.
Rukoväti a úchopové povrchy udržujte suché, čisté
u
a bez oleja alebo mazacieho tuku. Šmykľavé rukoväti
a úchopové povrchy neumožňujú bezpečnú manipuláciu
a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
Bosch Power Tools
Servis
Elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikova-
u
nému personálu, ktorý používa originálne náhradné
súčiastky. Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti náradia.
Bezpečnostné pokyny pre hoblíky
Pred položením náradia počkajte, kým sa nôž neza-
u
staví. Nechránený rotujúci nôž sa môže dostať do kon-
taktu s povrchom a spôsobiť stratu kontroly a závažné
zranenie.
Držte elektrické náradie za izolované uchopovacie
u
plochy, pretože nôž by sa mohol dostať do kontaktu
s napájacím káblom. Rezacie príslušenstvo pri kontakte
s fázou môže prepojiť odhalené kovové časti náradia s fá-
zou a používateľ môže byť zasiahnutý elektrickým prú-
dom.
Na upevnenie a odporu obrobku na stabilnej ploche
u
použite svorky alebo iný praktický spôsob. Ak držíte
obrobok rukou alebo si ho opierate o telo, je nestabilný
a môžete stratiť kontrolu.
Elektrické náradie veďte proti obrobku iba v zapnu-
u
tom stave. Inak hrozí v prípade zaseknutia pracovného
nástroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
Nesiahajte rukami do oblasti vyhadzovania pilín. Mô-
u
žete sa poraniť o rotujúce časti.
Nikdy nehobľujte cez kovové predmety, klince alebo
u
skrutky. Nôž a nožový hriadeľ by sa mohli poškodiť a vy-
volať zvýšené vibrácie náradia.
Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých
u
elektrickým vedení a potrubí alebo sa obráťte na
miestne energetické podniky. Kontakt s elektrickým
vodičom pod napätím môže spôsobiť požiar alebo mať za
následok zásah elektrickým prúdom. Poškodenie ply-
nového potrubia môže mať za následok explóziu. Prenik-
nutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné škody
alebo môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.
Pri práci držte hoblík vždy tak, aby hobľovacia plocha
u
dosadala naplocho na obrobok. Inak by sa mohol hoblík
zahraniť a spôsobiť vám poranenie.
Elektrické náradie držte pri práci pevne oboma rukami
u
a zaujmite stabilný postoj. Elektrické náradie je bezpeč-
nejšie viesť dvomi rukami.
Opis výrobku a výkonu
Prečítajte si všetky bezpečnostné upozor-
nenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnost-
ných upozornení a pokynov môže zapríčiniť
úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké
poranenia.
Prosím, všimnite si obrázky v prednej časti návodu na použí-
vanie.
Používanie v súlade s určením
Toto ručné elektrické náradie je určené s pevným upnutím
obrábaného materiálu na pevnú podložku na hobľovanie, na-
Slovenčina | 87
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional