Download Print this page

Bosch GHO 16-82 Professional Original Instructions Manual page 123

Hide thumbs

Advertisement

(11) Застопоряващ елемент за ножа
(12) Фиксиращ винт за ножа
(13) Твърдосплавен нож
(14) Шестостенен ключ
(15) Изсмукващ маркуч (Ø 35 mm)
A)
(16) Торба за прах/стружки
(17) Опора за успоредно водене
(18) Скала за широчина на фалцовото стъпало
(19) Застопоряваща гайка за регулиране на широчина-
та на фалцовото стъпало
Технически данни
Електрическо ренде
Каталожен номер
Номинална консумирана мощност
Скорост на въртене на празен ход
Дълбочина на врязване
Дълбочина на фалцово стъпало
макс. широчина на хобеловане
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014
Клас на защита
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни
изпълнения тези данни могат да варират.
Информация за излъчван шум и вибрации
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно
EN 62841-2-14.
Равнището А на генерирания шум обикновено е: равни-
ще на звуковото налягане 84 dB(A); мощност на звука
95 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите a
трите направления) и неопределеността K са определени
съгласно EN 62841-2-14:
2
2
a
= 8 m/s
, K = 1,5 m/s
,
h
Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на
вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени
съгласно процедура, определена и може да служи за
сравняване с други електроинструменти. Те са подходя-
щи също така за предварителна оценка на емисиите на
вибрации и шум.
Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на
шум са представителни за основните приложения на
електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъ-
де използван за други дейности, с различни работни инс-
трументи или без необходимото техническо обслужване,
нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум мо-
же да се различават. Това би могло значително да увели-
чи вибрациите и шума през периода на ползване на елек-
троинструмента.
Bosch Power Tools
(20) Фиксиращ винт за паралелно/ъглово ограничение
(21) Ъглово ограничение
(22) Застопоряваща гайка за ъгловата опора
(23) Застопоряващ винт за дълбочинния ограничител
A)
(24) Ограничител на дълбочина на фалца
(25) Стопираща подложка
A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни
min
mm
mm
mm
За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да
се отчитат и периодите, в които електроинструментът е
изключен или работи на празен ход. Това би могло значи-
телно да намали емисиите на вибрации и шум през пери-
ода на ползване на електроинструмента.
Предписвайте допълнителни мерки за предпазване на
работещия с електроинструмента от въздействието на
вибрациите, например: техническо обслужване на елект-
(векторната сума по
роинструмента и работните инструменти, поддържане на
h
ръцете топли, целесъобразна организация на работните
стъпки.
Монтиране
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
електроинструмента изключвайте щепсела от зах-
ранващата мрежа.
Смяна на работния инструмент
Внимавайте при смяна на режещите ножове. Не до-
u
пирайте режещите ръбове на ножовете. Можете да
се нараните от острите режещи ръбове.
Използвайте само оригинални твърдосплавни ножове,
производство на Бош.
Твърдосплавният режещ нож (HM/TC) има два режещи
ръба и може да бъде обръщан. Когато се износят и двата
A)
за фалцови стъпала
приспособления не са включени в стандартната окомп-
лектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнител-
ните приспособления можете да намерите съответно в
каталога ни за допълнителни приспособления.
GHO 16-82
3 601 EA4 0..
W
630
-1
18000
0 – 1,6
0 – 9
82
kg
3,4
/ II
1 609 92A 4LF | (26.10.2018)
Български | 123
A)
GHO 26-82 D
3 601 EA4 3..
710
18000
0 – 2,6
0 – 9
82
3,4
/ II

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Gho 26-82 d professional